Page 10 - 2237
P. 10

23 גבס בקעי                     ףסוי ובא תונורכז 10         15 גבס בקעי                #                                          2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Black  2237-CORDOB .דוקיפה ףולא םע בצמ תכרעהל סנוי ןא'חל תאצל ךירצ ינא וישכע התייה רופיסה תא יתנחב הנממש תיווזה .ידוחיי דע יתייה ךא יניטסלפה םדאה חוכ לע דוע ךמתסהל לוכי וניא אוהשו ,היהיש
 ".םייתניב רבדנו ךרדל ונילא ףרטצת ,אוב ותושחרתה רחא בוקעל תלוכיהמ ונהנ םיטעמ קרו ,הנימב תדחוימ תיברע ירבוד םיניצק תונתחדקב שפחל לחה אוה .ויתורושב
 "?סנוי ןא'חל" ,הלהבב יתלאש "?ןאל"       .תוריהב לש הדימ התואב          ורבע הדיחיהמ םיניצק המכ .םיקיר ורתונש םידיקפתה תא ואלמיש
 לש פי'גל רבוח ינא םשמ .םירצנ תמוצ דע קר" ,דיוד בישה ",אל" יתנבה .תושדח תונבות ינפב יתבצייתה ,ירופיס תא יתארקשכ שמשל ארקנ הדיחיה דקפמ .םיחטשב תולועפה םאתמ ידרשמל
 ".ןמפיש ,להנמה שאר ידיב תרש ילכ תובר םימעפ ונייה ,םייניבה יגרדב םיניצקה ,ונחנאש                         .סנוי ןא'ח לשומ
        התחנה לארשי תלשממש וזמ הנוש תוינידמ םודיקל ,םיריכב םיניצק         תישישה םעפב ,תפסונ הרבעה תשקבל םלשומה ןומזתה היה הז
 רוחאמו ,דיוד בשי וד ִ צל ,גהנ וקרב .ונעסנו 205 ו'זפ תינוכמל ונסנכנ .הלשממה תוינידמל הריתסב םתוינידמ הדמע םיתעל .םשייל םתוא םושמ ,ראשה ןיב ,יתברוס תומדוקה םימעפב .הדיחיל יתעגהש זאמ
 דיודו וקרב .רמתיא םשב חירקמו רחרחש רוחב ידיצלו ,ינא יתבשי תנומת התייה םיחטשב תיניטסלפה היסולכואה יפלכ תוינידמה לע רתוול םיבהוא םניא תודיחי ידקפמ .שרדנ 'הדובע סוס' יתייהש
 ופפועתה 'הבמא'ו 'הלוקלומ' ומכ םירזומ תומשו ,םהיניב ורביד בורל ויה םיניטסלפה .רוזאב תידוהיה היסולכואל סחיה לש הארמ עוצקמ שיא תביזע ,בזוע הדיחיה דקפמשכ לבא .עוצקמ שיא
 ובלתשי חטבל .םיפ"תשמ ,םילגרמ .דואמ ביהלמ עמשנ הז .ללחב ושפתנ םה ,וארנ םהשכ .םיארנ יתלב םישנא ,םיפוקש םיבשות ףא לע :האצותהו — ולש ףילחמה לש היעבל ולש היעבמ תכפוה
 עבונ טע תוחפה לכל וא תללוצל תכפוהה תינוכמ םג הרהמב ןאכ .ןחבומ יתלבו דיחא לולכמכ     יתיכז ,םלש שדוחב יתרבעה תא בכיע ףאש ,ףילחמה תואחמ
 .ונילע ןטק דסומה ,רוציקב .תלערומ ןיכס םגו המלצמ םג אוהש הסינ יתכייתשה וילאש םיברע יניינעל םיצעויה ךרעמ ישנא           .לחוימה רורחשב
 .ונילגרל רפע דנוב סמיי'ג שי :תחא השקמכ וקצונ אל םיברעהש ריהבהל .םירבדב רדס תושעל    ץורפ ירחא טעמכ הנש ,  1988 רבמבונב 2 -בש אצי ךכ
 םייאשחה םינכוסה תרובחל .תוחפ הביהרמ התייה תואיצמה ןיבל ןיבש םיברה רופאה ינווגב הברה שי ,םיער םהב שי ,םיבוט םהב רופלב דעו התוא — רופלב תזרכה ירחא הנש 71 -ו הדאפיתניא ה
