Page 6 - STAV broj 439
P. 6

POLITIKA     U toku brutalni
     napad na

     pravosudni sistem


     KOME ĆE USTAVNI SUD –
     SVIM GRAĐANIMA BIH ILI     TANDEMU ČOVIĆ-DODIK?     Pitanje popunjavanja Ustavnog suda BiH jedno od najvažnijih pitanja koja trenutno more našu

     državu i o ovom pitanju uveliko će ovisiti do koje će granice u budućnosti moći ići antidržavni
     politički faktori u svojim destruktivnim akcijama. Svoje viđenje cjelokupne situacije za Stav dali
     su predstavnici opozicionih stranaka u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH – Demokratske
     fronte, Stranke demokratske akcije, Stranke za BiH i Narodnog evropskog saveza.


     Piše: Mirza ABAZ         Parlamenta Federacije BiH nađe lista sa  predsjednika i članova u radnim tijelima
                      samo jednim kandidatom.      Zastupničkog doma. Međutim, zbog toga
                        Međutim, zbog neslaganja opozicije, koja  što se članovi ove komisije iz opozicije od-
                      daje sve od sebe da u ruke HDZ-a BiH, ali  bijaju pojaviti na sjednicama, one ne mogu
       edno od ključnih aktuelnih politič- i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Mi- biti održane zbog toga što nema kvoruma.
       kih pitanja u našoj državi jeste po- lorada Dodika, na dvije ili tri decenije ne  Kada bi sjednica ove komisije bila održana,
       punjavanje Ustavnog suda Bosne i  ode Ustavni sud BiH, uopće ne može doći  stvar bi skoro bila dovedena pred svršen
     JHercegovine. Dragan Čović i njego- do glasanja na kojem bi aktuelna vlast spro- čin. Tada bi, bez obzira na njene zaključke,
     va Hrvatska demokratska zajednica, uz  vela u djelo svoje nakane.  Zastupnički dom mogao popuniti Komisi-
     potvrdno klimanje glavom „trojke“, za  Naime, brana planu HDZ-a BiH i „troj- ju za izbor i imenovanja, a onda bi sasvim
     sudiju ove pravosudne institucije, koja je  ke“ jesu dvije komisije – Komisija za iz- sigurno uslijedio izbor Marina Vukoje zato
     jedina nadležna da odlučuje o bilo kojem  bor i imenovanje te Zakonodavno-pravna  što će HDZ BiH i „trojka“ imati kvorum
     sporu koji se javlja po Ustavu BiH, žele  komisija FBiH. Mladen Bošković, upravo  za održavanje sjednice Komisije na kojoj
     silom imenovati Marina Vukoju, čovjeka  kadar HDZ-a BiH, u kontinuitetu zakazu- će samo jednog kandidata predložiti za
     bliskog upravo HDZ-u BiH, koji uopće ne  je sjednice Komisije za izbor i imenovanje  ustavnog sudiju.
     posjeduje pravosudno iskustvo. Da bi bili  na čijim dnevnim redovima centralno mje- Da bi se izostavila opozicija iz pro-
     sigurni u njegov izbor, ulažu maksimalan  sto zauzima Prijedlog odluke o izmjenama  cesa odlučivanja, mora biti promijenjen
     napor da se pred Zastupničkim domom  odluke o izboru predsjednika, zamjenika  Poslovnik o radu Zastupničkog doma. Da     6 4/8/2023 STAV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11