Page 21 - MODUL 1
P. 21

I.  Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor kanthi menehi tanda ping (x) ing aksara
           a, b, c, d, utawa e sing koanggep bener!

        1. Nalika ngrungokake crita wayang kulit ing radhiyo, saben arep ganti adegan mesthi
           kawiwitan suluk lan janturan kang nyritakake wektu, papan lan panggonan. Mula saka
           iku pamireng isa ngreteni babagan ....
           A. tokoh                   D. alur
           B. watak tokoh                E. pesen/amanat
           C. latar
        2. Ing crita Dewa Ruci, Bima mituhu kabeh dhawuhe Durna minangka gurune sanajan
           anggone dhawuh iku ngetohake nyawa, nanging Bima ora nggresula. Saka crita
           kasebut pamireng ngreti yen karep saka crita iku supaya murid bekti karo gurune.
           Perangan iku mapan ana ing crita kang diarani ....
           A. tokoh                   D. alur
           B. watak tokoh                E. pesen/amanat
           C. latar
        3. Sanajan Panakawan (Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong) iku dadi batur lan drajate
           mung cendhek, nanging disenengi dening para satriya kang duwe tindak laku utama.
           Kabeh iku kagawa saka tindak tanduk lan pakarti kang ditindakake Panakawan sing
           jujur, prasaja, lan ora neka-neka. Pratelan kasebut nuduhake unsur crita wayang sing
           diarani ....
           A. tokoh                   D. alur
           B. watak tokoh                E. pesen/amanat
           C. latar

           Crita kanggo mangsuli pitakonan nomer 4-7

                          PANDHAWA DHADHU

              Sasampunipun Pandhawa saged medal saking bale Sigala-gala, wusana
          saget medal mbangun praja wonten ing tlatah Endraprastha utawi Amarta. Sedaya
          wiwit ikhtiyar nyusun kekiyatan kanthi tumindak ingkang sae lan jujur.
              Kosok wangsulipun para tokoh Kurawa ningali para satriya pandawa sami
          gumugah tuwuh sedaya bala Kurawa sansaya sanget anggenipun dendam. Kurawa
          nglajengaken niat jahatipun, ngangge siasat licik lan jahat. Prajurit Kurawa sansaya
          sombong, jalaran rumaos nggadhahi kekiyatan ageng. Ningali pandhawa namung
          nggadhahi kekiyatan tokoh/cacahipun 5.
              Kurawa Ngastina wiwit ngacakaken siyasat licik ndhatengaken Pandhawa
          dipuntantang main dhadhu. Kanthi tumindak licik lan licin, Arya Sangkuni saget
          ngawonaken pandhawa. Padhawa dipunpeksa supados masrahaken negari, kraton,
          para pribadhi, saha semahanipun minangka totohanipun.
              Pandhawa kawon, kedah nindakaken ukuman nyingkir dhateng wana, 13 taun
          laminipun.                                             21
                BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26