Page 14 - STAV broj 439
P. 14

POLITIKA     sprovodu uz počasnu puščanu salvu ka- bošnjačko. Oni koji javno plasiraju ova- suprotnu stranu, mogli su dezertirati,
     kva se organizira za vojne veterane, dakle  kve podvale uglavnom znaju da to nije  ali nisu. Sada se treba zapitati kako se
     slavili su ih kao svoje junake.  istina, ali malo koga je briga za istinu  oni mogu osjećati kada vide da se diže
                      ako laž djeluje privlačnije i sentimen- spomenik Bošku Brkiću, koji je dezer-
     AGRESIJA, A NE RAT ZAVAĐENIH   talnije. Dio posla su odradili i rokeri iz  tirao dok su oni zaboravljeni. Za njih
     PLEMENA              sastava „Zabranjeno pušenje“ sa svojom  nema ni pjesme. Proslavljeni „Zlatni
      Znači, jasno je da nema nekih zna- sugestivnom pjesmom posvećenom ovom  ljiljan“ Rade Zoranović ili pokojni Čedo
     čajnih elemenata za podizanje takvog  ljubavnom paru i njihovoj tragediji, za  Domuz nemaju svoje spomenike u Sa-
     spomenika u Sarajevu, naprotiv, ovdje  čije stihove se kaže da bi se navodno tre- rajevu, a ima više razloga da ih dobiju
     se vrši diskriminacija prema nekim  bali naći na tom spornom spomeniku.  nego par Boško i Admira. Jedini spome-
     osobama i događajima koji zavređuju  U sramnoj pjesmi Sejo Sexon spominje  nik, ili neka vrsta filmskog spomenika,
     spomenik. O čemu se onda radi? Pa o  kako Boško i Admira nisu „bili pleme- više elektronske vrste, posvećen Srbima
     manipulaciji osjećajima ljudi. Dovoljno  na istog“ niti su „imali istoga Boga“,  u Armiji RBiH, jeste dokumentarac re-
     je da se u javnosti vrti priča kako su se  što je direktno navođenje neupućenih  žisera Avde Huseinovića. Inicijativa sa
     njih dvoje voljeli, pri čemu riječ – ljubav,  kako se u Bosni i Hercegovini devede- spomenikom za Boška i Admiru diskri-
     inače toliko puta banalizirana do bola,  setih vodio neki interni etnograđanski  minatorna je uvreda za one sarajevske
     jeste ključni izraz kojim se raznježi na- rat između kao zavađenih plemena, čije  Srbe koji su preživjeli jugoslavenske i
     ivna masa i medijska publika, ionako  su žrtve naravno bili zaljubljeni par Ad- četničke granate kao i za one koji su
     sklona padanju na jeftine manipulacije.  mira i Boško, jer kao što je već utvrđe- ubijeni ili poginuli pri odbrani grada.
     Jer, eto ispade da se niko nije volio kao  no, niko se osim njih dvoje nije tako  Teško je ovaj mit do kraja raščlani-
     njih dvoje. Svi ostali parovi moraju če- volio. Nije čudno što su se ovim sluča- ti, jer nije ostao samo na lokalnoj razi-
     kati da im neko javno prepozna ili pri- jem bavili i neki srbijanski mediji, pa  ni nego je kao takav plasiran i u strane
     zna njihovu ljubav. Zato se i provukla  je u beogradskoj produkciji snimljen i  medije. Pored ostalih, na pogrešan i na
     patetična usporedba s Romeom i Juli- dokumentarac o ovome, naravno u ko- sugestivan način o njemu je pisao i por-
     jom. Istovremeno, malo ko razmišlja o  rist već ustaljanog srbijanskog negira- tal Glas Amerike – VOA, na bosanskom
     lošoj usporedbi i bez patetike, jer su oni  nja agresije na Bosnu i Hercegovinu uz  jeziku. U tekstu VOA na ovu temu, po-
     književni Romeo i Julija dolazili iz dvi- stalno forsiranje priče o unutrašnjem  red ostalog, stoji i ovakva rečenica: „Ad-
     je zavađene familije, a Boško i Admira  sukobu između „muslimana i Srba“, o  mira je bila Bošnjakinja, a Boško Srbin,
     nisu bili supružnici iz dvije zavađene  čemu pjeva i Sejo Sexon.  te su iz okupiranog grada namjeravali
     porodice. Riječ je o podmetanju umjet-                preći na teritoriju pod kontrolom Voj-
     ne simbolike i predstavljanja stvari tako  IGNORIRANJE STVARNIH JUNAKA ske Republike Srpske.“ Svjesno ili ne,
     da ispadne kao da, eto, nisu porodice,  Iz više razloga je ova inicijativa sa  ovdje su grad pod kontrolom Armije
     nego dva „zavađena plemena“ – srpsko i  spomenikom sramna i manipulativna.  BiH nazvali „okupiranim“, dok pod-
