Page 11 - STAV broj 439
P. 11

“trojke”, s druge strane Kurtćehajić i
                                        njegovi sljedbenici kojima je problem
                                        identičan velikosrpskom problemu –
                                        realnost postojanja bošnjačke kulture,
                                        koju u političkom smislu štiti Stranka
                                        demokratske akcije.
                                         Prihvatit ćemo kritiku da pretjeru-
                                        jemo što ćemo ovo reći... Za ostvarenje
                                        velikosrpskih planova nisu problem ni
                                        Bošnjaci ni međunarodno priznata Bo-
                                        sna i Hercegovina, nego upravo SDA,
                                        odnosno stranka koja personificira po-
                                        litičko okupljanje nacionalno osviješte-
                                        nih muslimana. Dvije trećine instituci-
                                        ja sistema (dolaskom “trojke” na vlast i
                                        treća trećina) već su u rukama političkih
                                        projekata (SNSD-HDZ) koji čine sve da
                                        mirnim putem ostvare planove Cvetko-
                                        vić-Maček ili plan Milošević-Tuđman iz
                                        Karađorđeva. Bošnjaci, nikada kao danas
                                        nisu ne samo politički podijeljeni, nego i
                                        vrijednosno. Masovnim medijima dobro
                                        zatrovani pink-kulturom, posebno mladi,
                                        demotivirani su za racionalno i aktivno
                                        učešće u političkom životu. Intelektu-
                                        alci, odgajatelji mladih, i ne pomišljaju
                                        odreći se (novo)ljevičarskih narativa.
     političkom bosanstvu pozivajući se na  Historijski procesi su tekli kako su te- Bosna i Hercegovina je oslabljena, Boš-
     empirijske činjenice? Ili samo o bosan- kli i ako nam se ne sviđaju, sve što možemo  njaci na granici moralne kapacitirano-
     stvu, kao metakulturi? I ako ih ima (jedi- uraditi jeste pobuniti se protiv Mehmeda  sti potrebne za opstanak. Jedino što je
     ni ozbiljan zagovornik takvog bosanstva  Fatiha, ući u neku vremensku mašinu i  potrebno slomiti da bi “Bosna šaptom
     jeste Rusmir Mahmutćehajić), vrlo važ- vratiti se pola milenija unazad s mačem  pala” jesu Stranka demokratske akcije i
     no je pitanje da li o njemu, uopće, treba  u rukama i braniti Bosnu. Ova ironija je  Islamska zajednica.
     govoriti u postojećim društvenim i po- jedino što se može reći zagovornicima  SDA je počela “postajati partija s ko-
     litičkim prilikama. Dva su razloga zbog  bosanske nacije, jer su ili iracionalni ili  jom niko neće” onoga trenutka kada je
     kojih ne bismo rekli da treba.  zlonamjerni. Odnosno, ne razumijevaju  odlučno počela čistiti vlastite redove. Veli-
      Prvi je ideološka indoktriniranost na- pojam kulture, ignoriraju ga, u duhu ju- ki početak, u javnosti na državnom nivou
     ših univerzitetskih profesora, a o ostalim  gosocijalističkog nasljeđa.  potpuno nepravedno zapostavljen, bio je
     javnim ličnostima (političarima, analiti-              razlaz s Mirsadom Kukićem iz Banovi-
     čarima, umjetnicima...) da i ne govorimo.  SDA JE SMETNJA BOSANCIMA I  ća. Svega je bilo u SDA, i dobrog i lošeg.
     Šta je bosanstvo, šta političko bosanstvo,  VELIKOSRBIMA      Dok je u njoj bilo tipova političara poput
     šta znači bosanska metakultura? Definici- Jer, šta je suština pregalaštva jučer  Kukića, Čampare, Konakovića, s njom
     je ne postoje, posebno ne općeprihvaćene,  Darka Brkana, danas Suada Kurtćeha- su se i mogli praviti dealovi koji su kočili
     a definitivno ne i dovoljan broj građana  jića? Ništa drugo to totalitarna svijest,  jačanje institucija sistema. Ali uvijek je
     Bosne i Hercegovine koji bi u svoj emoci- vjerovanje da je mir moguć samo ako  bilo više iskrenih patriota u SDA, pa je
     onalni registar internalizirao bosanstvo i  postoji jedan narod u jednoj državi s jed- država sporo, ali ipak napredovala. I kad
     koristilo njegove potencijale za izgradnju  nim liderom. Za notornog “građanskog  se stanje stabiliziralo, kad je SDA mogla
     bolje sadašnjosti i budućnosti, ne zane- aktivistu” slobodno možemo reći da je  sebi priuštiti luksuz stvaranja nepoželj-
     marujući teške bosanske istine.  radio po zadatku srpskih službi (njegov  nog okruženja za korumpirane političare,
      Drugi razlog je brutalna zloupotreba  projekt “zlatne kašike” ne bi mogao biti  počela je ozbiljno udaljavanje koalicionog
     pojma bosanstvo u javnom prostoru. Zago- instaliran u javnosti bez ozbiljne podrš- partnera od nje (HDZ) i jačanje opozici-
     vornici (političkog) bosanstva i bosanske  ke političkog Beograda), ali Kurtćeha- onog bloka (“trojka”), koji nije opozicija
     nacije najljući su neprijatelji Stranke de- jić je paradigma svih lutanja bošnjačkih  SDA, nego Bošnjacima i državi.
     mokratske akcije. Ne uvažavaju realnost,  univerzitetskih profesora. Ostavit ćemo  Jučer su se organizirali političari, u
     ne uvažavaju slobodnu volju i zaštitnika i  po strani njegovu dojučerašnju borbu za  projektu “trojka”, danas se pokušavaju
     neprijatelja Bosne. Zašto, odgovor je jed- bošnjaštvo i nedostatak moralnih krite- organizirati Bosanci. Ovi prvi već su na-
     nostavan – u njihovom misaonom univer- rija. Problem je medijska strategija koja  pravili dosta nevolja, ovi drugi ih neće
     zumu stvarno značenje pojma “kultura”  afirmiranjem bosanstva (ne i suvislog  napraviti, ali unose konfuziju. Ohrabren
     nema svoje mjesto, a zauzela bi centralno  političkog bosanstva) i bosanske nacije  “trojkom” i Bosancima, Dodik se oku-
     da su javne ličnosti poput Senadina Lavića  koja, zaštićena briselskim novogovorom,  ražio da eksplicitno kaže ko je stvarni i
     emancipirane od socijalističkog poimanja  sinhronizirano djeluju s velikosrpskim  jedini kapacitiran neprijatelj velikosrp-
     svijeta, u kojemu se islamsku ulemu nazi- medijskim strategijama.  skom projektu. Njegova izjava s početka
     va etno-svećenstvom, u kojem je “religija  S jedne strane su velikosrbi s Milo- ovoga teksta, nalazimo, historijska je.
     opijum za mase”, time i identiteti zasnova- radom Dodikom na čelu, sa svojim po- Sve što je potrebno jeste da prepozna-
     ni na njoj neka “kosmička greška”, što li.  litičkim drugaricama i drugovima iz  mo i zašto.   n


                                                  STAV 4/8/2023 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16