Page 20 - STAV broj 439
P. 20

POLITIKA     koji dolaze iz vladajuće koalicije na kan-
     tonalnom nivou. Osjećate li i Vi da se od-
     nos pojedinaca, pa i čitavih grupa unutar
     tog saveza, promijenio otkako se SBiH
     povukla iz procesa formiranja vlasti kon-
     kretno na federalnom nivou?
     BEČAREVIĆ: Prvih mjesec do dva na-
     kon što je imenovana Vlada KS, što se
     tiče komunalnih preduzeća, krenula je i
     proljetna akcija čišćenja grada. Situacija je
     bila stvarno dobra kada je u pitanju moje
     komuniciranje s direktorima preduze-
     ća. Sve je bilo zadovoljavajuće. Ne mogu
     reći da je bilo bajno, ali se vidio progres
     barem kada je riječ o higijeni grada. U
     međuvremenu dolazi do uspostavljanja
     vlasti na federalnom nivou i tu dolazi
     do određenog distanciranja pojedinih
     direktora. Na prvoj proljetnoj akciji či-
     šćenja grada svi direktori komunalnih
     preduzeća su stajali sa mnom, a nakon
     treće ili četvrte sedmice odjednom ih više
     nema. Bio sam na jednoj strani sam, a oni
     su bili na drugoj strani. Da budem mak- koju, čini se, neki naprosto „brane“ od  gradonačelnikom Sarajeva Abdulahom
     simalno korektan, moj odnos s članovi- odlaska u penziju.      Skakom i čime još sve ne.
     ma Vlade KS, premijerom i ministrima  BEČAREVIĆ: Vera Arnautović, direk-
     bio je odličan, zaista nemam primjedbe  torica „Rada“, stekla je uvjete za penziju  STAV: Nadam se da neću biti pogrešno
     u vezi s onim kako mi radimo. Drugi su  u maju ove godine, tj. napunila je 65 go- shvaćen, ali izgleda da se u ovim situacija-
     par čarapa provođenje koalicionog dogo- dina starosti. Moja zahtjev je bio, pazite  ma ništa ne pitate i da se sve čini kako bi
     vora i kadrovska rješenja. Sve odluke, a  ovo, u skladu s odlukom Vlade KS koju  se Vaša moć kao ministra neutralizirala?
     bilo ih je više od 600, donijeli smo jedno- je potpisao Edin Forto, da svi oni koji su  BEČAREVIĆ: Svi su mi svjedoci u Vladi
     glasno. Nije bilo nikakvih prijepora. Me- stekli uvjete za penziju danom stjecanja  KS da sam na nekoliko sjednica kolegija
     đutim, čini se kao da je neko naredio da  uvjete i odu u penziju. Dakle, ja sam tra- upravo o tome govorio. Rekao sam jasno
     se ti direktori povuku. Tada smo počeli  žio samo da se izvrši ono što je potpisao  i glasno da ne insistiram na tome da se
     i kao stranka dobijati signale da se naši  prethodni saziv Vlade KS, ako se ne va- mijenjaju ljudi na rukovodećim mjestima
     zastupnici u Skupštini KS zovu i da im  ram, u decembru. Ništa nisam tražio što  u javnim komunalnim preduzećima, ali
     se sve i svašta nudi kako bi prešli u neke  nije dokumentirano kroz odluke. Dobio  da se mora raditi i da se moraju poštova-
     druge stranke. I danas neko nas optužuje  sam odgovor da ona neće ići u penziju  ti zakoni i procedure. Znači, Vera Arna-
     da nismo u ovo ušli čistog srca... Ja bih  jer je njena želja da prezentira izvještaj o  utović ne želi uraditi osnovnu stvar, a to
     volio da neko od kantonalnih zastupni- radu za 2022. godinu. Ja sam rekao da to  je otići u penziju. Onda se povrh svega
     ka izađe javno i kaže da ga je SBiH zvala  poštujem, ali sam isto tako upitao kada  pravi i jaz između rukovodstva „Rada“ i
     da pređe u njene redove, ali toga nema.  je posljednji put izvještaj o radu „Rada“  resora koji vodim rečenicama: „Ma pu-
                      bio pred zastupnicima Kantonalne skup- stite ministra, Vera. Vi ostajete tamo ako
     STAV: Ono što je golemi problem stanov- štine. Rekoše mi tada da ni za 2020. go- treba hiljadu godina“. To nije korektno.
     nicima Sarajeva, a veže se upravo za Vaš  dinu nije bio. Znate li kada će onda doći  Ono što mene brine jeste sumnja da se iza
     resor, jeste katastrofalna javna higijena.  na red izvještaj o radu za 2022. godinu?!  svega ovoga nešto krije, da neko drugi želi
     Već ste o ovoj temi i polemizirali s direk- Otprilike 2030. godine. Zamislite do ko- da upravlja procesima ovdje. Znam da i
     toricom KJKP „Rad“ Verom Arnautović,  jeg mi apsurda idemo. Zbog svih prigo- mnogi članovi Vlade KS to isto osjećaju,
                      vora naših sugrađana, koji svakodnevno  neovisno od toga što su ti ministri iz stra-
                      šalju medijima i objavljuju na društve- naka „Trojke“. Smatram da ovdje postoje
     Hoće li se koalicija na      nim mrežama slike prepunih kontejne- neke „nevidljive ruke“ koje iz nekih svo-
                      ra, objavio sam javno pismo u kojem sam
     kantonalnom nivou održati     iskazao svoj stav o radu „Rada“ te sam  jih pobuda žele upravljati procesima ne
                                        pitajući čak ni Vladu KS.
     ovisi o predstavnicima      posebno istakao da je Vera Arnautović
                      stekla uvjete za umirovljenje. Umjesto da
     „trojke“, tj. od toga hoće    dobijem odgovor od direktorice „Rada“,  STAV: Ako dođe do prekompozicije u
                                        Vladi KS, očigledno je da više neće biti
     li oni ići s kalkulantima i    dobijam status na Facebooku načelnika  mjesta za Emira Dedovića, ministra finan-
                      Općine Centar Sarajevo Srđana Mandića
     prevrtanerima ili ostati s    u kojem me, ne mogu pronaći blažu riječ,  sija koji dolazi iz SBiH, ali ni Vas. Hoće
                                        li Vas smijeniti?
     onima s kojima su potpisali    ispljuvao. Nije mi jasno zašto je on rea- BEČAREVIĆ: Uopće me ne zanima. Ja
                      girao, a onaj koji treba da reagira ostaje
                                        sam položio zakletvu, obavezao sam se da
     program rada. Na nivou      da šuti. Onda je krenula hajka na mene  ću provoditi program rada koji je definiran
     Federacije se ništa nije ni    u vezi s ugašenim plamenom na spo- koalicionim sporazumom i nikada neću
                      men-parku Vraca, dovođenjem mene u
                                        pristati na trgovanje. U ovom trenutku
     potpisalo.            vezu s fašizmom i antifašizmom i bivšim  se trguje.       n


     20 4/8/2023 STAV
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25