Page 17 - STAV broj 439
P. 17

Edisa Bakovića, imenovanje v. d. direk- novinar je kasnije na društvenim mreža- saglasnost jer sam znao šta će se dalje de-
     tora Haseta Tirića te način zapošljavanja  ma prokazan kao bliski prijatelj upravo  šavati, imao sam određena saznanja. Tu
     u ovom preduzeću, smatrajući da je sve  Damira Marjanovića. Ako propada „Sa- saglasnost sam uputio na Vladu KS, to
     ovo premreženo političkom korupcijom  rajevogas“ zbog nedostatka inženjera ili  sam namjerno učinio jer sam znao da ću
     u čijem je centru upravo Damir Marjano- fizičkih radnika, odakle onda novinar u  vrlo brzo tražiti od te iste Vlade KS po-
     vić, koji je do sada uglavnom pokazivao  cijeloj priči?!      ništenje. I nije problem da se opet otvore
     zanimanje za oblast visokog obrazovanja.  Poslije svega toga, „Sarajevogas“ upućuje  ta radna mjesta, ali neće ih Damir Marja-
     Prema riječima Almira Bečarevića, siva je  zahtjev u kojem traže odobrenje prijema  nović diktirati, već će to raditi direktor.
     eminencija „Sarajevogasa“ u kojem kon- 12 radnika, koji je doveo do toga da mi  U međuvremenu dolazi do ostavke direk-
     trolira Nadzorni odbor. Kako govori za  dolazi tri puta Damir Marjanović i tra- tora, a Damir Marjanović dobro zna da mi
     Stav, trenutno se u Sarajevu vrši demon- ži da potpišem odobrenje. Ja sam mu re- je na sjednici Skupštine KS rekao da će
     stracija sile „samostalnih političara“ koji bi  kao da nije problem dati odobrenje, ali  direktor otići „milom ili silom“. Na kra-
     mogli u periodu pred nama u potpunosti  zbog pada dobiti preduzeća, postavlja se  ju sam shvatio šta je to „mila“ – klasična
     obesmisliti izborne cikluse.   pitanje da li će zbog samo ovih 12 radni- politička trgovina. U međuvremenu, u
                      ka biti ugroženo poslovanje kompletne  tim prekompozicijama, Edis Baković bi
     STAV: Vi ste kao resorni ministar sigurno  firme koja broji više od 300 ljudi. On je  trebao dobiti poziciju izvršnog direktora
     upoznati s tim kako je došlo do davanja  dolazio s prijedlozima radnih mjesta, ne  „BH-Gasa“, dok bi se otvorila prilika da
     ostavke Edisa Bakovića te imenovanja v.  s imenima, imena će vjerovatno biti tek  nova grupa u Skupštini KS koju čine tri
     d. direktora „Sarajevogasa“ Haseta Tiri- kasnije, za koja je predlagao da se otvore  nezavisna poslanika – Admela Hodžić,
     ća? I odakle uopće Damir Marjanović u  i grubo je insistirao na četiri pozicije. Ja  Redžo Lemezan i Damir Marjanović –
     priči o energetici?        sam ga više puta zamolio da to ne radi,  odmah imenuju svog direktora u „Saraje-
     BEČAREVIĆ: „Sarajevogas“ je, po poka- na što mi je on rekao da i sam dam svoje  vogasu“. To je urađeno bez znanja resora
     zateljima poslovanja, ostvario određene  prijedloge za preostale pozicije. Ja sam se  kojim upravljam, tj. tek kada je sve završe-
     troškove koji su zaista boli oči kada sam  fino zahvalio i rekao da meni to ne treba.  no, dobio sam informaciju o ostavci Edi-
     tek preuzeo dužnost ministra. Na kraju  On mi je izdiktirao četiri pozicije, ja sam  sa Bakovića i imenovanju v. d. direktora.
     krajeva, finansijski rezultati su bili alarm  ih popisao i dao spisak pomoćniku da na- Kada sam detaljno izučio dokumentaciju
     da se nešto čudno dešava u toj kompani- pravi saglasnost. Najčudnije mi je bio što  preduzeća i kompetencije koje treba ima-
     ji. Ako imate dobit od 1,2 miliona KM  Damir Marjanović, lik iz skupštinskih  ti rukovodstvo, jasno je bilo da novi v. d.