                      Naime, u Sarajevu nema spomenika  ručje oko grada nazivaju samo teritori-
                      mnogo zaslužnijim pojedincima i sku- jom pod kontrolom vojske RS. Aluzije
                      pinama. Ako je već nekome stalo da  su ovdje jasne, posljedice po svijest či-
     To što su Admira i Boško bili   se ovjekovječi mješoviti brak između  tateljske publike također. U komenta-
                                        rima neupućenih ili naivnih čitatelja
                      supružnika različitih nacionalnosti ili
     etnonacionalno mješoviti     možda vjerskih doktrina, onda se mo- povremeno se javi neko ko istakne da
     bračni par, pritom usred     gao spomenik posvetiti proslavljenom  se prije svega radi o ljudima, to jeste da
                                        je riječ o dvoje stradalih ljudskih bića,
                      oficiru Armije RBiH i heroju odbrane
     opsade Sarajeva, može       Tuzlanskoga kraja, kapetanu Hajri Me- bez nacionalnih odrednica. Naravno da
     zvučati kao „egzotična“      šiću, Bošnjaku i njegovoj supruzi koja  je riječ o ljudskim bićima, ali nisu zbog
                                        toga stradali. Na ovaj način ispada kao
                      je bila Srpkinja. Ona je mogla da ode na
     senzacija nekom strancu      srpsku stranu da je htjela, čak je sple- da ostale žrtve, računajući i ubijenu sa-
     koji slabo poznaje Sarajevo,   tom ratnih okolnosti otišla u nakratko  rajevsku djecu, računajući i branitelje,
                                        nisu ljudska bića ili još nije rečeno da
                      u Suboticu kod svoje zaove, ali se potom
     pozadinu napada na Sarajevo    svjesno vratila mužu i svojoj djeci. Nije  jesu. Možda nedovoljno ljudska da do-
     ili ratni kontekst u cjelini, ali  htjela da ih napusti zbog odanosti, zbog  biju ovakav spomenik ili više njih.
                                         Inače, za mnoge koji ne znaju, ili
                      hrabrosti i zbog ljubavi, ne samo pre-
     skoro svakom drugom ne bi     ma svom suprugu i djeci koju je imala  ne razumiju, spomenik za Boška Brki-
                                        ća i Admiru Ismić već postoji, odavno,
                      s njim nego i zbog svijesti o vrsti rata,
     trebalo da je nešto čudno.    o napadu na Bosnu i Hercegovinu i na  samo u privatnoj inicijativi, ne državnoj.
     U Sarajevu je tokom cijelog    kraj u kome je živjela. I rahmetli Hajro  Nadgrobni kameni spomenik u obliku
                                        srca, s ugraviranim njihovim likovima,
                      Mešić i njegova supruga Rada bili su na
     razdoblja agresije živjelo    spisku za strijeljanje u nekadašnjoj JNA,  godinama se već nalazi na sarajevskom
     i preživjelo mnogo takvih     koju su napustili 1991. godine, tokom  groblju Lav. Ko želi da ga obiđe, vidi
                                        ili dotakne, slobodno to može uraditi
                      rata u Hrvatskoj.
     mješovitih brakova, skupa      U vezi s odbranom Sarajeva već je  odlaskom na ovo groblje. Tako da nema
     sa svojim potomstvom. Bilo    poznato da su mnogi sarajevski Srbi,  potrebe za javnim spomenikom na sa-
                                        rajevskim ulicama, iz više razloga, od
                      Sarajlije dakle, ginuli u redovima poli-
     je takvih brakova koji su     cije i Armije RBiH. Među njima i no- kojih je glavni taj da je ova inicijativa
     sklopljeni i usred rata, i ne   sitelji priznanja „Zlatni ljiljan“. Neki  politički potez, revizionistički, sraman
                                        i manipulativan, nikako human ili me-
                      od njih su mogli pobjeći iz okruženog
     samo u Sarajevu.         Sarajeva tada, neki su mogli preći i na  morijalan.       n


     14 4/8/2023 STAV
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19