Page 8 - MODUL 1
P. 8

mrih        : supaya
             pana        : paham, ngerti
             marsudi       : ngupaya, nggoleki
          4. Pitutur luhur kang ana ing tembang macapat Sinom ing dhuwur yaiku ;
             1) Sinom 1
               -  Niru marang laku kang utama kaya Panembahan Senopati ing
                 Ngeksigondo tansah nahan hawa napsune sarana prihatin utawa tapa
                 brata.
               -  Urip ing bebrayan tansah karyenak tyasing sasama (gawe senenging
                 liyan).
             2) Sinom 2
               -  Manungsa urip ing bebrayan agung kudu bisa nylarasake pasrawungan
                 karo wong liya kanthi ngetrapake unggah-ungguh, tepa slira lan tansah
                 andhap asor.
               -  Ngumbara mangun tapa brata supaya bisa kalakon gegayuhane lan
                 antuk kanugrahaning Gusti.
             3) Sinom 3
               -  Golek ngelmu kang suci linambaran ati kang suci lan tekun anggone
                 marsudi nganti tepining jaladri murih antuk kanugrahaning Gusti.

        III. GLADHEN SISWA


                   Serat Wedhatama
                   Pupuh SINOM pada 15

                   Bonggan kang tan mrelokena,
                   mungguh ugering ngaurip,
                   uripe lan tri prakara,
                   wirya, arta, tri winasis,
                   kalamun kongsi sepi,
                   saka wilangan tetelu,
                   telas tilasing janma,
                   aji godhong jati aking,
                   temah papa papariman ngulandara.

          (Salahnya sendiri yang tidak mengerti, Paugeran orang hidup itu demikian
          seyogyanya, hidup dengan tiga perkara; Keluhuran (kekuasaan), harta (kemakmuran),
          ketiga ilmu pengetahuan. Bila tak satu pun dapat diraih dari ketiga perkara itu,
          habislah harga diri manusia. Lebih berharga daun jati kering, akhirnya mendapatlah
          derita, jadi pengemis dan terlunta).

          1. Paugerane tembang Sinom ing dhuwur yaiku
             guru gatra     :
             guru wilangan    :
             guru lagu      :
               8     BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13