Page 9 - STAV broj 439
P. 9

STAJALIŠTA                       KATEDRA ZA POLITIČKU PISMENOST
                      Novac na tom putu ne štede

                       OD NIVELACIJE DO SAMODESTRUKCIJE


                       BOŠNJAČKE NACIJE

                       Posljednjih godina intenzivirane su aktivnosti na planu denominacije bošnjačke nacije,
             Piše:       koristi se metod nivelacije u svim sferama društveno-političkog života, u svakom
             Ajdin       vremenu: prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Naravno, veliku pomoć na tom putu pružaju
             HUSEINSPAHIĆ    i međunarodni subjekti vođeni globalnijim interesima. Donosimo nekoliko primjera.

      Nacija je oličenje vrhunca političke zre- i mirnodopska sredstva, među kojima izu- u Drugom svjetskom ratu, ali to ni u kojem
     losti jednog naroda i baš zato njen nastanak  zetno visoko kotira metod nivelacije koji  slučaju ne znači da su zločini isti, da su žr-
     nikad nije rezultat slučajnosti i puke dato- cilja samo i isključivo na slamanju kolektiv- tve iste. Tako se u javnom diskursu u istu
     sti. Tako je i s revitalizacijom nacionalnog  nog bošnjačkog duha. Znaju susjedi da će  ravan dovode masovne grobnice poput:
     bošnjaštva kao jednog od rezultata otpora  to teško ići sve dok je tu ijedan osviješten  Tomašice, na jednoj, i sarajevskih Kazana,
     istočnom i zapadnom fašizmu, hegemo- Bošnjak, pa čak i nebošnjak koji razumije  na drugoj strani, čime se kreira svijest o
     nizmu i iredentizmu reafirmiranog u jeku  supstancijalnu i kohezivnu važnost Bošnjaka  tome da su žrtve „na svim stranama“ rezul-
     borbe protiv velikosrpskih, velikohrvatskih  za opstanak države Bosne i Hercegovine.  tat istih zločina. Ovu nivelaciju nipošto ne
     agresora i unutrašnjih izdajnika. Bila je to  Zato su posljednjih godina intenzivirali svoje  smijemo dopustiti. Bošnjaci su žrtve ge-
     kruna vjekovne bošnjačke borbe za vlastiti  aktivnosti na planu denominacije bošnjačke  nocida, UZP-a, etničkog čišćenja i zloči-
     politički bitak. Jednako tako ni gušenje na- nacije koristeći metod nivelacije u svim sfe- načkih planova, čije ishodište nisu bolesni
     cije ne ide hićom, nego po istilahu, korak  rama društveno-političkog života, u svakom  pojedinci, nego institucije iz susjedstva, koje
     po korak, gotovo neprimjetno.   vremenu: prošlosti, sadašnjosti i budućno- ni dan-danas ne miruju, dok se Bošnjacima
      Metode devalviranja Bošnjaka na etniju  sti. Naravno, veliku pomoć na tom putu im  nameće stigma „huškača“ kad konstatuju
     ili vjersku grupu pomno se analiziraju, brižlji- pružaju i međunarodni subjekti vođeni glo- da su u svakom trenutku spremni braniti
     vo biraju i perfidno realiziraju. Na tom planu  balnijim interesima. Evo nekoliko primjera. svoju Domovinu. Zar to nije obaveza sva-
     pazi se na najsitnije detalje od pažljivo bira- Sjetimo se „tri vojnika“ koji su „marširali“  kog građanina ove zemlje!? Doduše, to
     nih ličnosti koje Bošnjacima plasiraju koje- našom Domovinom, posebno u sredinama  dezerteri ne razumiju.
     kakve kvaziteze, usmjeravaju tok aktivnosti  s bošnjačkom većinom (ne slučajno-sic!),  Sjetimo se floskule o tri nacionalističke
     do selektiranja tema i njihovog aktueliziranja  plasirajući priču o pomirenju, o tri zaraćene  stranke „koje su nas zavadile, „skuhane“ s
     u pomno biranom trenutku, te kreiranja am- strane, besmislu ratnih razaranja i „besmi- ciljem uništavanje bošnjačkog nacionalnog
     bijenta međubošnjačkog sukoba i sl. Znači,  slenim“ pogibijama njihovih saboraca itd.  subjektiviteta. Deplasiranom, ali pažljivo mon-
     sve, ama baš sve je planirano do najsitnijih  Slušajući priču tih veterana, čovjeka zama- tiranom pričom o nivelaciji političke uloge
