Page 12 - STAV broj 439
P. 12

POLITIKA     Kada se spoje manipulacija i mitologija, dobije se ideja za

     spomen-obilježje “sarajevskom Romeu i Juliji”

     BOŠKO I ADMIRA, SPOMENIK     POLITIČKO-HISTORIJSKOM
     REVIZIONIZMU
     Sada se treba zapitati kako se mogu osjećati Srbi veterani Armije RBiH kada vide da se diže
     spomenik Bošku Bati Brkiću, koji je dezertirao, dok su oni zaboravljeni. Ni proslavljeni zlatni ljiljan
     Rade Zoranović ili pokojni Čedo Domuz nemaju svoje spomenike u Sarajevu, a mnogo je više
     razloga da ih dobiju nego par Boško Bato Brkić i Admira Ismić.     Piše: Amir TELIBEĆIROVIĆ     unaprijed pitaju svoje domaćine, vodiče  pokušali izaći iz grada u to vrijeme, kao
                      ili nekoga iz turističke zajednice, gdje se  i ući u njega?
                      nalazi most na kojem su „poginuli sara- Pošto su solidne prilike da niko od
        volucija skoro svega, pa tako i  jevski Romeo i Julija“. Negdje su nešto  nadležnih neće odgovoriti na ova pita-
        narodnih mitova ima svoje pre- pročitali o tome, prije dolaska u grad, ili  nja a da pritom izbjegne mitologizaciju
        poznatljive tokove. Urbani se mi- im je neko rekao da je to jedna od posli- cijelog slučaja, možemo pokušati sami
     Etovi možda brže prepoznaju kao  jeratnih turističkih atrakcija. Većinu de- analizirati pitanja što se sama nameću.
     mitovi u odnosu na razne druge, valjda  talja ne znaju, ili ne razumiju, ali to ne  Samo da usput naglasimo da ova kon-
     jer se i sam život u urbanim sredinama  sprečava neke lokalne turističke djelatni- troverza oko spomenika ne mora biti u
     i kulturama brže odvija i brže mijenja,  ke da priču iskoriste za senzacionalizam i  funkciji skretanja pažnje s višemjesečnog
     vidljivije evoluira. Tako je recimo, pot- da romantičarskim pristupom strancima  problema neredovnog odvoženja smeća
     pisnik ovih redova, u svom nekadašnjem  predstave još jedan u nizu lokalnih mitova,  na području općine Centar, a što se pored
     neznanju, do prije dvadesetak godina imao  kao nešto dirljivo, čarobno, istovremeno  ostalog djelimično pripisuje načelniku
     pogrešne podatke o jednom savremenom  tragično a „ljubavno“ po mjeri holivud- ove općine Srđanu Mandiću. Nema do-
     mitu sarajevske turbulentne stvarnosti,  skih pretjerivanja ili jeftinih ljubavnih  kaza tome, ali se i dalje mnogi mogu za-
     dok nije otkrio nove pojedinosti koje su  romana. U međuvremenu, 28. jula 2023.  pitati nije li važnije riješiti problem pre-
     prethodno bile prikrivene.    stiže inicijativa iz Općine Centar Sarajevo  trpanosti smećem širom ove općine, ali
      Kako su činjenice i okolnosti u vezi s  za podizanje nekakvog javnog spomeni- i ostalih dijelova glavnog grada Bosne i
     tim mitom evoluirale, tako je sama auto- ka posvećenog Admiri i Bošku. Jasno je  Hercegovine, nego nametati javnosti spo-
     rova svijest počela da prepoznaje brojne  da narod na ovim prostorima uglavnom  menik posvećen političko-historijskom
     detalje koji su počeli da razdvajaju činje- voli mitove, legende i ublehe, naročito  revizionizmu.
     nice od manipulativnih postavki, grešaka,  one koji zvuče uzbudljivo, mistično ili
     fantazija, pa i od laži razvijenih oko tog  bajkovito, ali ovaj put se otišlo preda- LAŽLJIVI STIHOVI
     mita. Govori se, dakle, o kontroverznim  leko u podilaženju takvom mentalitetu.  Stoga, da vidimo za ona pitanja, o
     događajima u vezi sa smrću Boška Brki- Nije ovo prvo poslijeratno, interno poni- čemu je riječ? Dakle, to što je Admi-
     ća i Admire Ismić, koje su publicistička,  ženje za Sarajevo, ima ih podosta i nisu  ra, prema zvaničnom predanju, zagr-
     medijska, senzacionalistička, a onda i na- sva na istoj razini, ali se ponovo pretje- lila Boška nakon što su oboje pogođe-
     rodna predanja imenovala „sarajevskom  ralo. Opet se pomjeraju granice i ukusa i  ni mecima, potom oboje preminuli na
     verzijom Romea i Julije“. Admira Ismić  razuma, iznova se pretjeruje kao i toliko  istom mjestu, jeste dirljiv trenutak uz
     i Boško Bato Brkić, oboje 25-godišnja- puta prije. Logično pitanje se nameće –  tragediju, ali nije dovoljno za spomenik
     ci, ubijeni su 19. maja 1993. godine dok  po čemu je taj ljubavni par toliko pose- ove vrste. Jer nažalost, imamo bezbroj
     su bježali iz opkoljenog Sarajeva, preko  ban da mu se podiže javni spomenik? Da  primjera gdje su majke svoju djecu šti-
     tadašnjeg mosta Vrbanja ka okupiranoj  li po tome što su bili navodno zagrljeni  tile od metaka ili gelera za vrijeme op-
     Grbavici, koju su držale snage Vojske  prilikom pogibije nadomak okupirane  sade, što instinktivno, što emotivno, ili
     Republike srpske.         Grbavice, usred linije razgraničenja te  prijatelji svoga suborca, ili djeca svoje
      Forsiranje legende o njihovoj smrti  1993. godine? Da li samo po tome što su  roditelje, supružnici također. Samo što
     ostavilo je posljedice u javnom razvoju  bili etnonacionalno mješoviti par? Mož- ti primjeri nisu medijski zabilježeni i
     postopsadnog Sarajeva, tako da sad imamo  da po tome što su probali pobjeći iz op- nisu do epskih proporcija razvijeni, te
     povremene turiste u gradu, posjetitelje koji  koljenoga grada, iako su i brojni drugi  razaslani po svijetu, kao što se desilo s     12 4/8/2023 STAV
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17