Page 9 - 2237
P. 9

2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Black
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Cyan
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Magenta
                                                                     #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Yellow
 1
 ףסוי ובא תונורכז 16                #                                        ףסוי ובא תונורכז 24


 .הזגורב בישה ",ןכש ךל יתרמא"                                םע הלועפ יפתשמ לש ףוג אוה יחרזאה להנמה היפל השיג הטלש
 .יתלאש "?רשי עוסנל םירומא ונייה אל"                             ךא ,םוחתב רתויב בחרה אוהש ,ולש עדיה תא לצנל רשפאש ,םיברע
 ".ףקוע שיבכב םיעסונ ,וישכע" .בישה ",םעפ היה הז"                       ,וישנאל שיגר עדימ וא הנידמ תודוס ריבעהל וא וילע ךמתסהל אל
 יסדרפ וחמצ ביבסמ .מ"ק 10 טעמכ ,המורד עוסנל ךישמה דגנה ...אובמ                               .הצוחה ףולדל לולע הז ןכש
 .לקד יצעו רבצ יחיש םהיניבו — הניטנמלק ,זופת יצע — םירדה                   ךרדב ,להנמה שאר לש םינבאמ ןגוממה פי'גל הלע דיודשכ
 ,תוגג ימודא םיתב ץמוק .םירצנ ץוביק ,ידוהי בושי .תמוצל ונעגה רבד תירחא םצעב אוהש       תא ןיבהל יתלחתה ,סנוי ןא'חב דוקיפה ףולא םע בצמה תכרעהל
 חוכב התפמ ,זע לוחכב םיה ץרק ונלומ .ןפג יצע םשו הפו תולוח                                  .להנמה יפלכ הזה סחיל הביסה
 לש תואמסיס ויתוריק לעש ,ןטק דגסמ דוע .וינפב דומעל השקש ומת .רורחש תשפוחל יתאצי , 2009 רבוטקואב ,ס"שת תוכוס ברע ילכ ינשב עוסנל ידכ ,ףסונ בכרל ונתמהו ינאו רמתיא ,וקרב ונדמע
 ונעלקנ וליאכ ,ןימזמו ךר ,ילותב ,יקנ םי ףוח .ףוח — עתפלו ,סאמח ,ןיעידומה ליחב םינש עברא .יאבצה יתוריש תונש שמחו םירשע ול ןיא ותעדלש רמתיאל וקרב רשיב וז הדוקנב .סיסבל הרזחב בכר
 רכיכ ,םיירויצ םיירפכ םיתב םיעורז ויה ביבס .תיתפרצה הרייבירל ,הזע תעוצרב יחרזאה להנמה תודיחיב םינש תחאו םירשע דועו ינש ראות לעב היה רמתיא .הקלחמב םוקמ (רמתיאל ,רמולכ)
 ףוחל ונעגה . יואנימלא תוריסה לעפמ :זירכהש טלשו הריס הדילו  .םיחטשב הלשממה תולועפ םאתמ תכשלבו ,ןורמושו הדוהי םייוטיב המכ טעמל ,תיברעב הלימ עדי אל ךא ,הנידמה יעדמב
 .הזע  ,םרות ינאש יתשגרה .ולא תודיחיב יתוריש תפוקת בורמ יתינהנ                     .דלי היהשכ ותבסמ עמש םתואש תישרוש תינמיתב
 ילכ ףאו תורוגס ויה היתויונחש ריע ךות לא ,החרזמ ונינפ ןאכמ דצל תרשל יתיכזו ,יירושיכמו ייתולוכימ רכינ קלח הצממו השוע יל ןיאשכ דובעאש םיצור םתא ךיא ?םואתפ המ" .בלענ רמתיא
 סיסב ינפ לע ונפלח .דיחפמ היה הארמה .היתובוחרב בבס אל בכר ןוחטיב ןעמל םצרמו םנורשיכ תא ושידקהש ,םינוגהו םיבוט םישנא בכר לע רבדל אלש .ןאכ יל ןיא רדח וליפא ?םיילמינימ םיאנת
