Page 22 - MODUL 1
P. 22

Sasampunipun ndungkap ukaman wekdal 13 taun, Pandhawa kedah nyamar
          ngantos boten saged dipun ngertosi wonten pundi panggenanipun.
              Pranyata ndungkap wekdal ukuman 13 taun, Pandhawa nyamar wonten negari
          Wiratha, sami ngawula (menjadi hamba) dhateng Prabu Matswapati utawi
          Gurgandana. Ing pungkasaning taun 13, kawontenanipun Pandhawa boten saged
          dipun mangertosi dening Kurawa ngastina klebet mata-matanipun.
              Cathetan ingkang ndamel nggrantesing manah, ing salebetipun main dhadhu,
          Dewi Drupadi dipun ruda paripeksa(penghinaan) ingkang sakalangkung jahat saking
          arya Dursasana. Ngantos rikmanipun Dewi Drupadi ngore(terurai).
              Dewi drupadi sumpah ora bakal nyanggul rikmanipun sak derenge kramas
          kalian getihe Arya Dursasana.

           Sumber: https://caritawayang.blogspot.com/2015/06/pandawa-dadu-dalam-bahasa-jawa.html

        4. Latar crita kang nuduhake Pandhawa padha ngawula marang Prabu Matswapati yaiku
           ....
           A. Negeri Wiratha              D. Negeri Amarta
           B. Negeri Ngastina              E. Negeri Sigala
           C. Negeri Endraprastha
        5. Tokoh kang duweni watak licik lan licin kangge ngawonaken Pandhawa yaiku ....
           A. Dewi Drupadi               D. Arya Dursasana
           B. Prabu Matswapati             E. Prabu Gurgandana
           C. Arya Sangkuni
        6. Undherane crita kang gumugah tuwuh saged mbangun praja wonten ing tlatah
           Endraprastha inggih menika ….
           A. Kurawa                  D. Pandhawa
           B. Sangkuni                 E. Dursasana
           C. Duryudana
        7. Pitutur luhur kang bisa dijupuk saka crita wayang ing dhuwur yaiku …
           A. Aja duweni sipat dendam ing sajroning paseduluran.
           B. Duweni sipat jujur kanggo males tumindak ala marang sapadha.
           C. Sipat licik ulih dilakokake supaya bisa pikoleh apa kang dikarepake.
           D. Duweni sipat iri marang sapadha kang duweni sipat kang becik.
           E. Ngrebut kakuwasaan kanthi cara apa bae ulih dilakokake.

           Crita kanggo mangsuli pitakonan nomer 8-10

              Minangka putrane Prabu Pandhu Dewanata Ian Dewi Kunthi sing angka kalih.
          Minangka titisane Bathara Bayu. Awit putra angka loro, mula uga sinebut putra
          panenggaking Pandhawa. Sesebutan liyane Bratasena, Bimasena, Haryasena,
          Bayusiwi, Jagal Abilawa, Kusumadilaga, Jayalaga. Kastriyane ing Jodhipati utawa
          Tunggul Pamenang.
              Garwane telu aran Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, Ian Dewi Urangayu. Karo
          Dewi Nagagini, peputra Raden Antareja. Karo Dewi Arimbi, peputra Raden
          Gathutkaca. Karo Dewi Urangayu, peputra Raden Antasena.

               22    BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27