Page 15 - STAV broj 439
P. 15

N: „MI SMO AVIONE PRAVILI, A OVI DANAS...“
                                           IZMEĐU DVIJU OBALA                       SPOMINJANJE MAHALE I MAHALJANA UVIJEK IMA NEGATIVNI PREDZNAK
                       “TA NEĆEMO JESTI RUKAMA,


                       TA NISMO IZ MAHALE!”                       Zašto se osobe čiji su preci prije tri ili četiri stotina godina živjeli u kućama s
                       uređenim banjicama/hamamdžicima za kupanje i ličnu higijenu, u mahalama
                       – gradskim zonama za stanovanje bosanskohercegovačkih gradova islamske
                       urbanistike s uređenim vodozahvatnim objektima, odvodom otpadne vode,
             Piše:       odvozom smetlja i socijalnom službom trebaju toga stidjeti? O čemu se tu radi?
             Ahmet KURT
        ažu ljudi, ja nisam brojao, da svakog  tri ili četiri stotina godina živjeli u kućama s  ruralnu partizansku bazu, sa svim njenim
        radnog dana iz sela zapadne Herce- uređenim banjicama/hamamdžicima za kupa- predrasudama prema Bošnjacima, tadaš-
        govine putevima od Čitluka i Širo- nje i ličnu higijenu, u mahalama – gradskim  njim muslimanima. U javim nastupanjima,
     Kkog Brijega u Mostar na posao siđe  zonama za stanovanje bosanskohercegovač- u školama, na radnim mjestima i neformal-
     oko četiri hiljade osoba koje rade u zdravstvu,  kih gradova islamske urbanistike s uređenim  nim druženjima pripadnici novostvorene
     sudstvu, policiji, obrazovanju, upravnim apa- vodozahvatnim objektima, odvodom otpad- društvene elite ismijavali su i odbacivali
     ratima kantona i Federacije, te drugim usta- ne vode, odvozom smetlja i socijalnom služ- stoljetne gradske običaje, muslimanska ime-
     novama koje se finansiraju iz budžeta Fe- bom trebaju toga stidjeti? O čemu se tu radi? na i normative ponašanja kao znak zaosta-
     deracije BiH, Hercegovačko-neretvanskog  Da bismo to razumjeli, trebamo se vratiti  losti i neprosvijećenosti. Na sastancima u
     kantona i Općine Mostar. Spomenimo i to  malo u prošlost.      preduzećima i fabrika često se moglo čuti
     da, po pravilu, skoro sve te zgrade u kojima  Mahala je bila specifična samostalna stam- “drugovi, budimo konstruktivni, ta nismo
     su smještene spomenute organizacije i poje- bena zona i osnovna urbana forma unutar koje  u mahali” i slično. Taj strah i odbojnost od
     dina ministarstva Vlade Federacije Bosne i  se formirao gradski način života bosansko- javnog mnijenja formiranog u čaršiji, a koje
     Hercegovine nalaze se na dijelu “hrvatskog”  hercegovačkih gradova. Naziv je označavao  nije pod kontrolom Partije, lijepo se vidi iz
     dijela Mostara. Upućeni kažu da je to radi lak- i organizacionu jedinicu s jasnim kodeksi- izlaganja ondašnjeg državnog rukovodioca
     šeg prebacivanja vlasti u slučaju proglašenja  ma ponašanja i odgovornosti. U mahali se  Raifa Dizdarevića: “To je onaj čaršinlijski
     trećeg entiteta, ali to nije tema ovog teksta. formirao mentalitet građanina i oblikovali  mentalitet koji se bavio širenjem lažnih gla-
      I tako u tom jednom ministarstvu gdje  odnosi među ljudima, te utvrđivao temeljni  sina, ogovaranjem, sijanjem sumnji u lju-
     uglavnom sjede te cure i žene iz zapadne Her- osjećaj pripadnosti svom okruženju i kulturi.  de i slično, koji je time nadomještao svoju
     cegovine jedna slavi rođendan, te je kupila  Jedne pored drugih u toj osnovnoj urba- uskost i ograničenost, ostvarivao sebičnost
     lijepu tortu i na pauzi prema već nepisanom  noj formi stanovale su različite staleške i so- i karijerističke pretenzije.”
     običaju želi počastiti kolegice i kolege. Stavila  cijalne grupe, što je doprinosilo višestoljetnoj  Razgrađivanje društveno socijalnog urba-
