Page 3 - STAV broj 439
P. 3

UVODNA RIJEČ


      Mustafa Drnišlić

                 Ne prestaje da se sramoti i samoinkriminira

              MORA LI ŠEMSUDIN


      MEHMEDOVIĆ BITI BAŠ TOLIKI


             POLITIČKI PRIMITIVAC
      Mehmedović je ionako već prešao bošnjački politički rubikon i granicu legitimne političke borbe
      kada je protiv Bakira Izetbegovića upotrijebio iste one monstruozne klevete kakvima je bio napadan
      i njegov otac, rahmetli Alija Izetbegović. U pitanju su doslovno velikosrpski propagandni termini
      koje Mehmedović upotrebljava kako bi Bakira Izetbegovića optužio da pravi „Bošnjačku republiku“.      U svojoj potrazi za svetim gralom do- izbore. Iako odlično svjestan da je SDA,  pozicionirao kao strano tijelo unutar SDA.
     laska na čelo SDA Šemsudin Mehmedo- uprkos tome što je pobijedila na izborima,  Mehmedović možda misli da je takav me-
     vić više ne bira ni mjesto ni vrijeme oda- u opoziciji zahvaljujući isključivo politič- dijski nastup neki lukav spin kojim će isto-
     kle će udariti po Bakiru Izetbegoviću. U  kom inžinjeringu ambasada i stranih centa- vremeno pridobiti kako neostvarene kari-
     vrlo kratkom roku prošao je već uobiča- ra moći, Mehmedović opetovano pokušava  jeriste unutar SDA, tako i kolonijaliste iz
     jeni „put pacijenta“, od Oslobođenja pa do  abolirati strane kolonijaliste, a inkrimini- ovdašnjih ambasada, no u pitanju je vrlo
     Dnevnog avaza, put koji je do sada karak- rati Bakira Izetbegovića. Najgore od svega,  loša procjena koja je Mehmedovića već ko-
     terisao svakog neostvarenog pučistu koji je  Mehmedović optužuje Izetbegovića da je  štala svakog ugleda u stranačkoj bazi. Do-
     pokušao preuzeti SDA uz pomoć medijske  kriv jer je odbio da „upravlja procesima“  voljno je posjetiti neke od mnogobrojnih
     harange pogromaških medija. U skladu  ili tačnije da je kriv što nije popustio pred  grupa koje na društvenim mrežama okuplja-
     s takvom medijskom strategijom, Meh- pritiscima stranca i što nije zbog komada  ju pristalice SDA pa da bi se vidjelo da ne
     medović na sve načine pokušava da drži  vlasti izdao nacionalne bošnjačke interese.   samo da Mehmedović nema podršku glasa-
     monolog bježeći od svake konstruktivne  Za Mehmedovića su interesi „naših zapad- ča i simpatizera već da je među njima vrlo
     polemike, odlično svjestan da osim vlasti- nih prijatelja“ važniji od bošnjačkih inte- brzo postao „omiljen“ koliko i lideri trojke.
     te ambicije nema niti jedan jedini razlog,  resa, čak i od samog bošnjačkog prava da  Ironično, iako tvrdi da hoće da od SDA
     a kamoli argument, zašto bi trebao zami- budu politički narod! Umjesto da podrži  pravi „narodnjačku“ umjesto nacionalnu
     jeniti Izetbegovića na čelu SDA. Štaviše,  svoga stranačkog predsjednika u njego- stranku Mehmedović praktično nema ni-
     Mehmedović svakim svojim dogovorenim  voj odbrani bošnjačkih političkih prava  kakvu podršku u narodu. Štaviše, on otvo-
     intervjuom samo pokazuje zašto ni po koju  i interesa, Mehmedović ga na sve načine  reno računa na one „profesionalizirane“
     cijenu ne može i ne smije doći na čelo SDA.  pokušava srušiti sve vrijeme šaljući signa- stranačke struje, prisutne u svakoj stranci,
     Mehmedović jednostavno ne prestaje da  le kako je on, za razliku od Izetbegovića,  koje ne zanimaju neopipljive „marginali-
     se sramoti i samoinkriminira. Iako se već  spreman da „redefinira politički kurs“ ili  je“ poput ideologije, ideje ili nacionalnih
     potvrdio kao ideološki neprofiliran kon- tačnije da pravi kompromise tamo gdje ih  interesa već isključivo vlast, i to vlast po
     formist spreman nacionalne interese po- ne smije biti. U pitanju je najprizemniji  svaku cijenu. Šemsudin Mehmedović je
     drediti vlastitim ambicijama, kapitulant  politički primitivizam jer za Mehmedovi- svetac zaštitnik takve kaste stranačkih al-
     koji će servilno ugađati stranim centri- ća su fotelje i sinekure nešto konkretno i  pinista, oportunista i karijerista. Neko ko
     ma, karijerist i autokrat koji ne prihvata  opipljivo dok su bošnjački nacionalni in- ih razumije i kojeg oni razumiju. Čovjek iz
     bilo kakvu kritiku, Mehmedovićeva naj- teresi nešto apstraktno i neupotrebljivo.   njihovog habitusa. Predsjednik po njiho-
     veća karakterna mana jeste ipak stravič- No Mehmedović je ionako već prešao  voj mjeri. No SDA je mnogo više od toga.
     no odsustvo bilo kakve političke vizije.   bošnjački politički rubikon i granicu le- Mehmedović je upravo po ovom pitanju
     Mehmedović je ovu svoju sramnu sklonost  gitimne političke borbe kada je protiv  političke kulture jednojajčani blizanac
     još jednom potvrdio u intervjuu za Dnevni  Bakira Izetbegovića upotrijebio iste one  Fahrudina Radončića te stoga baš poput
     avaz. Tako Mehmedović tvrdi da Izetbego- monstruozne klevete kakvima je bio na- Radončića ne računa na stranačku bazu, a
     vić ne može osigurati da SDA bude u vla- padan i njegov otac, rahmetli Alija Izetbe- kamoli glasače već na lobiranja i političku
     sti 2026. godine. Nakon što je ranije lagao  gović. U pitanju su doslovno velikosrpski  trgovinu sa strancima, okupatorskim me-
     da je „SDA izgubila izbore“, iako je bila  propagandni termini koje Mehmedović  dijima i stranačkim karijeristima. U tom
     ubjedljivo prva stranka po broju glasova,  upotrebljava kako bi Bakira Izetbegovi- kontekstu, politička sudbina će mu vrlo
     Mehmedović je naprasno okrenuo ploču  ća optužio da pravi „Bošnjačku republi- vjerovatno biti slična i Radončićevoj. Pot-
     pa sada stavlja akcenat na vlast umjesto na  ku“. Time se Mehmedović jasno i trajno  puno zasluženo.  n


                                                   STAV 4/8/2023 3
   1   2   3   4   5   6   7   8