Page 5 - 2237
P. 5

ףסוי ובא תונורכז 28


                                               ,העוצרהמ םישיא םע םישגפמ ףוסניא ךרע אוה ,תיברעב הלימ
                                               ןיגפהל שרדנ ןמגרותמה .ףנעה לש ןמגרותמ חכונ וזכ החיש לכבשכ
            םיניינעה ןכות                             הפצמ זאו ,םיכורא םיגולונומ עימשמ היה ןמפיש — תויזואוטריו
                                               ישארה ןמגרותמה היהש דיוד .תונמאנב םתוא םגרתל ןמגרותמהמ
 Te memories of Abu Yusuf                                  ןבל רמא טושפ אוה :תירוקמ ךרדב היעבה תא רתפ ,המ ןמז ךשמ
 Yaakov Sabag
                           תודות | 7               ןמפיש ןיבה םיוסמ בלשב .רמול ךירצש בשוח אוהש המ תא וחיש
                  רבד תירחא םצעב אוהש ...אובמ | 9              ןמגרותמה היהא ינא אקוודש שורדל לחהו ,השוע דיוד המ
                      הזעל ךרדב 1 .  קרפ | 13             ךא ,בר סמועב ךורכ היה ףסונה דיקפתה — וחיש ינב םע ויתושיגפב
                 המחר ובא ןדיע לש וציק 2 .  קרפ | 35                   .תובר תוקתרמ תוחישב ףתוש תויהל יל רשפא םג
              'צאיר ר"ד לש םיברה ויתונולשיכ 3 .  קרפ | 51           יכ ,םיעד ימימת לכה ויה , 1992 תנשב ודיקפת תא םייסשכ
                הזע חסונ םיאנותע תביסמ 4 .  קרפ | 61            יבוד ,ופילחמ .םעפ־יא יחרזאה להנמה ישארבש בוטה היה ןמפיש
           םימתה השמ רשהו םורעה דאווע 'חישה 5 .  קרפ | 71            תושיגפב ןיינע אצמ אל ךא ,ךרדה התואב ךישמהל שקיב ,תיזג
                     סאמח תחימצ  6 .  קרפ | 77             םירשק תכרעמ תיינבב השקתה ןכלו ,םוי ידמ םיניטסלפ םע תובורמ

 רלדר ירוא : הכירע "תימוקמ הגהנה תונבל םיליחתמ ונחנא םויה" 7 .  קרפ | 93                  .ומדוק ומכ תיניטסלפה הייסולכואה םע המח
 ןילביר ןצינ : תינושל הכירע     תחאב עדגנ לכה זאו 8 .  קרפ | 105           ...הללאדבע" .ףיעס רחא ףיעס ,עובשה ףוס ח"וד לע רבע ןמפיש
 יול יעור : ההגה תויתחת ראבל הוואש-א רוצנמ לש םוגעה ועסמ 9 .  קרפ | 107          ךחוגמה ח"ודה הז המ ?רכומ היה אוה ?ותוא וחצר המל ?חצרנ
 טרכייר רוא : הכירכ
                      םילוקלקה . 10 קרפ | 115             ליבשב תוריינ ךירצ ינא המ" .ם"גאה ןיצק ,תימע לע קעצ ",הזה
                 ןאלחדו דישר לש םמסק . 11 קרפ | 125            ".תאזה אטרחה תא אלו םיאלמ םינותנ הצור ינא ?םתס אורקל
 ללמ תנכתב דמוע הז רפס
             עומשל םיצור אל ,תוארל םיצור אל . 12 קרפ | 131           תואמסיסה תוחודב ןייעשכ תוחווצו תוגאשל וכפה תוקעצה
                       סדנהמה . 13 קרפ | 143             יתשביגש ףיקמה ח"ודה לומ לא ,תופנה ינרותמ לביקש םיבולעה
                      טהול לזרב . 14 קרפ | 153                                   .ירויס רחאל
                   תותיחשה תא שפח . 15 קרפ | 161             — תואמסיס ןיאש םיחוודמ םה" .הרוה ",דיימ םתוא וטפשת"
                     תיבמ תותיחש . 16 קרפ | 181             אוה ללש הזיא וארתו ,שדח ןיצק ,הנה ?רקש יחוויד םיחוודמ
 ןולקשא , 6 ןרופיצה מ"עב ריאמ־עלס םירפס תאצוה © םינכוס םיליעפמ . 17 קרפ | 199                              "!איצומ
 ( 2018 ) ז"עשתב ספדנ
 1386-1013 דוקאנאד            לפשו תואג . 18 קרפ | 223             גוז ותוא שבול ,דיוד תא שוגפל יתרהימ .המייתסה הבישיה
                     םישותי םידצ . 19 קרפ | 241                          .תופיצרב יעיבר םוי רבכ םינותחת
 Hebrew Edition © Sella-Meir Publishers תיזה לצב הבירמ . 20 קרפ | 261           תבישי םייסנ קר" .זירכה ",יוציפכ שפוח םוי ךל ןתא ינא"
 All Rights reserved          שיבכע ירוק ומכ . 21 קרפ | 269                          ".התיבה ךתוא ררחשאו ,הקלחמ
 Printed in Israel
                     קורי ימאנוצ . 22 קרפ | 275                     .תועש עבראל בורק הכשמנ הקלחמה תבישי
                                               ןתנ ,ףתתשה וב ןויד לכ לע רפיס .תרבחמב רבד לכ םשר דיוד

                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Cyan
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Black
                                                                     #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Yellow
                          #
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Magenta

 1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10