     detalja, tako precizno da zbuni bošnjački  lo da preplave emocije pa da sve zaboravi.  SDA, SDS i HDZ kao tri nacionalističke
     narod i dovede ga u stanje samoprijekora,  Međutim, cilj ove nivelacije nije samo za- stranke cilj je SDS i HDZ, kao subjekte koji
     gađenja i dominantno kritizerske autode- borav, nego izluđivanje Bošnjaka. Zamisli- su planirali i realizovali terorističke aktivnosti,
     struktivne svijesti.        te sad da su u Evropi nakon 1945. đacima  abolirati njihovog fašizma, terorizma, antiu-
      Za kreatore projekta denominacije i po- predavanje držali vojnici Wehrmachta, Mu- stavnog i antidržavnog djelovanja početkom
     litičke amputacije Bošnjaka, s ciljem njihove  ssolinijevih gardi, Crvene armije, zajednički  devedesetih godina u SR BiH, uz istovre-
     nacionalne anestezije i političke amnezije,  im poručujući da su iza njih nesretni sukobi  meno prokazivanje SDA. Da međunarodna
     najpoželjniji metod jeste metod nivelaci- u kojima se besmisleno ginulo? Naravno da  zajednica ima obraza kao što nema, SDS
     je, koji polazi od strateški biranih i za uho  niko razuman ovo ne može i neće prihvatiti.  i HDZ bi netom nakon okončanja agresije
     „običnog čovjeka“ prijemčivih floskula i laži  Dok su bojovnicima „hvo“ u džepu presude  bile poslane na smetljište historije uz trajnu
     kao što su: svi smo isti, nacionalne stranke  za UZP, logore, etnička čišćenja, silovanja  zabranu političkog djelovanja. Možete li zami-
     su nas zavadile, svi smo činili zločine, sve  itd., a vojnicima vojske „rs“ presude za ge- sliti kako bi Evropa izgledala da je Hitlerova
     žrtve su jednake i sl. Za ideologe uruša- nocid, UZP, masovne grobnice, silovanja  partija preživjela? Ovako živimo nivelaciju
     vanja bošnjačkog naciona nije nevažno ko  itd., vojnici Armije RBiH mogu biti ponosni  o tri nacionalističke stranke iako su SDS,
     su realizatori svake od navedenih aktivno- na čistoću njene odbrambene antifašističke  od osnivanja, a HDZ, zvanično od februara
     sti, štaviše, za njih je najpoželjnije da su to  i antiterorističke borbe. Vojnici Armije RBiH  1992, pa do okončanja otvorene agresije,
     sami Bošnjaci koji bi, tobože, „osvještava- su se borili i ginuli za slobodu svakog čovje- stranke s fašističko-nacističkom agendom
     jući i propitujući vlastitu naciju“, realizovali  ka. Oni nisu bili zaraćenom stranom nego  koje su stajale na čelu kvazitvorevina „rs i
     njihovu programsku deklaraciju. Novac na  jedinom regularnom vojskom koja je branila  hb“ i koje su danas, što je još zanimljivije,
     tom putu ne štede, jer su u pitanju vjekovni  državu BiH od fašista i terorista.  dobrodošli politički partneri. Koje li ludosti!
     i strateški projekti na planu podjele Bosne.  Pričom o tome kako smo svi činili zlo- Ovo je samo nekoliko primjera, a ima
      Pokušavali su susjedi tokom XX vije- čine opet se želi skrenuti pažnja s ključne  ih na stotine, nivelacije koja osvaja me-
     ka u nekoliko navrata etničkim čišćenjima,  razdiobe zločina koji su počinjeni s ciljem  dijski prostor i postaje dijelom prihvatljive
     pljačkanjima, silovanjima i genocidima nad  realizacije velikosrpskih i velikohrvatskih  naracije, nakon čega sigurno slijedi boš-
     Bošnjacima „preko koljena“ podijeliti Bo- projekata i ekscesnih, afektivnih i pojedi- njačka nacionalna devastacija i destrukcija
     snu, ali nije išlo željenim tokom. Onda su  načnih zločina, u najvećem broju i presu- BiH. Stoga, nivelaciju moramo prokazivati
     shvatili da hegemonističke snove ne mogu  đenih. Takvih ekscesnih zločina nije pošte- i proganjati, jer je gora, opasnija i fatalnija
     ostvariti silom prije nego iscrpe sva perfidna  đena nijedna vojska, pa ni ona pobjednička  od laži.  n


                                                   STAV 4/8/2023 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14