Page 4 - STAV broj 439
P. 4

U OBJEKTIVU     IZMEĐU DVA UMORA


      Ilustrator Admir Delić objavio je na internetu strip “Izme- vrijeme sam bio u kontaktu s njim, davao mi je fotografi-
     đu dva umora”, a koji govori o Senadu Piriću, humanitarnom  je”, ispričao je Delić.
     radniku iz Tuzle koji je proteklih pet godina pomagao migran- Pirić je godinama tu za ljude koji prolaze kroz Bosnu i Her-
     tima na prolasku kroz Bosnu i Hercegovinu.      cegovinu na njihovom putu ka nekim drugim evropskim ze-
      Delić više od deceniju crta stripove, a u javnosti ga uglav- mljama. Obezbjeđuje im hranu, odjeću i obuću... S njim je još
     nom znaju po ilustracijama o genocidu počinjenom u ljeto 1995.  dobrih ljudi.
     godine u Srebrenici.                  “Kako godinama pomaže tim ljudima, tako se među nji-
      “Riječ je o stripu ‘Između dva umora’, tako sam ga  ma širila priča o njemu i slali su mu poruke da im pomogne.
     nazvao jer je glavni junak stripa Senad Pirić, čovjek koji  Svi su davali njegov broj ljudima koji su prolazili kroz Bosnu
     već pet godina nesebično pomaže migrantima, dajući sve  i Hercegovinu. Njega su zvali ljudi iz Maroka, Alžira, Afgani-
     svoje slobodno vrijeme, sve što ima da pomogne tim lju- stana...”, izjavio je Delić.
     dima da dođu do svog krajnjeg cilja Evrope. Konstantno  Strip je podijelio u pet poglavlja, objavljen je na bosanskom
     je umoran. Na stripu sam radio nekoliko mjeseci. Sve  i engleskom jeziku.              n     4 4/8/2023 STAV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9