 דבעמ וליפא היה אל ,דרשמל יתעגהשכ יתיליגש יפכ ,תזעונה םדאה ינב ראשכ תווקת ןתואו םיפחד םתוא ףקותמ םיענומ םהו ינפל םוי 14 -ו — (םיברעה יפב ,הרוראה רופלב תזרכה) םואשמ-לא
 ,הפטעמל סנכומ ,הביתכ תנוכמב ספדומ היה חוויד לכ .םילילמת םורגלו ,תיתימא הנומת רוציל וסינ םיברע יניינעל םיצעויה .םלועב 'ןיטסלפ תנידמ' תמקה לע הירי'גלאב זירכה תאפרע רסאיש
 התייה וז .בצקה היה הז .עובש ירחא ודעיל עיגמו יאבצ ראודב חלשנ ןתינ הללכהב .ונלשכנ םיתעל .ונחלצה םיתעל .הב טיבהל תכרעמל רדנטה זגראל יתילע — ישממ םויק וא חטש ילב הנידמ ,ותושארב
 הדאפיתניא ה ץורפ לע עירתהל הרומא התייהש הקלחמה םג תומלעתה ךות הלהנתה םיניטסלפל סחיב תללוכה תוינידמהש רמול              .יתבשייתהו
 עובש ףולח דע הצרפ הדאפיתניא הש ןחבאל החילצה אל ךא ,שארמ .וניתוצלמהמ
 .התצירפמ   ,םיניטסלפהמ הנושב ,הזעו ןורמוש ,הדוהיב תידוהיה הייסולכואה         עסמב םא ,םעפ אל הזעל יתעגה יתודליב .תרכומ התייה הזעל ךרדה
 בצמה תכרעה החתפנ , הדאפיתניא ה ץורפ ירחא עובש :ןכ-ןכ ישנא םהבו ,םיבר יניעב .םייוצרה םידממהמ הגרחש תועטכ השפתנ .ובכר תא םש ןקתל גהנש ידודל חפסנכ םאו ,קושב םיגד תיינקל
 ןידה ךרוע לש 'ירוטסיה'ה ובוש לע חווידב הקלחמה לש תיעובשה ,ןורמושו הדוהיב 'לע תלשממ' ןיעמ שמשמה ,יחרזאה להנמה ליבומש שיבכה ךשמהב ,ריעה בלב אצמנ לשממה ןיינבש יתרכז
 יטסילאיצוסה לנויצנרטניאה תצעומ תשיגפמ המחר ובא זיאפ ףלק'מ רתוי אל הזעו ןורמוש ,הדוהיב תידוהיה תובשייתהה התייה  .הלאמש וא הנימי תוינפ ילב ,רשי הככ .זוע לחנ םוסחמל בשומהמ
 ,םויה רדס תיתחתל ובחתנ תולודגה רדסה תורפה .לאגנסבש ראקדב רוזאב תידוהיה הייסולכואה תוחתפתה .ידיתע רדסה תארקל 'חוקימ גהנ הנפ ,םוסחמה תא ונרבעשכ .ונינפ תודעומ ויה םשל אל ךא
 .רתוי םיבושח םיפיעס ירחא קתע תעקשה — חפל ףסכ תכלשה תניחבב ולא םישנא יניעב התייה     .ימצע תא יתלאש ?עסונ אוה ןאל .םורד ןוויכב ,הלאמש בכרה
 יפל .םישאר תפירעל איבה אל תואיצמה יוהיזב ףירחה ןולשיכה ,הדוסיב תימיטיגל הניא םוקמב םתבישיש םיבושייבו םיבשותב יתטבח .דושחל יתלחתה "?יתוא ףוטחל הסנמש לבחמ אוה ילוא"
 וא ,יחרזאה להנמל וא ,ע"עיה תקלחמל התייה אל ,תוירחאה תרדגה  .רחואמב וא םדקומב תונפתהל הנודינו טבמ יילא קרז בנשאה תא חתפ בכרבש דגנה .ןולחה לע הקזוחב
 םא .בצמ תוכרעה שוביגל תוירחא םוש םיחטשב תולועפה םאתמל תפישח איה היתוכלשהמו וזה השיפתהמ ץלחיהל הדיחיה ךרדה                .ףוטח
 ןכש ,ןולשיכב הקלחמה תא םישאהל היה השק ,םינכ תויהל בייח ינידמה גרדה .ןחלושה לע םיפלקה תחנהו םתייווהכ םירבדה          .לאש "?הרק המ"
 םירחא ןוחטיבו ןיעידומ יפוגב :םישורדה םילכה ודמע אל התושרל סחיב ותוינידמ המ רורב ןפואב יאבצה גרדל תחא ריהבהל  .יתלאש "?הזעב לשממל עסונ התא"
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15