Page 18 - STAV broj 439
P. 18

POLITIKA

     prijema prema Vladi KS tek poslao u julu.  su trnje i kiselina – pomozi, ministre.  Nije problem kupiti jednog
     Znači, davanje odobrenja za ovih nekoliko  Ne može tako. „Sarajevogas“, za vrijeme
     radnih mjesta dva mjeseca sam prolongi- mandata Nadzornog odbora iza kojeg stoji zastupnika, ali šta dobijate s
     rao samo iz jednog razloga – Damir Mar- Damir Marjanović, zabilježio je drastičan  tim zastupnikom?! Ako ćete
     janović mi je dolazio sa spiskom radnih  pad prihoda, s 1,2 miliona KM na 70.000
     mjesta koja su prioritetna. Dakle, „Sara- KM. Ja ne znam šta je direktor tamo ra- mu morati dati resor, sve
     jevogas“ šalje dopis koja bi radna mjesta  dio, ali bih volio da Nadzorni odbor pri- firme, onda se obesmišljavaju
     trebalo otvoriti, a onda mi Damir Marja- loži dokumente u kojem su ga sprečavali
     nović diktira korekcije i listu prioriteta.  u pogrešnim potezima. izbori. Onda će svaki
     Dva mjeseca sam ja njemu govorio da će                zastupnik ići s tim planom u
     ova zapošljavanja koštati firmu dodatnih  STAV: U čemu je konkretno problem
     400.000 KM i da će joj možda ugroziti po- s imenovanjem novog v. d. direktora skupštinsku salu.
     slovanje, ali očigledno ga nije bilo briga.  „Sarajevogasa“?
     Administrator, stručni saradnik za proda- BEČAREVIĆ: Novi v. d. direktora „Sa-
     ju, službenik za javne nabavke i inženjer  rajevogasa“ Hase Tirić treba da stupi na  vidio, poslao direktni zahtjev istom Ure-
     za mjerenje, što je i jedina radna pozicija  dužnost 1. septembra. U ponedjeljak sam  du u kojem tražim da se od ovoga ne
     od koje bi firma mogla imati neki hajr.  uputio zahtjev Nadzornom odboru da  pravi predstava. Ja izlazim s ozbiljnim
     To su bili njegovi prioriteti. Kada mene  poništi obje odluke – o imenovanju v. d.  optužbama i imam dokaze za to. Uosta-
     neko u vezi s ovom temom prebacuje na  direktora i otvaranju 12 radnih mjesta.  lom, svi zaposleni u ovom resoru znaju
     politički teren, on ne razumije ključnu  Ostavka Edisa Bakovića je iznuđena, od- ko mi ulazi u kancelariju. Svi znaju da
     stvar – ja ovo ne blokiram „Sarajevoga- nosno istrgovana je, a u vezi s novim v.  sam odmah dao da se pravi saglasnost za
     su“, već Damiru Marjanoviću. Ja sam dao  d. direktorom molim da me ubijede da  Vladu KS čim mi je Damir Marjanović
     odobrenje za popunjavanje četiri radne  on ima kompetencije koje su propisane  izašao iz kabineta. Prema tome, ja sada
     pozicije, ali sam znao da ću ih već u na- Pravilnikom o radu firme. Nisam ih ja  tražim od Ureda da se ispitam u svoj-
     rednoj interakciji poništiti. Sve ono što  pisao, već „Sarajevogas“. Tamo piše da  stvu svjedoka i da se vidi na koji način
     se desilo nakon mog odobrenja u nared- mora čovjek biti iz gasne struke, da mora  je Nadzornom odboru dostavljeno ime
     nih petnaestak dana potvrdilo je moje  biti priznati stručnjak, da mora poznavati  za v. d. direktora jer čovjek uopće nije
     sumnje da je Damir Marjanović istinski  međunarodno tržište gasa, da mora zna- iz gasne struke. Ako je ovo bolje, što je
     vlasnik „Sarajevogasa“, siva eminencija.  ti osnove energetike... Taj čovjek ne zna  obećavano građanima Sarajeva, eto im
     Dva člana Nadzornog odbora „Saraje- ništa o tome jer naprosto nema nikakvih  pa neka sude. Ja neću o tome donositi
     vogasa“ iz njegove su stranke, ja nemam  dodirnih tačaka s ovom profesijom. sud. Moje je da prijavim one radnje koje
     nikakvu kontrolu nad tim. Tražio sam                 ne smatram ispravnim. Ponavljam, dva
     samo potvrdu svojih sumnji, a okidač da  STAV: Damir Marjanović i Vi ste paralel- mjeseca vodio sam igru ubjeđivanja s
     ovako nešto uradim bila je njegova reče- no najavljivali da ćete posjetiti Ured za  Damirom Marjanovićem o prijemu ovih
     nica o „mili i sili“ na sjednici Skupštine  borbu protiv korupcije i upravljanje kvali- ljudi, dva mjeseca ga molio da se ne istu-
     KS. Odmah sam tada shvatio da tu nisu  tetom KS te da ćete tražiti preispitivanje  ra kao glasnogovornik „Sarajevogasa“,
     čista posla. Na kraju, podvlačim da se ne  slučaja imenovanja nove uprave „Sara- ali jok. Ako neko hoće realno sagledati
     mogu imenovati upravljačke strukture  jevogasa“. Jeste li bili u ovoj instituciji? stvari, shvatit će da moje riječi imaju sli-
     javnih preduzeća bez da resorni ministar  BEČAREVIĆ: Damir Marjanović je  jed. Ono što on govori nema slijeda. On
     i Vlada KS nemaju pojma. Kada nastane  izjavio na jednoj televiziji da je bio u  najprije govori da nema pojma o dešava-
     belaj, onda svi zovu mene. U prijevodu,  Uredu. Ono što ja mogu reći jeste da sam  njima u „Sarajevogasu“, a onda sam kaže
     kada je slatko – nema ministra, a kada  u utorak ujutro, čim sam to gostovanje  da u Nadzornom odboru „Sarajevogasa“     18 4/8/2023 STAV
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23