     ona tako tortu na sto, iz kese izvadila sokove,  društvenoj vitalnosti mahale. Osim mahalā,  nog tkiva mahale pratilo je fizičko potiranje
     salvete, plastične čaše i tanjire, te nož za tortu  kao druga stepenica u izrastanju društvene  islamske urbanistike bosanskohercegovač-
     koji je ponijela od kuće. Prilaze tako kolegice,  urbane hijerarhije važnu ulogu u životu na- kih gradova. Po Sarajevu, Mostaru, Banjoj
     sve su to kulturne i visokoobrazovane osobe,  ših gradova imala je čaršija. Pored trgovaca  Luci i ostalim gradovima pristupilo se ru-
     odrežu komad torte, stave na tanjir, pa gledaju  i zanatlija, članova raznih esnafa, značajan  šenju džamija i drugih vakufskih objekata,
     gdje leže plastične viljuške. Ali viljušaka nema!  udio u formiranju čaršijskog mijenja svaka- a 1955. godine samo zahvaljujući slučajno-
     U žurbi slavljenica ih zaboravila jutros kupiti  ko su imali predstavnici uleme.  sti, Baščaršija u Sarajevu nije sravnjena sa
     u samoposluzi!            Dolaskom na vlast 1945. godine Komuni- zemljom. Na tu politiku svakako je utjecao
      “Šta ćemo sad?”, upita jedna od malo- stička partija je u mahalama i čaršiji kao ur- socijalistički urbanizam, ili demahalaiza-
     brojnih Bošnjakinja, koja se rodila i odgojila  banim neformalnim grupacijama ljudi vidje- cija, koja se u istom vremenskom periodu
     u jednoj mostarskoj mahali.    la konkurenciju i protivnika kojeg je trebalo  (1945–1955) provodila na dijelovima novo-
      “Pa nećemo valjda jesti rukama?”, šali  eliminisati i spriječiti da utječu na formira- formiranih socijalističkih zemalja (Rumu-
     se kao ona.            nje javnog mnijenja šire društvene zajednice  nija, Bugarska, Albanija) koje su bile pod
      “Ta nismo iz mahale!”, nadodade, poku- i određuje tokove društvenog kretanja. Nova  Osmanskim Carstvom i gdje su postojala
     šavajući tako da se pred Širokobriježankama  je vlast mahalu i čaršiju klasificirala kao ne- naselja osmanske urbanistike.
     distancira od svog imena, prezimena, svoje  prijateljski građanski sloj, sitnu buržoaziju  Zato je danas Bošnjacima, poslije 47 godi-
     porodice i porijekla.       i leglo reakcionara. U partijskim dokumen- na indoktrinacije i čitanja o tamnom vilajetu,
      Vjerovatno ste sami čuli ili pročitali na  tima 1945. godine nova komunistička vlast  nasilnoj islamizaciji, nevjestinoj obaveznoj
     društvenim mrežama slične konstatacije gdje  izražava zabrinutost time da konzervativni  prvoj bračnoj noći s agom, nabijanju na ko-
     mahala i mahaljani uvijek imaju negativni  vjernici i oni koji su pripadali tradicionalnoj  lac, te glupoj i zloj mahaluši, teško osloboditi
     predznak. Po pravilu, spominjanje mahale u  eliti “još nisu ušli u naš pokret”, te da se po- se stida i kompleksa manje vrijednosti koji
     negativnom kontekstu na društvenim mre- litički rad mora pojačati kako bi se spriječi- im je sve to vrijeme nametan i danas otežao
     žama uvijek pišu osobe s bošnjačkim imeni- lo da mahala i čaršija modelira i usmjerava  racionalne političke procjene. Prikazivanje
     ma i prezimenima, skoro nikad sa srpskim  članove svoje zajednice i u konačnici formira  ove crtice o bošnjačkom negiranju svog bića i
     ili hrvatskim.           javno mnijenje.          objašnjenjem ovih dubokih kompleksa neka
      Svaka trezvena osoba bi se upitala zašto  U toj borbi presudno je bilo oslanja- bude jedan mali doprinos u preporodu i spo-
     je to tako. Zašto se osobe čiji su preci prije  nje komunista na predominantno srpsku i  znaji samih sebe.  n


                                                  STAV 4/8/2023 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20