Page 11 - ANTILL DGB
P. 11

Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018                                       11
                                                      Curaçao


 ‘Een groot
 probleem bij sluiting asiel’
 Verschillende stichtingen ook geen ruimte

 Van een onzer verslaggeefsters
 Willemstad - Als Stichting Dierenbescherming genood- Curaçaoënaars die met hun kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan de plannen van het
 zaakt is de deuren te sluiten, zal Curaçao met een groot kabinet, waren voor de sessie uitgenodigd om hun visies en ideeën te delen.   FOTO’S ALGEMENE ZAKEN
 probleem kampen voor wat betreft de opvang van in de
 steek gelaten honden en poezen.         Denktanksessie over uitdagingen kabinet
  Dat stelt Statenlid Giselle Mc worden opdat de deuren van de Van een onzer verslaggevers
 William (MAN) in een brief aan Dierenbescherming open kun- Den Haag/Willemstad - De eer-
 minister Suzy Camelia-Römer nen blijven? Zo luidt een ste sessie van de door het Kabi-
 (PIN) van Gezondheid, Milieu volgende vraag van het Statenlid. net van de Gevolmachtigde mi-
 en Natuur.       En tot slot: ,,Als de stichting ge- nister van Curaçao opgerichte
  ,,De verschillende stichtingen noodzaakt is de deuren te slui- denktank heeft onlangs plaats-
 die ook helpen bij het dierenpro- ten, hoe wordt dan omgegaan gevonden bij het Curaçaohuis in
 blematiek hebben al aangegeven met de grote hoeveelheid zwer- Den Haag.
 niet de ruimte te hebben om al vende honden en poezen op Cu- De denktank is samengesteld
 deze dieren onder te brengen.” raçao?”     uit professionals die in verschil-
 Dit heeft tot gevolg dat er meer Stichting Dierenbescherming lende sectoren werkzaam zijn of
 honden en poezen op straat zul- Curaçao heeft zeventig jaar lang zijn geweest. Samen met de Cu-
 len zwerven en dat vormt weer zorg gedragen voor het dieren- raçaose schrijvers Walter Palm
 een gevaar voor de gezondheid, asiel, gelegen te Parera. Maar nu en Chesley Rach heeft het Cura-
 het verkeer en geeft buitenlan- wordt echter gevreesd voor slui- çaohuis een ‘shortlist’ samenge-
 ders tevens een negatief beeld ting. De collecte en andere fun- steld van Curaçaoënaars die met
 van het eiland, zo schrijft Mc draisingsactiviteiten eind vorig hun kennis en ervaring een bij- van het kabinet-Rhuggenaath, thousiast waren over de denk-
 William in haar brief.  jaar hebben samen een stuk drage kunnen leveren aan de die ook in het regeerakkoord en tank en tijdens de eerste sessie
  Deze krant meldde vorige minder geld opgeleverd dan plannen van het kabinet.  urgentieplan terug te vinden hun visie en ideeën hebben ge-
 week dat Stichting Dierenbe- voorheen en ook de overheids- Tijdens de eerste denktank- zijn. Omdat al deze onderwer- deeld. ,,Deze waardevolle infor-
 scherming in financieel nood- subsidie loopt gestaag terug. Bo- sessie werd een presentatie ge- pen niet in één sessie behandeld matie nemen we mee in de plan-
 weer verkeert. De bodem van de vendien zijn sponsoring en bij- geven over de aandachtspunten konden worden, zal het kabinet ning voor de aankomende ses-
 kas is in zicht en als er niet snel dragen van bedrijven begin dit  gedurende het jaar verschillende sies. We zijn erg blij dat mensen
 een oplossing komt voor de fi- jaar lager uitgevallen dan ge-     sessies organiseren. Daarbij zich gelijk betrokken voelden en
 nanciële problemen van de hoopt. ,,Het kost steeds meer        wordt steeds een thema uitge- we merkten dat er ook van hun
 stichting, heeft het eiland straks moeite mensen en organisaties   licht, zoals bijvoorbeeld onder- kant behoefte was om hun ex-
 geen dierenasiel meer, zo werd ervan te overtuigen om bij te     wijs, economie en gezondheids- pertise met elkaar en met ons te
 gewaarschuwd. Ondertussen zit dragen. De markt is bovendien      zorg. Voor ieder onderwerp wor- delen. Samen kunnen we de uit-
 het asiel overvol met alleen al zo- meer dan verzadigd doordat    den leden van de denktank dagingen die het kabinet heeft
 ’n honderd honden. Is de mi- allerlei instellingen die nage-     uitgenodigd die over een rele- adequaat en efficiënt aanpak-
 nister op de hoogte van de finan- noeg hetzelfde werk doen op de-   vante expertise beschikken. ken”, zo stelt Begina.
 ciële situatie van de stichting?, zelfde deuren kloppen voor geld-   Anthony Begina, Gevol- Het Curaçaohuis werkt nu
 zo wil Mc William weten. Wat elijke bijdragen”, zo liet de stich-   machtigde minister van Cura- aan de planning voor de aanko-
 kan er op korte termijn gedaan ting eerder weten.           çao, stelt dat de genodigden en- mende sessies.

