Page 2 - 2237
P. 2

31 גבס בקעי .העוצרב טקש לע רומשל סרטניא ול
 הרומתב הייסולכואל יחרזאה להנמה קפיסש םיתורישה תוכיא
 ויה רפסה יתבב תותיכה .דואמ הכומנ התייה ובגנש םיפסכל                              תודות
 םיבר .תורמשמ יתשב ודמל רפסה יתב בורב ,ךכ םגו ,תופופצ
 ףתשל םתונוכנ תוכזב וקסעוהו הארוה ירושיכב וננוח אל םירומהמ
 הלאכ הלועפ יפתשמל םתברק תוכזב וא ,כ"בשה םע הלועפ                     והילא סומע יבא לש הרוהטה םתמשנ יוליעל שדקומ הז רפס
 .םירחאו                                         ,ז"כשת ןויסב 'לב ,השתהה תמחלמב םילפונה ינושארמ — גבס
 .בוטה הרקמב קר ,הז םגו — תוורוא ומכ וארנ הזעב תואפרמה                        .באכ יל היהש דסח שיא ,ל"ז הנאי'זמ ןב לאפר ידודלו
 רקי דויצ ןכלו חוקיפ וא הקוזחת ,החגשה התייה אל םילוחה יתבב                יבוחל רועיש ןיאש ,ימיאלו ,הרימ ייח תפתושו הרקיה יתייערל
 איה — םניח תאנשב התכז אל לארשי תנידמ .בנגנ וא תבשוה                   ייתולכל .יניסו ובנ ,דעלג ,למרכ ,ןורימ ,יונ ,סומע — יידליל .היפלכ
 .תוכזב התוא החיוורה                                        .רפסה תאצ םע דלונש ידכנלו ןדרי יתדכנל ,לחרו ןיעמ
 לארשיש הסרג תימואלניבה הליהקה .ףסונ דצ םג רופיסל היה                   וכמתש םילארשי ףלאכל בלה קמועמ תודוהל שקבמ ינא ינא
 תחוורל םיטקיורפ םודיקב הל עייסל רוסא ןכלו תשבוכ הנידמ איה                האצוהה ךילהב ועייסש ולא לכל דחוימבו ,רואל רפסה תאצוהב
 יוניש ללוחל לכותש ידכמ היינע התייה המצע לארשי .הייסולכואה                :םהמ קלח אלא תונמל רשפאמ םוקמה ןיאו בר םרפסמ .רואל
 הניחבמ הרובש תקוש לומ לא הבצינ םג םינש ןתואבו יתועמשמ                  בשחמב רתונ הז רפס היה וידעלבש ,יתימאה עונמה ,ינצעה זעובל
 םיטקיורפש אצי ךכ . 1985 תנשב תילכלכה הסירקה ירחא ,תילכלכ                םימיהדמה טראטסדה תווצ ישנאו יקסב'צניפ רורדל ;ילש ישיאה
 םילוחה תיבל שדח ףגא תיינב וא ,ןופלטה תייזכרמ תבחרה ומכ                  ןיאש רורב היה ילשכ םג ,החלצהב ונימאהש ריבדו הליה ,הינט :ולש
 הדאפיתניא ה קר .ןומימ רדעיה ללגב םינש ךשמב ובכעתה ,'אאפיש                ךפהש ,ןוכיתב תירבעל ילש הרומה — רמייהלפ היראל ;יוכיס םוש
 קנראה תובוצרח תא חותפל לארשיב םימרוג ענכשל החילצה                    םלועב יכרד הרומו ידקפמ ,םכח דיודל ;ישיא רבחל יתורגבב
 תא םיאור לארשיב םינוממה ויה וליא .היינבה תמלשה תא רשפאלו                 תינויצל ;ןמלטנ'גו ןיצק — יעוצקמ החנמ ,יררה םולשל ;יניטסלפה
 תואירבה דרשמ ל"כנמ ,ןא'דמר ובא ירי'ח ר"ד לש ליגה תועמד                  הפיסוהו ולוכ רפסה לע הרבעש ,הרבחו תדקפמ ,רסוורפוק לאתפ
 לש שדחה ףגאה תמלשה — וייח םולח תומשגתה םע ,יניטסלפה                   רפסה ינכתל המיב ןתנש ןושארה היהש ,לגס יגחל ;היתורעה תא
 תא םייקל היה לק המכ דע םיניבמ ויה ילוא — 'אאפיש םילוחה תיב                   ריאמ-עלס תאצוה ל"ומ ,עלס םתורלו ; ןושאר רוקמ ןותעב
 ךוסחל היה רשפא םילייח ייחו םילייח ,ףסכ המכו ,העוצרב ןוטלשה                וכמתש םיברה םירבחהו ,םיבורקל תודוהל שקבמ ינא ןכ ומכ
 .הזע יבשות תחוורל םיטועפ םימוכס תעקשהב                         יסוי ,גנקדלוג סכלאו ילרוא :יינתוחמל :רפסה תאצוהל די ונתנו
 .הירי'גלאב תיניטסלפה תימואלה הצעומה סוניכ ברע ויה םימיה                 — דיוד ןב דדועל ;רבחהו אתורבחה — רשיפ םולשל ;רזל תיגחו
 לש ותועמשמ המ ,ונל רורבש ונל היה המדנש וא ,רורב היה ונלוכל                ינובמ ,דדוע לש ונב — דיוד ןב םעונ ;ץראה בהואו רבח ,ףתוש
 לכב ועיפוהו וצצ 'יחרזא ירמ'ו 'תואמצע תזרכה' םילימה .סוניכה                הרפע יתב תעשת לע קבאמה ירוביג — ריפכ לאננחו תידרו ;ץראה
 .תיברעבו תירבעב ןותיע                                  ונילע רמושה ףיסהו רפסה שיא :יסיג — הרוד יסוי ;לארשי ץראו
 שקיבו ,חטשב םיאטבתמ ולאה םירובידה ךיא ןיבהל הצר דיוד
 #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Yellow 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Magenta 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Cyan 2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Black  #
   1   2   3   4   5   6   7