Page 17 - MODUL 1
P. 17

2. Unsur Manungsa
             a. Dhalang yaiku sutradara, pemain, artis, sarta paraga sentral saka pagelaran
               wayang.
               Dhalang uga bisa ditegesi wong kang nyritakake lan nglakokake wayang. Ing
               babagan terminology basa Jawa, dhalang asale saka tembung ngudhal
               piwulang. Ngudhal tegese nyebarake/ngandharake lan piwulang tegese
               ajaran, pitutur, wulangan, ngelmu. Dadi dhalang iku ora mung nampilake
               tontonan nanging uga mbeberake bab tuntunan kang becik.
             b. Penyimping yaiku wong kang biyantu dhalang kanggo nyiapake wayang
               kang dijejer (disamping) ing debog (simpingan).
             c. Panjak yaiku wong kang nabuh gamelan (memainkan gamelan).
             d. Waranggana yaiku wong kang nembang ing pagelaran wayang. Biyasane
               kang nembang iku wong wadon uga biyasa diarani sindhen.

        IV. UNSUR CRITA WAYANG
              Crita wayang dumadi saka pirang-pirang unsur panyengkuyung, Unsur
          pambangun crita wayang antarane yaiku:
           a. Tema yaiku gagasan pokok sing dadi lajering crita.
           b. Latar/setting yaiku katrangan bab wektu, swasana lan papan dumadine crita.
           c. Penokohan yaiku paraga (tokoh) lan karaktere (watake).
           d. Alur yaiku reroncening crita /urutaning crita.
           e. Konflik yaiku perkara kang sinandhang dening paraga (tokoh).
           f. Amanat yaiku pesen utawa pitutur luhur kang kamot ing crita wayang.
           g. Gaya bahasa (ragam basa) yaiku ragam basa kang dienggo ing crita.

          Sinopsis
          Sinopsis yaiku ringkesane crita. Carane gawe sinopsis/ringkesan crita wayang padha
          karo gawe ringkesan crita-crita liyane, yaiku:
          1. maca naskah crita wayang nganti rampung (wiwit purwa nganti wasana)
          2. nulis pokok cerita (intine crita) kang penting-penting wae
          3. monolog lan dhialog ditulis intine wae nanging ora nyebal saka alur critane
          4. ngronce pokok cerita (intine crita) dadi sawijining paragaraf.

        V. Tuladha crita wayang
                           BIMA BUNGKUS
              Jejer Ngastina. Duhkitaning Prabu Pandhu lan Dewi Kunhti jalaran lahire
          ponang jabang bayi kang awujud bungkus. Tan ana sanjata kang tumama kanggo
          mbedhah bungkus. Kurawa uga melu cawe-cawe arsa mecah bungkus, sanadyan
          amung lelamisan, bakune arsa nyirnaake si bungkus. Wisiking dewa sang bungkus
          den bucal ing alas Krendawahana.
              Ing pertapan Wukir Retawu Begawan Abiyasa kasowanan Raden Permadi
          kang kadherekaken repat punakawan.

                                             17
                BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22