     i svedete je na 70.000 KM, logično je da  klupa, meni diktira radna mjesta koja  uopće nema veze s energetikom i gasnim
     se treba postaviti pitanje šta je pošlo kri- treba otvoriti u „Sarajevogasu“! Niko iz  biznisom, što se izričito traži. Šta on onda
     vim putem. Ja, kao ministar, mislim da  „Sarajevogasa“ mi ne diktira! Ja sam dao  tu radi?! Primjera radi, Edis Baković je
     trebam upravo to pitati. U toj komuni-                mašinski inženjer, ima dvije decenije rad-
     kaciji pojavio se zastupnik u Skupštini               nog staža u gasnom sektoru i na osnovu
     KS Damir Marjanović, koji je dao pri- Na kraju, podvlačim da se ne  toga uopće nije sporan da bude direktor.
     mjedbu na rad direktora Edisa Bakovića.               Na stranu rezultati, sada govorim o kom-
     Meni je na početku bilo čudno odakle on mogu imenovati upravljačke  petencijama. Prema mojim saznanjima,
     u cjelokupnoj priči o „Sarajevogasu“. Tek  strukture javnih preduzeća bez  novog v. d. direktora postavio je ili Damir
     kasnije sam čuo od Damira Marjanovića                Marjanović ili Redžo Lemezan, ali prije
     tokom gostovanja na jednoj televizijskoj da resorni ministar i Vlada KS  će biti Redžo Lemezan jer je u zahtjevi-
     stanici da on zna da u Nadzornom odbo-                ma prema „trojki“ on kao prioritet naveo
     ru „Sarajevogasa“ sjede dva doktora nau- nemaju pojma. Kada nastane  „Sarajevogas“.
     ka. Istražujući o kome se radi, došao sam belaj, onda svi zovu mene.
     do informacije da su to članovi političke              STAV: Ministarstvo komunalne privre-
     stranke Za nove generacije, dakle člano- U prijevodu, kada je slatko –  de, infrastrukture, prostornog uređenja,
     vi njegove političke opcije. Resor kojim  nema ministra, a kada su trnje  građenja i zaštite okoliša KS poništit će
     upravljam, a potom i Vlada KS, poništili               odobrenje za zapošljavanje četiri radnika
     su 31 saglasnost za zapošljavanje u ovoj  i kiselina – pomozi, ministre.  u „Sarajevogasu“. Zašto ste uopće pri-
     javnoj firmi. Ono što me frapiralo jeste  Ne može tako. „Sarajevogas“,  stali na prijem u radni odnos ova četiri
     to da te saglasnosti datiraju iz prošle go-             čovjeka? Javnost u Sarajevu cjelokupnu
     dine. Poslao sam dopis već sada bivšem  za vrijeme mandata     situaciju dovodi u vezu sa zategnutim po-
     direktoru Edisu Bakoviću u kojem sam  Nadzornog odbora iza kojeg  litičkim odnosima, tj. ističu da je sve funk-
     tražio podatak da li imaju osigurana fi-               cioniralo kako treba dok je SBiH „igra-
     nansijska sredstva za prijem novog kadra. stoji Damir Marjanović,  la igru“ koja odgovara koaliciji „trojka“,
     U njegovom odgovoru stoji da nemaju.  zabilježio je drastičan pad  dok se i stanje promijenilo nagore kada
     Pazite, zaposlenje za 31 čovjeka u „Sara-              je došlo do zatezanja odnosa na relaciji
     jevogasu“ na godišnjem nivou košta oko prihoda, s 1,2 miliona KM na  Semir Efendić-Konaković, Forto i Nikšić.
     milion KM, a ta ista javna kompanija za  70.000 KM. Ja ne znam šta  BEČAREVIĆ: Sve se pokušava prenijeti
     godinu dana ostvari prihod od 70.000                 na teren politike i ja razumijem one koji
     KM. Znači, ja bih pristajanjem na nji- je direktor tamo radio, ali  to tako žele prikazati. Međutim, ovdje se
     hov prijem u radni odnos doveo sebe u  bih volio da Nadzorni odbor  ne radi o politici, već o kriminalu. Kako
     poziciju da me neko danas-sutra optuži                opisati potez kada neko imenuje nekoga
     da sam odveo firmu u gubitak ili stečaj. priloži dokumente u kojem  na mjesto direktora „Sarajevogasa“ ko
     Navodilo se da im je novi kadar neopho- su ga sprečavali u     uopće nije iz gasne privrede?! Zahtjev za
     dan u procesu rada, ali oni su zahtijevali,             otvaranjem 12 radnih pozicija datira iz
     naprimjer, prijem jednog novinara. I taj pogrešnim potezima.    maja, dok sam ja saglasnost za odobrenje


                                                  STAV 4/8/2023 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22