Page 7 - STAV broj 439
P. 7

ALMA KRATINA (DF): “TROJKA” IGRA ULOGU ONOGA KO ISPUNJAVA ŽELJE HDZ-A BiH

      Ono što je porazno jeste da je „trojka“ oči- da se Parlament dovede u situaciju da
      gledno spremna na nevjerovatne ustupke  raspravlja o zaključcima sjednice Zako-
      kada su HDZ BiH i SNSD u pitanju. Mi- nodavno-pravne komisije, koja zapravo
      slim da više nije ni neophodno naglaša- nije ni održana jer nije bilo kvoruma. Da
      vati koliko je bitna uloga Ustavnog suda  predsjedavajuća Zastupničkog doma
      BiH u situaciji kada neprestano imamo  Mirjana Marinković-Lepić i predsjednik
      napade na ustavni poredak zemlje, stal- Zakonodavno-pravne komisije Mladen
      ne težnje za secesionizmom iz RS-a, ali  Bošković nisu odlučili, nakon pokušaja
      i pakt protiv države strateški provođen  da raspravljamo u Parlamentu o zaključ-
      od dvojca Čović-Dodik. Dakle, nakana  cima neodržane sjednice, da se ipak ne
      je da se za suca Ustavnog suda BiH iz  upuštaju u avanturu protuposlovničkog
      FBiH imenuje čovjek blizak HDZ-u BiH,  rada imali bismo materijala i za krivične
      bez ikakvog iskustva sudske prakse, i da  prijave. Kako je jasno da je i dalje cilj iza-
      je od komisije rangiran ispred osobe koja  brati Marina Vukoju za suca Ustavnog
      ima dugogodišnje iskustvo u sudstvu i  suda BiH, ostaje da se vidi kako „trojka“,
      5.000 riješenih sudskih predmeta. Par- HDZ BiH i njihovi sateliti planiraju doći
      lamentu se uskraćuje mogućnost glasa- do uvjeta za ovo imenovanje. Mi ćemo
      nja o listi kandidata i forsira izjašnjavanje  nastaviti pomno pratiti ove aktivnosti i
      isključivo o kandidatu HDZ-a BiH Ma- reagirati u skladu s Poslovnikom. HDZ
      rinu Vukoji, dok se o osobi koja ima sve  BiH treba Marina Vukoju na ovoj pozici-
      reference da dobije povjerenje na tom  ji jer je sa SNSD-om to odličan instru- do sada imali, posebno od međunarodne
      mjestu – Saneli Gorušanović-Butigan  ment za provođenje zacrtanih planova  zajednice, „trojka“ i HDZ BiH s njihovim
      – neće u Parlamentu ni raspravljati niti  slabljenja ove zemlje i njenih institucija  satelitima mogu nametnuti rješenja koja
      o bilo kojem drugom kandidatu. Potpuno  kako bi onemogućili Ustavni sud BiH da  su potpuno u nesuglasju s presudama
      je sramno da predsjednik SDP-a Nermin  reagira u svim situacijama koje imaju za  Evropskog suda za ljudska prava. Sus-
      Nikšić nalazi opravdanje za podršku ova- cilj ugrožavanje puta BiH u građansku  penzija Ustava na jedan dan od visokog
      kvim imenovanjima koja su dugoročno  državu i društvo. „Trojka“ i nije u pozici- predstavnika Christiana Schmidta da bi
      na štetu države jer u tom slučaju Čović  ji da se pita, sami su sebi namijenili ovu  se nametnula Vlada FBiH samo je bio
      i Dodik drže u šaci sudbinu ove iznimno  ulogu – ulogu onoga ko ispunjava želje  vjetar u leđa onima koji imaju nakanu
      važne institucije.        HDZ-a BiH. Kako HDZ BiH ne dozvolja- oslabiti institucije ove zemlje i poigravati
      Kada je u pitanju Zakonodavno-prav- va koncept više kandidata, tako i „trojka“  se s njenim suverenitetom i teritorijalnim
      na komisija, bili smo svjedoci pokušaja  pristaje na to. Sudeći po podršci koju su  integritetom.


      HARIS ŠABANOVIĆ (SDA): NISMO PROTOČNI BOJLER PREKO KOJEG ĆE VLAST
      IZVRŠAVATI SVOJE ZAMISLI

      Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić nedavno je potvrdio kako  čije su odluke neophodne za popunjavanje Ustavnog suda
      je „trojka“ spremna podržati Marina Vukoju za sudiju Ustavnog  BiH primarno jer nema komunikacije. I za to kažem nažalost. I
      suda BiH i, nažalost, ne čudi nas takav stav aktuelnog premije- to je preduvjet da bilo šta riješimo. Pa ne možete očekivati da
      ra. Mi smo svjesni da će taj čovjek zbog svoje pozicije podržati  mi budemo protočni bojler preko kojeg će trenutna vlast izvr-
      sve što od njega traži HDZ BiH, bjanko. Opozicija je uradila  šavati svoje zamisli. Upozorili smo na početku mandata kada
      ono što je do nas, učinili smo proces vidljivim, da se ne riješi  su krenuli u ovakvo popunjavanje komisija da to nije dobro, da
      daleko od očiju javnosti i nismo dali da na Predstavnički dom  je nakaradno, da se ne poštuju ni principi ni izborni rezultat.
      dođe samo jedno ime, nego više imena i da se o tome onda  Ustavni sud BiH jedan je od stubova države, iznimno smo za-
      odluči. Opozicija odbija učestvovati na sjednicama komisija  interesirani da iznađemo najbolje rješenje. Na ovaj način kako
                               se trenutno radi, to nije slučaj. Zašto HDZ BiH baš insistira na
                               Marinu Vukoji? I zašto „trojka“ nije za koncept predlaganja više
                               kandidata? Imam dojam da ovakva pitanja i odgovore na njih
                               treba uprostiti, banalizirati. Često se krijemo iza nekih termina
                               ne želeći reći suštinu. Suština je da HDZ BiH želi kontrolu nad
                               Ustavnim sudom BiH i uopće nad institucijama BiH. I nije to
                               ništa novo. Ono što se ne može opravdati jeste stav „trojke“
                               spram tog pitanja, tj. izostanak istog, kojima je sve normalno
                               samo za mrvice vlasti. I to je cijela priča, ništa država, institu-
                               cije, sve se svodi na nekoliko pozicija za ljude iz „trojke“. Ništa
                               me više ne može iznenaditi, pa ni to da HDZ BiH + „trojka“
                               nametnu nelegalna rješenja. Sama Vlada FBiH je nametnuta,
                               suspenzijom Ustava, pa i Poslovnika o radu Parlamenta FBiH,
                               i šta drugo onda očekivati nego da su spremni i dalje mimo
                               Ustava i Poslovnika donositi odluke?!                                                   STAV 4/8/2023 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12