Page 6 - 2237
P. 6

27 גבס בקעי                     ףסוי ובא תונורכז 6

                         דאיפ יבשב . 23 קרפ | 293
 לע התשקהש ,בויבהו םימשגה ימ תפצה הזיגרה ותוא — ןמפיש םילחנתמה ץראב . 24 קרפ | 303
 .העונתה                         רבד ףוס | 331
 ר'צנטב םימה םע הרוק המ" .רשקה רישכמב גאש ", 10 ןאכ 50 "
 ינא אל םא יכ ,לכה בואשל רקובה דוע הייריעה תא איבת ?ןשיה
 ".םיילגרה ןיב ךל שיש רתוימה רישכמה תא תורכא                              ףסוי ובא תונורכז
 רדחב ,ינא םהבו ,םיפנעה לכ יגיצנ וסנכתה םירשעו עבשב
 :ךרדב ול עירפה המ ריהבהל לחה ןמפיש .להנמה שאר לש םינוידה
 .לואשל שקעתה "?ןיד-א חאלצ תא ףיצמ ןיידע בויבהש הז ךיא"
 דע התא ,יל דיגת" .(הזע תפנ דקפמ) "ויז יסוי תא וישכע יל וגישת"
 וילע םיערה "?הייריעה תא איבהל חילצמ ךניאש טנטופמיא ךכ ידכ                           גבס בקעי
 .ולוקב
 םימי ,יחרזאה להנמה שארכ ןהכל לחה ,ןמפיש תומר הירא ל"את
 לש הרוש אלימ אוה ןכל םדוק . הדאפיתניא ה ץורפ ינפל םידחא
 לע רשיב אל הזה ביתנה .ינלוג תביטחבו דקש תרייסב םידיקפת
 אלו ,תיברעב טלש אל אוה :להנמה שאר דיקפת תא אלמל תולוכי
 ,תמאה ןעמל .להנמה ישנא רקיע ויהש ,םיחרזאב לופיטב אצמתה
 ישנא תא לישכהל ךיא בשחש ןחנצ היה וב רחבש ימש היה הארנ
 .םמודיקב לבחלו הביריה הביטחה
 חלשנ זאמ תפרצב ל"הצ חפסנל ךופהל םלח ,וד ִ צמ ,ןמפיש
 .תפרצ אבצ יניצק לש הובגה רפסה תיב ,ר ֶ ג ה ָ ל ה ֶ ד לֹוק ֶ אב םידומילל
 ירחא קר ךא ,ושקובמ תא םישגהל הכז ןכא אוה ,רבד לש ופוסב
 דיקפת לכ .וייח דיקפתל היהש דיקפתב ,הזעב תוריש תונש שמח
 ןגס דיקפת ללוכ ,הדירי לש גוס היה ,רתוי רחואמ ןמפיש אלימש
 ,םינפ ןוחטיבל דרשמה ל"כנמ ,םיחטשב הלשממה תולועפ םאתמ
 .זגה יביתנ תרבח ל"כנמ וא
 ינפ תא ןיטולחל הניש ךא ,תירשפא יתלב תואיצמל סנכנ ןמפיש
 לוטנ רזודלוב ותויהו ולש תורשפה תרסח הדפקהה .יחרזאה להנמה
 רבח תויהל לגוסמ היה אוה .ולש םיירקיעה םילכה ויה םירוצעמ
 וא ויתויחנה תא רפהש ימ ךא — םדא לכל הבושק התייה ונזואו ,בוט
 טעמכ ןיבה אל ןמפישש ףא לע .ומעז אולמ תא גפס ונומאב לעמ                                       #                                          2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Black  2237-CORDOB
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11