Page 8 - 2237
P. 8

25 גבס בקעי                     ףסוי ובא תונורכז 8    14-01__1009951                                1

        ךרוע ;ןיעידומה שיאו ,ך"נתה שיא ,שפנ דידי — רפוס ןורוד ;םורממ
 ביבסש םירבדה םע אל לבא ,יל רמא ,דיקפתה םע דדומתהל תיב שיא ,דלפ השמלו יאבצה תורישל יפתוש — יאבג יפס ןידה
 הנובנ הצע ".המידק קר אלו ,הרוחא לכתסהל גאדת דימת" .דיקפתל .תפומ תומדו הטישה
 .היפל יתלעפ דימת אלש לבח .םלועמ יתעמש אל וזמ
        רוג לבנע ,ןיקפיל יתאו ןורהאל :םילודגה םימרותל דחוימ הדות
 ,ישיש םויב .רמוח תאירקב רקיעב יתיליב םינושארה םיימויה תא הלא ,חאפק לאיחי ,וריפט ריאמ ,םעונ רעס ,רטרוו יחימע ,הירא ףסוי ובא תונורכז
 ךירצ ינא ,עמשת" .דיוד ילא הנפ ,התיבה תאצל ונגראתה ונלוכשכ ןאו תאילו היבוט ,ינבר ףסוי , Barke Kale ,שושע יתנ ,לאקזחי
 הירחא קרו םייתש העשב מ"גאב םיפנעה יגיצנ תבישיב ףתתשתש לאוי ,רז לעי ,ןלפק דעויו רואמ ,לטפש יבוק ,לטרוא לייא ,קייד
 ".התיבה אצת  יחימע ,ריאי ,תונג ךורב ,'ץיבוקיזייא יתור ,שויל לאנתנ ,יקסני'זדל
 יעוצקמ ןיצק — א"מק יתייה .ברסל יתעד לע הלע אל םתיא ,לגס דיוד ,ןהכ זעוב ,ביידוגי לארא ,השמ קיציא ,ןדוהי
 המ" ,יתיהת ,לבא .םיריכבלו םיקיתוול דובכ תארי שודג — יאמדקא יתדות .טבא ןב קחציו דוכילב ןויצ םורופ ידסיימ ,זול לטיבאו
 "?םש רמוא ינא קוידב ל"אס וינבל ותמורת תא שידקהל שקיבש ,רנסלג בקעיל םג הרוסמ
 ".יתוא ןכדעתו םירמואש המ תא םושרת קר .רבד םוש דיגת לא" אבאמ הכרעהב — רנסלג םהרבא ('לימ) ןרסו רנסלג לאירא ('לימ)
 .יתקתש ךא ,דחוימב ינויגה יל עמשנ אל הז רפסה תאצוהל ותמורת תא שידקהל שקיבש ,ארד זועמלו .אמיאו
 .ראשיהל דיוד ינממ שקיב עודמ יתנבה ,הבישיה הלחהשכ לאונמע ,ץרפ זרילאו לאירוא םיחאה :לארשי ירוביג תמשנ יוליעל
 .ם"גאה ןיצק ,תימע יתוא לאש "?ףנעב תבשה ןרות התא" .הכרבל םנורכז ןיילק יעורו ונרומ
 .יתבשה ",התיבה אצויו הבישיב ףתתשמ קר ינא ,אל"
 .הזמ עדוי דיוד .ןרות ריאשהל רומא ףנעה" .הנע ",הזמ חכשת" .םהיתומשב םגיצהלמ וז העירי רצקתש םימרותה רתיל םג הדות
 לכות אלש וליפא ...ןרותה התא יתניחבמ ,רחא ןיצק עיגמ אלש דע .תאז תושעל לוכי יתייה אל ,םימתבו תמאב ,םכידעלב
 ".הברה ונל רוזעל
 בר ןמז ףלח רלולסה םורט ןדיעב .דיודל יתרשקתה הבישיה םותכ
 .וגישהל יתחלצהש דע
 ".גאדת לא .ךתוא הצפא ינא ,ראשית" .דיוד םמתיה ",יתעדי אל"


 הקלחמב ילש הנושארה תבשה המכתסה ,תסנכ תיבב ןיינמ אלל
 יתלחתה ,םימי המכ ףולחכ ,תעכ .לכואה רדחב רצק שודיקב
 יל ועמשנ ךומסה דגסמהמ ןיזאומה תולוק .הריוואל לגתסהל
 ררוע אל רבכ טעמכ קירה הר'ד'ח ובא ןיינבב טקשהו תוחפ םימייאמ
 .ארומ יב
 ליל'ח ,הרינומ ,ידעס :םייברעה םידבועה ועיגה תרחמה רקובב
 .דמחא 'חישהו
 #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Yellow 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Magenta 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Cyan 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Black  #
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13