Page 13 - ANTILL DGB
P. 13

Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018                                       13
                                                  Sint Maarten


 Boasman moet Integriteitskamer opzetten


 Van een onzer verslaggevers ficeerd personeel. In Nederland vertelde haar over zijn activitei-
 Philipsburg - Voormalig mi- is Hans Lobber in diezelfde ten tot nu toe en sprak zijn dank
 nister van Justitie Rafael Boas- functie benoemd. Waarschijn- uit voor het vertrouwen in hem.
 man is aangesteld als kwartier- lijk zal hij binnenkort Sint Maar- De voormalig minister van Justi-
 meester van de Integriteitska- ten bezoeken. De twee kwartier- tie zat namens de United St.
 mer van Sint Maarten. Hij heeft meesters hebben wel al contact Maarten Party in het kabinet-
 daarmee de taak gekregen om met elkaar, omdat de voorberei- William Marlin II en zelfs even
 de instelling op Sint Maarten op dingen van de Integriteitskamer als plaatsvervangend premier,
 te zetten. Dit meldt The Daily van het grootste belang zijn voor toen Marlin door de Nederland-
 Herald. Het opzetten van de In- de regering.  se regering werd gedwongen af
 tegriteitskamer omvat onder Boasman bracht vrijdag een te treden na onenigheid over het
 meer het vinden van een kan- ‘beleefdheidsbezoek’ aan pre- aanvaarden van Nederlandse
 toor en het inhuren van gekwali- mier Leona Romeo-Marlin. Hij hulp voor de wederopbouw.
                                     Het management van Spirit Airlines zegt blij te zijn dat de omstan-
                                     digheden op Sint Maarten zijn verbeterd.  FOTO THE DAILY HERALD
 Ellis blundert tijdens                         Spirit Airlines hervat vluchten


                                     Van een onzer verslaggevers spoor van vernieling achterliet
 Dodenherdenking                            Philipsburg - Spirit Airlines is op het Bovenwindse Eiland, her-
                                     zondag voor het eerst na orkaan
                                                 vat Spirit Airlines haar wekelijk-
                                     Irma teruggekeerd naar Prin-
                                                 De luchtvaartmaatschappij zei
                                     cess Juliana International Air- se vlucht naar de bestemming.
 Van een onzer verslaggevers                      port (PJIA) op Sint Maarten. zaterdag dat het zich toelegt op
 Philipsburg/Amsterdam - Ruim 2,5 miljoen televisiekijkers zagen vrijdag tijdens  Waarnemend minister van Toe- het bedienen van het Caribisch
 de Dodenherdenking in Amsterdam hoe de waarnemend Gevolmachtigde minister risme, Cornelius de Weever, en gebied en daar ook een groeien-
 van Sint Maarten, Hasani Ellis, voortijdig wegliep bij de officiële kranslegging. Zo leidt directeur van het toerismebu- de markt in ziet. Spirit Airlines
 The Daily Herald een opmerkelijk artikel in.              reau May-Ling Chung, overhan- heeft in de periode na de orka-
                                     digden aan de crew van het toe- nen ook geholpen bij transport
  Ellis vertegenwoordigde Sint hebben gereageerd. ,,Sommigen geworden nu Sint Maarten de stel de plaquette van het eiland.  van honderden bezoekers en be-
 Maarten tijdens de plechtige ce- zeiden dat Ellis’ actie onhandig fase van de wederopbouw is in- Dat valt te lezen in een artikel woners van het eiland.
 remonie die jaarlijks wordt ge- was en ze noemden het zelfs een gegaan met behulp van het Her- van The Daily Herald. Chief fi- Tijdens de humanitaire hulp-
 houden op de Dam, in aanwe- schande”, aldus de krant.  stelfonds dat wordt gefinancierd nancial officer (cfo) van PJIA, vluchten werden tevens duizen-
 zigheid van koning Willem- Het incident toont volgens door de Nederlandse regering”, Ravi Daryanani, meldde aan de den kilo’s aan levensmiddelen
 Alexander en koningin Máxima. The Daily Herald het belang aan zo staat geschreven. Zonder krant dat de Raad van Bestuur vervoerd. Het management van
 Het koningspaar mag altijd als van een geschikte vertegenwoor- een Gevolmachtigde minister in van het eiland en Spirit Airlines Spirit Airlines zei in een verkla-
 eerste een krans leggen bij het diger van Sint Maarten in Den Nederland sinds de verkiezin- elkaar later deze week zullen ring opgetogen te zijn dat de
 oorlogsmonument voor de Haag. ,,Een persoon die gezag gen in februari, is Ellis nu de of- ontmoeten om de terugkeer van omstandigheden op het eiland
 slachtoffers van de Tweede uitstraalt en die over de kennis ficiële vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij te vie- nu zijn verbeterd en dat de com-
 Wereldoorlog, maar ook voor die en vaardigheden beschikt om in Sint Maarten in Nederland. Ellis ren en stil te staan bij deze ‘be- merciële dienstverlening naar
 van latere oorlogen en vredemis- een diplomatieke omgeving te heeft zichzelf nog niet uitgelaten langrijke mijlpaal’. Acht maan- Sint Maarten weer kan worden
 sies. Daarna wordt ‘the Last helpen. Dat is nog belangrijker over zijn optreden. den nadat orkaan Irma een hervat.
 Post’ gespeeld, gevolgd door
 twee minuten stilte, het zingen                  Advertentie Curaçao
 van het volkslied, het voordra-
 gen van een gedicht en een toe-
 spraak. Pas daarna leggen ver-
 tegenwoordigers van verschil-
 lende andere groepen hun
 kransen. Zo beschrijft de krant
 de jaarlijkse herdenking.
  Ellis maakte deel uit van een
 groep van zes personen die
 de Rijksministerraad vertegen-
 woordigde, onder leiding van de
 Nederlandse premier Mark Rut-
 te. Verder waren minister van
 Defensie Ank Bijleveld-Schou-
 ten, staatssecretaris Paul Blok-
 huis, Gevolmachtigde minister
 Anthony Begina van Curaçao en
 Gevolmachtigde minister van
 Aruba Guillfred Besaril hierbij.
 Ellis was de laatste persoon in de
 rij toen de groep naar het Oor-
 logsmonument wandelde, waar
 Rutte en Blokhuis een krans
 zouden leggen. Volgens The
 Daily Herald leek de Gevol-
 machtigde minister van Sint
 Maarten al niet synchroon te
 lopen met de rest en maakte hij
 vervolgens, onmiddellijk na het
 leggen van de krans, de fout
 door te vroeg weg te lopen.
  Dit zou slechts een seconde of
 twee hebben geduurd, maar is
 niet onopgemerkt gebleven. Op
 de live-beelden was te zien hoe
 het aanwezige publiek verrast
 dan wel ontstelt reageerde. Sint
 Maartenaren in Nederland zou-
 den teleurgesteld op het voorval
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18