 .העוצרה לש ירצמה לשומה תיב היה הזש יתדמל ןמז רחאל — יאבצ .לארשי תנידמ                              ".ונתנ אלו וחיטבהש
 2 , ראצנא ותוא וניכ םיניטסלפה . ףוחה תגולפ ול וארק ל"הצ ילייח יתשגרה .לק בלב השענ אל יאבצה תורישהמ רורחשה ךא םא ,רמתיאל רמא ,םיאתמ אל התאש קר אל .ותעד לע דמע וקרב
 םש שי ןאכ רבד לכל .הזע יהוז .םוקמב יאבצה האילכה ןקתמ לשב קורפלו םתוא חתנל בייח ינאו ,יכותב םירבד ונעטנ םינשה ךרואלש תעדל .הטיעבב ךתוא ףיעמ היה אוה ,שארה תא ליעפמ היה דיוד
 .יניטסלפ םש םגו ילארשי ,ונייה ייתימעמ םיברו ינאש יתנבה .ץצופתא ,תרחא — םתוא        ךרד ףא לעש ,דיוד לש ןונחהו םוחרה ובל התייה היעבה ,וקרב
 ךכ רחא ךפהש , רהזא-לא רפסה־תיב לא ,האלה ונכשמה .ונסייגתה םמשל אלש םייטילופ םידעי שומימל ילכ ,םיבר םינבומב ןכלו רמתיא לש ותסנרפב עוגפל הצר אל ,ולש תיניצה תואטבתהה
 ,תימאלסאה הטיסרבינואל םשמ ונכשמהו ח"תפ תטיסרבינואל אלב ,טא-טא יתנרמות הילאש ,הריבע רבדל ףתוש טעמכ יתשגרה ,תפסונ תונמדזה רמתיאל תתל טילחהו וקרב לש ותצעמ םלעתה
 העוצרב ונלש ןורחאה םויל דע ונדפקה ונחנא יכ ףא — סאמח זועמ תרטופ הניא העידי יא" :עודיה טפשמה רמוא ךיא ךא .ןיעדוי  .םינושארה ןויסינה ישדוח תשולש רחאל
 .הללכמ םוקמה תא תונכל          .תעדל ךירצ יתייה ".שנועמ              דיקפתהמ רדעיהל ךישמה רמתיאשכ ,רתוי רחואמ םישדוח המכ
 .שיבכה דצל תודחב הנימי בכרה ילכ הטס ןאכ הבשקה לש תוקד םישימחמ תונהילו גולוכיספל תונפל יתלוכי תא ךיראהל אל טלחוהש דיוד ול עידוה ,םינושמו םינוש םיקומינב
 בקנל םתרטמש ,םיעבוקמ םירמסמ) תו'גנינ קר הז ,גאדת לא" לכ תא קורפל ,תאז םוקמב ,יתפדעה .לקש 400 תרומת םינוהנהו תוביצנל תוליבקו תונולת שיגהל לחה רמרוממה רמתיא .והזוח
 .דגנה ריבסה ",שיבכה לע (בכרה ילכ יגימצ תא המכ ךשמנש ךילהת לחה ךכ .ישיאה יבשחמ ךות לא רבצנש המ לע ומייאש ,תוליבקה ביצנ לש תושקה תוריקחה .םילייחה תוליבק
 .רורב אל ןוויכמ ונרבעל הסטש ןבאמ ישוקב םיקמוח ,ונכשמה יתבשי .ייתונורכז תא תולעהל יתבשי יונפ עגר לכב םהבש ,םישדוח םדוק רמתיאמ שקיבו הגש דיודש םושמ ראשה ןיב — ולש הריירקה
 .לשממה ןיינב ונינפל בצינ התעו ,הלאמש תודחב בוש הנפ רדנטה  .האצותה היהת המ העידי םוש ילב .ןוויכ ילב .יתבתכו אוה .ץחלל דיוד תא וסינכה — אתנכשמ תאוולהל ברעכ םותחל ןכל
 המכ הגיהנב ךישמה אלא המינפ סנכנ אל דגנה ,יתדרח הברמל ,האירקה תולככ .יתבתכש המ תא אורקל יתבשייתה ,יתמייסשכ .בל ףקתהל ששח םע םילוחה תיבב זפשואו הובג םד ץחלמ לבס
 רעשב סנכנ זאו ,ףסונ דגסמ ינפ לע ףלח ,הנימי הנפ ,םיפסונ םירטמ ירופיס קר וניא הז .תובישח ול שיש ךמסמב רבודמש רורב יל היה התא :ילא וקרב הנפ ,רמתיא םע השקה ותחיש תא םייסש ירחא
 .רצעו יאבצ סיסב לא םילגלג לע ,רופיסה רוביג יניא .הזה רפסב הבר הדימב ילוש ןיינע אוהש ,ישיאה תלוכי םע והשימ ומכ הארנ התא .יתוא ריהזה ,םישקומ הדשל סנכנ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14