Page 8 - STAV broj 439
P. 8

POLITIKA      ADMIR ČAVALIĆ (SBIH): “TROJKA” SE BOJI DA NEĆE IMATI VEĆINU UNUTAR
      VLASTITIH REDOVA

      Klub Stranke za BiH u Federalnom parla-               veze. Nažalost, naše društvo je skoro pri-
      mentu stava je da Komisija za izbor i imeno-            hvatilo, smatra normalnim imenovanje po
      vanje mora dostaviti listu s više kandidata             političkoj liniji nauštrb profesionalizma, što
      i da na temelju te liste treba biti donese-             nikako ne bi smio biti slučaj kada su ime-
      na prava odluka o tome ko će biti sudija              novanja u pravosudne institucije u pitanju.
      Ustavnog suda BiH. Ne može se narušiti               Posebno to ne bi smio biti slučaj kada se
      procedura na taj način da bude dostav-               radi o Ustavnom sudu jer će to determini-
      ljena lista sa samo jednim kandidatom po              rati sudsku i pravnu praksu u našoj zem-
      principu uzmi ili ostavi. To je u suprotno-             lji u naredne dvije ili tri decenije. Neko će
      sti, kako rekoh, s procedurom, ali i dosa-             reći da su i prije bila politička imenovanja,
      dašnjom praksom koja je podrazumijevala               vjerovatno i jesu, ali ako ništa drugo po-
      upravo to da bude dostavljena lista s više             stojale su liste s više kandidata. I ako je
      kandidata iz FBiH te da se Federalni par-              nešto prije postojalo, to ne mora značiti da
      lament očituje o datim imenima. Jasno je              sada treba da postoji. „Trojka“ podržava
      da je Marin Vukoja politički kandidat, a vje-            prijedlog jednog kandidata – Marina Vu-
      rujem da je i njemu samom jasno da ima               koje – isključivo zbog straha od toga da
      dosta boljih kandidata od njega. Opozicija             bi mogao biti izabran neki drugi kandidat
      trenutno djeluje kroz dvije komisije – Ko-             ako bi lista sadržavala više imena. I da stvar
      misiju za izbor i imenovanje i Zakonodav-              bude zanimljivija, mislim da oni insistiraju
      no-pravnu komisiju – a vidjet ćemo kako  neko drugo rješenje. Moguće je da daju i  samo na jednom kandidatu jer se boje da
      će se u periodu ponašati vlast, tj. hoće li  kolektivnu ostavku i raspuste komisije, sve  neće imati većinu unutar vlastitih redova,
      prekršiti Poslovnik i pod svaku cijenu na- je u igri. HDZ BiH insistira na imenovanju  tj. da će pojedini zastupnici „trojke“ gla-
      stojati imenovati Marina Vukoju ili će tražiti  Marina Vukoje zbog njihove očigledno bliske  sati protiv njegovog izbora.

     bi Poslovnik bio promijenjen, svoj stav  komisije. Stoga HDZ BiH i „trojka“ imaju  je gotovo nemoguća misija bez pristan-
     mora dati Zakonodavno-pravna komisija.  dvije mogućnosti – da prekrše Poslovnik  ka opozicije.
     Ipak, bez prisutnosti opozicije, ne može  i donesu odluku o popunjavanju komisi- Sve u svemu, pitanje popunjavanja Ustav-
     doći ni do sjednice Zakonodavno-pravne  ja ili da naprave izmjene Poslovnika, što  nog suda BiH jedno je od najvažnijih pitanja
                                        koja trenutno more našu državu i o ovom
     Da bi se izostavila opozicija iz procesa odlučivanja, mora biti promijenjen  pitanju uveliko će ovisiti do koje će granice
     Poslovnik o radu Zastupničkog doma. Da bi Poslovnik bio promijenjen,  u budućnosti moći ići antidržavni politički
                                        faktori u svojim destruktivnim akcijama.
     svoj stav mora dati Zakonodavno-pravna komisija. Ipak, bez prisutnosti  Svoje viđenje cjelokupne situacije za Stav
     opozicije, ne može doći ni do sjednice Zakonodavno-pravne komisije.  dali su predstavnici opozicionih stranaka
     Stoga HDZ BiH i „trojka“ imaju dvije mogućnosti – da prekrše Poslovnik  u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH –
                                        Demokratske fronte, Stranke demokratske
     i donesu odluku o popunjavanju komisija ili da naprave izmjene    akcije, Stranke za BiH i Narodnog evrop-
     Poslovnika, što je gotovo nemoguća misija bez pristanka opozicije.  skog saveza.          n


      IRFAN DURIĆ (NES): NISMO ZA POLITIČKA IMENOVANJA U USTAVNI SUD BIH

      Više puta je NES ukazivao na činjenicu da je Ustavni sud BiH
      jedna od najbitnijih državnih institucija te posljednja linija prav-
      ne odbrane države. Samim tim, nismo za politička imenovanja
      bilo koje vrste. Pošto je Marin Vukoja očigledno osoba koja ima
      veze s HDZ-om BiH, a uz to u svojoj biografiji nema pravo-
      sudnog iskustva, mišljenja smo da on nije prava osoba. Dakle,
      sudija Ustavnog suda BiH nužno mora biti pravni stručnjak s
      bogatim profesionalnim iskustvom te neko na koga neće biti
      moguće na bilo koji način politički utjecati. Stoga je za dobro-
      bit ove države najvažnije da se svi koji je volimo rukovodimo
      ovim načelima prilikom imenovanja ljudi u vitalno bitne insti-
      tucije. Naše je stajalište da se Zastupničkom domu dostavi
      kompletna lista kandidata, koja će uključivati sve kandidate
      koji su ispunili kriterije da se nađu u Ustavnom sudu BiH, te
      da sami zastupnici donesu konačnu odluku nakon potpunog  imenovanje ne vrši ho-ruk, već da je neophodno zaključiti
      uvida u biografije predloženih kandidata. Također, apelujem  jednu sjednicu prije zakazivanja nove. Sve ostalo je silovanje
      na to da se i samo zakazivanje sjednica Komisije za izbor i  procedura koje neće nikome ništa dobro donijeti.
     8 4/8/2023 STAV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13