Page 19 - MODUL 1
P. 19

-  nggladhi : nglatih, mulang
            -  purna   : rampung
            -  busana  : ageman
            -  praptane : tekane

          2. Paraga lan watake
             No      Paraga                Watake
             1  Pandhudewanata       adil, wicaksana, sabar
             2  Kunthitalibrata       tresna asih, sabar, wicaksana
             3  Kurawa           brangasan, licik, nakal, culika, jahat
             4  Abiyasa           sareh, wicaksana, waskitha
             5  Permadi           tresna asih, manut, mituhu, tanggung jawab
             6  Bathara Guru        adil, wicaksana
             7  Dewi Umayi         mituhu, tresna asih, sabar
             8  Gajah Seno         manut, mituhu, tanggung jawab
             9  Bathara Narada       adil, sabar, wicaksana
             10 Bungkus (Bratasena)     satriya utama, manut, mituhu, jujur
             11 Kala Dahana         jahat, brangasan
             12 Kala Maruta         jahat, brangasan
             13 Kala bantala         jahat, brangasan
             14 Kala Ranu          jahat, brangasan

          3. Sebutan kanggo paraga wayang
             No      Sebutan         Paraga       Papan/Panggonan
             1  Sang Hyang, Bathara    Dewa lanang       Kahyangan
             2  Bathari, widodari     Dewa wadon       Kahyangan
             3  Begawan, Resi       Pendhita        Pertapan, Padhepokan
             4  Prabu           Ratu, raja       Kraton, negara
             5  Raden           Satriya, anak raja   Kasatriyan
             6  Dewi           Putri raja       Keputren
             7  Kala, Ditya        Buta, rasaksa      Dhangka, kraton buta

          4. Latar/setting
             No      Papan           Wektu          Suasana
             1  Negara Ngamarta    nalika laire bayi bungkus   dhuhkita,  sedhih,
                                          prihatin
             2  Alas Krendhawahana nalika bayi dibuwang ing     dhuhkita,  sedhih,
                           alas              prihatin
             3  Wukir Retawu      nalika R. Permadi sowan    dhuhkita,  sedhih,
                           eyange             prihatin
             4  Kahyangan Suralaya nalika Bathara Guru nimbali    wibawa, agung
                           Gajahseno
             5  Alas Krendhawahana nalika Gajahseno mecah      tintrim,  tegang,
                           bungkus nganti dadi satriya  perang,     adu


                                             19
                BAHASA JAWA - SMA/MA - Kelas X Semester Genap
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24