Page 3 - 2237
P. 3

ףסוי ובא תונורכז 6                                                        ףסוי ובא תונורכז 30
 דאיפ יבשב . 23 קרפ | 293
 םילחנתמה ץראב . 24 קרפ | 303                                םיסמה תייבג ,תאז תמועל .הדירוה אלו התלעה אל םייניטסלפה
 רבד ףוס | 331                                        לכ אלל יחרזאה להנמה להינ הזע תעוצר תא .תואיצמה חרוכ התייה
                                               'םיציברמה תוחוכ'ל קר םרז הנידמה ביצקתמ ףסכ .יתלשממ עויס
                                               הזעב הטילשהמ החיוורה לארשי תנידמ .ל"הצל רמולכ — ונלש
            ףסוי ובא תונורכז                            םיניטסלפה ואבייש המ לכ לע הינקה יסמ .םילטובמ אל ףסכ ימוכס
                                               הנידמה רצואל ולגלגתה ,לארשיב ונק םהש המ לכו ,לארשי ךרד
                                               ינשכב הנש ידמ ומכתסהש ףסכ ימוכסב היה רבודמו — ילארשיה
                                                                 .הלעמו לקש דראילימ
                                               דראילמ יצח טעמכ ומצע תוחוכב תובגל חילצה יחרזאה להנמה
                                               ,םייניטסלפה םידבועה תקסעה תא קר אל ןממל ךכבו ,לקש
                גבס בקעי
                                               תקסעה תא םג אלא ,םילעופו םידיקפ םטועימו ,םירומ םתיברמ
                                               תוריש יאנתמ ךכ ונהנ יחרזאה להנמה ידבוע .םילארשיה םידבועה
                                               בכר ילכ ,הנשב םיימעפ ןולמ יתבב םניח תושפוח וללכש ,םיגילפמ
                                                 .תופסונ תובטהו ,ל"הצב םתמגודכ ויה אלש ,ןיצק לכל םייתרקוי
                                               לכ ךרואל תיתועמשמ הייבג תכרעמ להינ אל יחרזאה להנמה
                                               יאליטרע גשומ קר הסנכה סמ היה הכורא הפוקת ךשמ .םינשה
                                               ,ןממל המצע לע הלטנ לארשי תנידמ .העוצרה יבשות לש םתניחבמ
                                               ,יחרזאה להנמה לש תפטושה תוליעפה תא ,ירעזמ םוכסב םא םג
                                               םינומשה תונש תליחתב .יניס יאה יצחב טפנה תוסנכהמ תאזו
                                               ירחוסש ןכתיי אלש לארשיב רצואה דרשמב טילחהש ימ טילחה
                                               .םיסימ םולשתמ םירוטפ ויהי ,םירנוילימ םהמ םיברש ,העוצרה
                                               דילי ילארשי ,יעוצקמ הנוממ רגוש העוצרב הסנכה סמ ידרשמל
                                                                   .שמש םשב קאריע
                                               תולועפ ולא בטיה ןיבהו םינפלו ינפל ברע תוברת תא ריכה שמש
                                               ול'ח ומכ םיגשומל הזע ירחוס ועדוותה הנושארל .תוסנכה הנבנת
                                               ,שמש .םיינויח םיתוריש תלבקל יאנת ךפהש ,'תובח יא' ספוט , ףרט
                                               שורדל לחה ,םייניטסלפ-םיתזע םיחקפמ לש םיב דדוב ידוהי
                                               ללוכ ,רוחאל םינש תורשע ,תיביטקאורטר םיסימ םלשל םירחוסהמ
                                               תוממוקמה תולועפה תא םלב אל שיא .ירצמה ןוטלשה תפוקת לע
                                               היהש דיחיה רזגמה ויהש ,םיקסעה ילעב תא וריעסה ןכאש — ולאה

                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Black
                                                                     #2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Yellow
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Cyan
                          #
                                                                     2237-CORDOBA - 2237-CORDOBA | 1 - B | 18-01-14 | 16:40:31 | SR:-- | Magenta
   1   2   3   4   5   6   7   8