 dean rozier                                          Henriquez. ,,Hij betaalt alles,
 Vervolg van pagina 7
                                                 behalve wat hij betwist.”
                Dispuut over Kortijnweg 50
 Het faillissement van Dean Mi-                                  Advocaten Van Hees en De
 les John Rozier werd 25 april daan door de in Venezuela wo- ção de Gouveia Rodriguez in maar volgens de advocaten wei- Palm vermoeden dat Rozier zijn
 door de rechter uitgesproken na- nende Indra Kadir Ally en haar verband met het onroerend goed gert Rozier de overeenkomst te vermogen heeft ‘verborgen’ in
 dat daartoe een verzoek werd ge- bewindvoerder Maria da Concei- Kortijnweg 50.  tekenen en heeft hij niet betaald. een Stichting Pensioenfonds
                          De ijsblokjesfabriek Kortijn In verband met het faillisse- en een Arubaanse Vrijgestelde
                         heeft als adres Kortijnweg 48. ment is advocaat Arend de Win- Vennootschap (AVV). Met het
                         Volgens de advocaten van Kadir ter door het gerecht aangesteld faillissement hopen zij dat een
                         Ally en Rodriguez - Roderik van tot curator. In het faillissements- curator weet door te dringen tot
                         Hees en Tiffany de Palm van vonnis komt als (enige) ge- het verstopte geld en dat Rozier
                         VanEps Kunneman VanDoorne machtigde van Rozier alleen de ‘eindelijk zijn schulden betaalt’.
                         - heeft Rozier ‘onder valse voor- naam van advocaat Achim Hen-
                         wendselen de ouderlijke woning riquez voor. Tegen het vonnis in Advertentie
                         aan de zwakbegaafde en ook li- verband met het onroerend goed
                         chamelijk zwaar gehandicapte Kortijn 50 is hoger beroep inge-
                         Kadir Ally weten te ontfutselen’. steld. ,,Het vonnis wordt be-
                          Daarvoor stelde het gerecht twist”, aldus Henriquez. ,,Dat
                         hem in februari dit jaar aanspra- proces is gaande.” Rozier heeft
                         kelijk en veroordeelde Rozier de vordering nooit betaald om-
                         en zijn rechtspersonen ‘hoofde- dat Kadir Ally en Rodriguez be-
                         lijk tot betaling van ongeveer nadrukten geen geld te hebben
                         450.000 gulden’. De contactper- en daarom het risico groot is dat
                         soon van Kadir Ally op Curaçao zij hem niet terug kunnen beta-
                         gaat op 10 maart akkoord met len, mocht ‘een ander oordeel
 Tegen het vonnis in verband met het onroerend goed Kortijn 50 is een schikking ‘om nog diezelfde volgen’. Rozier is dus niet opge-
 hoger beroep ingesteld.      FOTO JEU OLIMPIO week 375.000 gulden te betalen’, houden te betalen, pleit advocaat
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16