Page 7 - 2237
P. 7

ףסוי ובא תונורכז 26


                                               .דמחא 'חישה זירכה ",ףסוי ובא התא ,ךכ םא ?בּוקעי ךל םיארוק"
                                               ףא ,יתוריש תונש ךרוא לכל יתוא הווילו קבדנ ,יל דימצהש יוניכה
                                                      .ףסוי םשב ירוכב ינבל אורקל יתננכת אל םלועמש
                תודות                             .הנמנ המעש תכה ,הידמחאה תרות לע יל רפיס דמחא 'חישה
                                               אוה ,העוצרב םיטלוב םימלסומ דצמ םימויא תובקעבו וייחל ששחמ
     והילא סומע יבא לש הרוהטה םתמשנ יוליעל שדקומ הז רפס                 הרפיס הרינומ .הילא ךייש וניא אוה יכ יבמופ ןפואב זירכהל ץלאנ
     ,ז"כשת ןויסב 'לב ,השתהה תמחלמב םילפונה ינושארמ — גבס                .םדיצמ הגפסש הייח לע םימויאה לעו ,ח"תפ יליעפ , ָ הי ֶ ח ַ א לע
           .באכ יל היהש דסח שיא ,ל"ז הנאי'זמ ןב לאפר ידודלו             ובש ןדיעב — וידי ומב רציש תויפרגה תודובעה תא יינפב גיצה ידעס
     יבוחל רועיש ןיאש ,ימיאלו ,הרימ ייח תפתושו הרקיה יתייערל                        .םלועל האב אל ןיידע תבשחוממה הקיפרגה
     ייתולכל .יניסו ובנ ,דעלג ,למרכ ,ןורימ ,יונ ,סומע — יידליל .היפלכ          ינאו ,ךתביבס לע דומלל הבוט תונמדזה םג איה סיסבב תבש
          .רפסה תאצ םע דלונש ידכנלו ןדרי יתדכנל ,לחרו ןיעמ             ,תבש יאצומב .םיניצקהו םינרותה םילייחה תא ריכהל יתלחתה
     וכמתש םילארשי ףלאכל בלה קמועמ תודוהל שקבמ ינא ינא                  תאזאו'ג ה ,ןופלטה תייזכרמ ,ץ"עמ ידרשמ :םינקתמ רויס םג יתכרע
     האצוהה ךילהב ועייסש ולא לכל דחוימבו ,רואל רפסה תאצוהב                םירמוש דמצ ויה םוקמ לכב .דועו (הזע תפנ לש םיתורישה זכרמ)
     :םהמ קלח אלא תונמל רשפאמ םוקמה ןיאו בר םרפסמ .רואל                 םינפ לוער לכ .םיארנ יתלב טעמכ ,הכימשב םיפוטע ,העוצרה ידילי
     בשחמב רתונ הז רפס היה וידעלבש ,יתימאה עונמה ,ינצעה זעובל              םושמ לבא ,תולקב יד וללה תומוקמה תא ףורשל היה לוכי עצוממ
     םימיהדמה טראטסדה תווצ ישנאו יקסב'צניפ רורדל ;ילש ישיאה                                  .תאז ושע אל םה המ
     ןיאש רורב היה ילשכ םג ,החלצהב ונימאהש ריבדו הליה ,הינט :ולש             לעש תואמסיסל יבל תמושת תא הנפה ,ם"גאה ןיצק ,תימע
     ךפהש ,ןוכיתב תירבעל ילש הרומה — רמייהלפ היראל ;יוכיס םוש              תייצל ךירצ" (דגובה הללאדבע) "סוסא'ג הללאדבע" :תוריקה
     םלועב יכרד הרומו ידקפמ ,םכח דיודל ;ישיא רבחל יתורגבב                השירדל הארנכ תייצ אל הילעבש ,הפורש תונח לע בתכנ ",התיבשל
     תינויצל ;ןמלטנ'גו ןיצק — יעוצקמ החנמ ,יררה םולשל ;יניטסלפה             לכ תא יתמשר .ב"ויכו "תיללכ התיבש ,רבמבונב 09 " ,תובשל
     הפיסוהו ולוכ רפסה לע הרבעש ,הרבחו תדקפמ ,רסוורפוק לאתפ               םושרל  רומא  היה ףסונ  והשימ  ,השעמל  .תואמסיסה
     רפסה ינכתל המיב ןתנש ןושארה היהש ,לגס יגחל ;היתורעה תא               .השירדה לע ופצפצ םה ךא — תופנה לש םינרותה םידקפמה — ןתוא
         ריאמ-עלס תאצוה ל"ומ ,עלס םתורלו ; ןושאר רוקמ ןותעב             איבהל םינבאמ ןגוממה פי'גב ונאצי ןושאר םוי רקובב שש העשב
     וכמתש םיברה םירבחהו ,םיבורקל תודוהל שקבמ ינא ןכ ומכ                 בוחר ךרד המינפ הריישב ונכשמה .זרא םוסחממ להנמה שאר תא
     יסוי ,גנקדלוג סכלאו ילרוא :יינתוחמל :רפסה תאצוהל די ונתנו              בוחרה .םורדל ןופצמ הזע תא רתבמה ,ישארה בוחרה ,ןיד-א חאלצ
     — דיוד ןב דדועל ;רבחהו אתורבחה — רשיפ םולשל ;רזל תיגחו               זעונה ימלסומה טילשה ,יבויא-לא ןיד-א חאלצ לש ורכזל ךכ ארקנ
     ינובמ ,דדוע לש ונב — דיוד ןב םעונ ;ץראה בהואו רבח ,ףתוש               לולסמ היה הז ,תרוסמה יפ לע .םינבלצה ידימ םילשורי תא ררחשש
     הרפע יתב תעשת לע קבאמה ירוביג — ריפכ לאננחו תידרו ;ץראה               ",ןשיה ר'צנט" ריצה הנוכ ,יל"הצה גנלסב .הנופצ םירצממ ורבעמ
     ונילע רמושה ףיסהו רפסה שיא :יסיג — הרוד יסוי ;לארשי ץראו              םעפמ .הזע ריעל תיחרזמ אצמנש ",שדחה ר'צנט" ריצמ לידבהל
                                               אל דחוימבו ,הזמ םשרתה אל דחא ףא לבא ,ונרבעל ןבא הפע םעפל
 #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Yellow 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Magenta 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Cyan 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Black  #
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12