Page 10 - STAV broj 439
P. 10

POLITIKA     Razmatranja o “političkom bosanstvu”

     SDA JE ZAŠTITNIK,
     BOSANCI RUKU POD
     RUKU S VELIKORSBIMA
     S jedne strane su velikosrbi s Miloradom Dodikom na čelu, sa svojim političkim drugaricama i drugovima
     iz “trojke”, s druge strane Kurtćehajić i njegovi sljedbenici, kojima je problem identičan velikosrpskom

     problemu – realnost postojanja bošnjačke kulture, koju u političkom smislu štiti Stranka demokratske
     akcije. Prihvatit ćemo kritiku da pretjerujemo što ćemo ovo reći... Za ostvarenje velikosrpskih planova
     nisu problem ni Bošnjaci ni međunarodno priznata Bosna i Hercegovina, nego upravo SDA, odnosno
     stranka koja personificira političko okupljanje nacionalno osviještenih muslimana.

     Piše: Adnan Hamdov PEJČINOVIĆ   pronalaženja najmanjeg zajedničkog sa- bi nam objasnili čak i to kako su i zašto
                      držioca tri dominantne kulture u Bosni,  dva u Bosni formirana etno-nacionalna
         e treba čuditi izjava Milorada  ali ne onoga o “prošlosti”; kako bi htjeli  identiteta, koji s trećim dijele istu vri-
         Dodika: “Treba postojati naci- iz Naše stranke, nego onoga za budućnost.  jednost (bosansku metakulturu), uspjela
         onalni i narodni dogovor da više  Što će biti teško. Bošnjačka crvena linija  izroditi dovoljno zločinaca zbog kojih su
     Nnikada neko ko pobijedi kod Srba  jeste – priznavanje i pokajanje zbog Ge- njihovi politički projekti dobili i sudski
     ne treba da pravi dogovor sa SDA...” Ono  nocida. Teško, dakle, no ne i nemoguće.  epilog na međunarodnom nivou.
     što čudi i zabrinjava jeste kako današnji  Političko bosanstvo je poželjno, za sve.  Zato govorimo o bosanskoj metakul-
     zagovornici bosanske nacije ne vide da  Osjećanje pripadnosti Bosni i Hercegovini,  turi, ali ne i bosanskoj kulturi, jer ova da-
     svojim narativima pomažu velikosrpskom  svih njenih građana... Ne vidimo zašto bi  nas ne postoji. Naša kognitivna i emocio-
     projektu. Oni nisu razumjeli ono što Srbi  to nekome smetalo. Ali ne i nauštrb isti- nalna veza sa srednjim vijekom skoro je
     odavno znaju – najveći neprijatelj veliko- ne, još manje ne afirmiranjem bosanske  nepostojeća. Podizanja spomenika kralju
     srpskom projektu jeste bošnjačka kultura,  nacije na način na koji se danas afirmira,  Tvrtku u Tuzli, najava istoga u Sarajevu,
     bošnjaštvo, a njen zaštitnik jeste Stranka  definitivno ne gašenjem bošnjačke nacije  historijski/znanstveni narativi o srednjo-
     demokratske akcije.        – Bošnjaci ne žive samo u Bosni.  vjekovnoj Bosni, svakako jesu nešto što
                                        treba podržati. Međutim, rijetko ko da-
     POLITIČKO BOSANSTVO NIJE ISTO ŠTO  POSTOJI BOSANSKA METAKULTURA,  nas u Bosni i Hercegovini osjećanje pri-
     I BOSANSKA NACIJA         ALI NE I BOSANSKA KULTURA     padnosti (bošnjačkom) etnonacionalnom
      Zagovornici bosanske nacije nerijetko  Ne treba gajiti iluzije. Ako je bosan- identitetu veže za našu srednjovjekovnu
     koriste sintagmu “političko bosanstvo”,  ska kultura postojala u srednjem vijeku,  kulturu. Zašto je tako, pitanje je koje bi
     koje po sebi ne mora biti problem. U ko- a jeste, mi danas ne možemo reći da je  se u neka mirnija vremena trebalo otvo-
     načnici, i rahmetli Alija Izetbegović je u  očuvala svoj kontinuitet. Od 15. vijeka  riti, te u skladu s odgovorima do kojih se
     svom posljednjem intervjuu pozvao sve  srednjovjekovna bosanska kultura poče- dođe zarad jačanja nacionalnog identite-
     građane “da budu malo više Bosanci, a  la se fragmentirati na religijskim osnova- ta sistemski reafirmirati naše srednjovje-
     manje Srbi, Hrvati i Bošnjaci”. Njego- ma i krajem 19. vijeka okončan je proces  kovno nasljeđe. (S njim se držimo samo
     va vizija, njegova percepcija “Bosne kao  etabliranjem tri zasebne etno-nacionalne  jednom slamkom – pozitivnim emocio-
     ideje” ni dan-danas se ne razumije na  kulture: bošnjačkom, hrvatskom i srp- nalnim odnosom prema zastavi sa zlatnim
     ispravan način na mjestima i u krugovi- skom kulturom u Bosni i Hercegovini.  ljiljanima.) Ali ne i da bi se negirala, anu-
     ma u kojima bi se trebala razumjeti. Ali- S druge strane, ozbiljna antropološka  lirala, “u četiri zida” povukla bošnjačka
     ja Izetbegović je, organizirajući odbranu  i kulturološka istraživanja, pa i genetičke  kultura i stvorila bosanska nacija.
     bošnjaštva, istovremeno udario temelje  analize, zasigurno bi našla znatno više za-
     političkom bosanstvu, pa je pitanje na  jedničkih sadržilaca između danas formi- KO, KADA I ZAŠTO PROMOVIRA
     koje bi se trebao naći odgovor: Zašto su  ranih i zasebnih etnonacionalnih identi- POLITIČKO BOSANSTVO I BOSANSKU
     zagovornici političkog bosanstva i bosan- teta, nego što u ovom trenutku možemo i  NACIJU
     ske nacije najljući neprijatelji političke  pomisliti, posebno poslije patološke mržnje  Političko bosanstvo, kako rekosmo,
     partije koju je utemeljio?    koju su inovjerna “bosanska braća” poka- ne da nije problem nego je i poželjno.
      Ne treba se boriti protiv političkog bo- zala prema Bošnjacima. Ipak, znanstvena  Međutim, koliko je racionalnih glaso-
     sanstva, ne treba isključivati mogućnost  istraživanja bi dala zavidne rezultate koji  va u Bosni i Hercegovini koji govore o     10 4/8/2023 STAV
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15