Page 1 - 2237
P. 1

ףסוי ובא תונורכז 8 14-01__1009951                     1                           ףסוי ובא תונורכז 32
 ךרוע ;ןיעידומה שיאו ,ך"נתה שיא ,שפנ דידי — רפוס ןורוד ;םורממ
 תיב שיא ,דלפ השמלו יאבצה תורישל יפתוש — יאבג יפס ןידה                    יושע הז ךיא ןיבהל ידכ הלשממה ידרשמ ילהנמ םע שגפינש
 .תפומ תומדו הטישה                                      דחא ,יד'גמ ובא תא יתנמיז הנושאר החישכ .םהילע עיפשהל
                                                                  .םידרשמה יל"כנממ
                                               תיתחתב ובצינ ןיידע ךא ,הרואכל ,דבוכמ דמעממ ונהנ םיל"כנמה
 רוג לבנע ,ןיקפיל יתאו ןורהאל :םילודגה םימרותל דחוימ הדות
 הלא ,חאפק לאיחי ,וריפט ריאמ ,םעונ רעס ,רטרוו יחימע ,הירא ףסוי ובא תונורכז          ל"כנמ רטפל ע"עי ןיצק לוכי היה הפוקת התואב .תויוכמסה םלוס
 ןאו תאילו היבוט ,ינבר ףסוי , Barke Kale ,שושע יתנ ,לאקזחי                  לע הביתכ תנוכמב ספדוהש הזכ — ליגר בתכמב יתלשממ דרשמ
 לאוי ,רז לעי ,ןלפק דעויו רואמ ,לטפש יבוק ,לטרוא לייא ,קייד                                     .ףוקש יצחו קד ריינ
 יחימע ,ריאי ,תונג ךורב ,'ץיבוקיזייא יתור ,שויל לאנתנ ,יקסני'זדל               עיגהו האמחה החורמ םחלה לש דצ הזיאמ בטיה ןיבה ל"כנמה
 םתיא ,לגס דיוד ,ןהכ זעוב ,ביידוגי לארא ,השמ קיציא ,ןדוהי                   ידבוע םע הבישי עטוק אוהשכ ,רתלואמה 'ידרשמ' לא לוהב
 יתדות .טבא ןב קחציו דוכילב ןויצ םורופ ידסיימ ,זול לטיבאו                                           .ודרשמ
 ל"אס וינבל ותמורת תא שידקהל שקיבש ,רנסלג בקעיל םג הרוסמ                   המ ,יל היה אל חרואל עיצהל הפק . תאיסומינ ב החתפנ החישה
 אבאמ הכרעהב — רנסלג םהרבא ('לימ) ןרסו רנסלג לאירא ('לימ)                   םע םוקרל יתלחתהש תורכיהה ךא ,יברעה סומינה יגהונ תא רפהש
 רפסה תאצוהל ותמורת תא שידקהל שקיבש ,ארד זועמלו .אמיאו                               .תעכ ידיצל הדמע ,הפקהו התה שיא ,ןסח
 לאונמע ,ץרפ זרילאו לאירוא םיחאה :לארשי ירוביג תמשנ יוליעל                  רשע ירחא .םידידיל יד'גמ ובאו ינא ונכפה תוקד שמח ףולחכ
 .הכרבל םנורכז ןיילק יעורו ונרומ                               הז ללכבו העוצרב ןימה ייח יזרב ל"כנמה יתוא ףתיש רבכ תוקד
                                               ךפהש םוקמב ,ארפלא ה'טופחמ לצא) תונוז שי םהב םירתאב
                                               תזרכה יכ יתנבה יד'גמ ובאמ .(ףיטק שוג תמוצ ןחרואל ךשמהב
 .םהיתומשב םגיצהלמ וז העירי רצקתש םימרותה רתיל םג הדות
 .תאז תושעל לוכי יתייה אל ,םימתבו תמאב ,םכידעלב                        להנמהמ ףסונ ינומה תורטפתה לג ללוחל היושע תואמצע
                                               ילארשיה ןוטלשה ךשמהל היצמיטיגלה תא רערעיש המ — יחרזאה
                                               םירומחה םהיתוששח תא תמיאו בושח היה הזה עדימה .העוצרב
                                                             .יחרזאה להנמה ישאר לש רתויב
                                               לכו ,יחרזא ירמ יניינעל תחא רפסמ החמומל יתכפה תועש המכל
                                               ובאש יתנבה רתוי רחואמ .יפמ םירבד דומלל ידכ ורהנ להנמה ישנא
                                               ללכ ןיינע אל ף"שא תגהנה תא :אוה וששח ךותמ ןאכ רביד יד'גמ
                                               ויה םה — תואמצעה תזרכה ירחאש םויב הזעב םיל"כנמה ושעי המ
                                                  .ןגייר דלנור ינקירמאה אישנה תרחמל דיגיש המב קר םיקוסע


                                               תאפרע רסאי תגהנהב תיניטסלפה תימואלה הצעומה הסנכתהשכ
                                               הטנומ וידרב יח רודישב םימואנה ורדוש ,רבמבונב 16 -ב ,הירי'גלאב
                                               המצע הכפהש ,יתפרצה ץוחה דרשמ לש רודישה תנחת ,ולרק
 #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Yellow 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Magenta 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Cyan 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - A | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Black  #
   1   2   3   4   5   6