Page 19 - STAV broj 439
P. 19

sjede dva doktora nauka. On zna za njih,  STAV: Pretpostavimo li da i zvanično dio
     a ja ne znam. Kako?! Kasnije se, narav- prekomponirane vladajuće strukture u  STAV: Vi ste od ranije poznati kao vrsni
     no, ispostavilo da su to kadrovi ZNG-a.  KS postanu Admela Hodžić, Redžo Le- stručnjak za energetiku, bili ste i na direk-
     Osilio se. Vidi da mu prolazi.  mezan i Damir Marjanović, mislite li da  torskom mjestu u „BH-Gasu“, ali odakle
                      se takva koalicija može uopće održati  direktno u politici? Šta Vas je motiviralo
     STAV: Vjerujete li Uredu?     na okupu uzevši u obzir megalomanske  da uđete u novi saziv Vlade KS?
     BEČAREVIĆ: To Vam je dobro pitanje.  apetite skoro svakoga unutra? BEČAREVIĆ: SBiH je prilikom imeno-
     Ja sam za četiri mjeseca dva puta posjetio  BEČAREVIĆ: Hoće li se koalicija na kan- vanja kadrova u sklopu pregovora predlo-
     taj ured s ozbiljnim dokumentima. Od- tonalnom nivou održati ovisi o predstav- žila mene za ministra komunalne privre-
     nos Ureda prema onome što sam tamo  nicima „trojke“, tj. od toga hoće li oni ići  de, insfrastrukture, prostornog uređenja i
     ispričao bio je da to što prije prijavim.  s kalkulantima i prevrtanerima ili ostati  zaštite KS i u tu priču smo ušli zaista čista
     Iako su me korektno primili, saslušali  s onima s kojima su potpisali program  srca. U program rada dali smo se mak-
     i savjetovali, želim da vidim i rezultat.  rada. Na nivou Federacije se ništa nije  simalno, unijeli smo sebe, i željeli smo
     Uradio sam po njihovim instrukcijama.  ni potpisalo.        zaista zacrtano i realizirati. To se može
     Mi u Sarajevu znamo da su mnogi di-                 vidjeti kroz nekoliko jednostavnih pri-
     rektori u sukobu sa zakonom – neki su  STAV: Pa zar nije dovoljan dokaz koju  mjera. U određivanju ko će u kojoj oblasti
     falsificirali dokumente, protiv drugih se  su stranu izabrali čelnici „trojke“ samo  preuzeti odgovornost SBiH su pripala tri
     vode istrage, neki su iz neke škole došli  dopuštanje Damiru Marjanoviću da radi  resora. Mi smo kasnije sami odustali od
     odmah na direktorska mjesta... Sada je  ovo što kažete da radi? Ili naprosto soli- jednog ministarstva tako da smo na kraju
     samo stvar hoće li Ured napraviti listing  ra, vrši pritisak bez aminovanja „trojke“? preuzeli odgovornost u oblasti finansija i
     svega toga i saopćiti javnosti šta se zbi- BEČAREVIĆ: Ovo je jednim dijelom  komunalne privrede, infrastrukture, pro-
     va, neovisno o političkoj pripadnosti,  soliranje Damira Marjanovića, ali da li  stornog uređenja i zaštite KS. Apsolutno
     ili će ostati šutjeti. Ako ostanu šutjeti,  oni gledaju kako on solira i da li aminu- ništa nismo tražili. Provjerite, mi nismo
     onda se s pravom svi možemo pitati da  ju svojom šutnjom – mogu reći da. Jed- nigdje u javna preduzeća i njihove odbore
     li je pod političkim utjecajem. Ponav- nostavno, ne možete ne reagirati na ovu  postavljali svoje kadrove. Ja bih volio da
     ljam, ja sam u ta dva navrata imao po- situaciju. Ovim je dovedeno do apsurda  mi neko na Vladi KS kaže kada smo mi
     zitivna iskustva.         samo postojanje Vlade KS jer niko ne  i koga uslovljavali bilo čime. Međutim,
                      kontrolira te procese. Damir Marjanović  ako je neko zamislio da ću ja u ovom mi-
     STAV: Ako imam dobar rezon, problem  reče da nadzorni odbori smjenjuju di- nistarstvu biti ikebana, da ne upravljam
     kompletne priče leži u tome da su dva  rektore. Vodeći se tom logikom, onda ih  niti jednim procesom, a da pritom nosim
     zastupnika iz vladajuće koalicije u KS –  mogu mijenjati svaki dan. Mora i Vlada  kompletnu odgovornost, ja ne znam onda
     Admela Hodžić i Redžo Lemezan – na- KS imati neke ingerencije. Ja čekam, a i  gdje ti ljudi žive. Ne mogu gledati kako
     pustila tu istu koaliciju kako bi kasnije s  svi čekaju, hoće li neko dati primjedbu  neko mijenja direktora „Sarajevogasa“, bez
     njom, samo u svojstvu nezavisnih zastu- šta Damir Marjanović radi u „Sarajevoga- obzira na razloge, a da se ja pravim kako
     pnika, pregovarala o ulasku u vlast. U te  su“. Na sjednici Vlade KS tražit ću, kako  nemam pojma da se to dešava.
     pregovore uključio se i Damir Marjanović,  rekoh, poništenje odluka o imenovanju v.
     jedan od čelnika političke stranke ZNG.  d. direktora i otvaranju 12 radnih mjesta,  STAV: U posljednje vrijeme sve ste češće
     Ispada da trenutno ovaj trojac „kroji po- pa ćemo vidjeti reakcije. izloženi napadima upravo od pojedinaca
     litičku kapu“ u Sarajevu?
     BEČAREVIĆ: Apsolutno. Ako se sjeti-
     mo preletača iz nekih prethodnih godi-
     na i ovih sada, to je razlika nebo i zemlja.
     Oni prije su bili obični amateri za ove.
     Pa, ljudi moji, ovdje tri zastupnika koja
     su ostvarila rezultate jednake malo jačim
     kandidatima na lokalnom nivou danas tra-
     že kompletna ministarstva. Damir Mar-
     janović ima neku političku stranku, ima
     kao neku snagu, ali šta ćemo s Admelom
     Hodžić i Redžom Lemezanom?! Ljudi
     izašli iz vladajuće koalicije, pa pregovara-
     ju s vladajućom koalicijom o ponovnom
     pridruživanju. Gdje to ima?!

     STAV: Vodeći se tom logikom, jezivo zvuči
     da će u periodu pred nama stranke po-
     stati potpuno nebitne, već će se za sve
     pitati preletači?
     BEČAREVIĆ: O tome sve vrijeme i go-
     vorim. Nije problem kupiti jednog za-
     stupnika, ali šta dobijate s tim zastupni-
     kom?! Ako ćete mu morati dati resor,
     sve firme, onda se obesmišljavaju izbori.
     Onda će svaki zastupnik ići s tim planom
     u skupštinsku salu.


                                                  STAV 4/8/2023 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24