Page 6 - ANTILL DGB
P. 6

6                                           Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018
 Curaçao


 Van een onzer verslaggeefsters                                  Marilyn Moses (MP), Gilmar
 Willemstad - In het eerste kwar- Overzicht prestaties Statenleden               Pisas (MFK) en Meindert Rojer
 taal van 2018 heeft Statenlid                                 (KdNT) waren wel bij alle open-
 Curtley Obispo (PAR) het meest Uit ditzelfde overzicht blijkt trale Commissievergaderingen (PIN), Eugene Cleopa (MAN), bare vergaderingen aanwezig,
 gebruik gemaakt van zijn vra- dat Amparo dos Santos (Kòrsou die in het eerste kwartaal zijn ge- Jaime Córdoba (PS), Yeser El maar zijn bij verschillende com-
 genrecht. In genoemde periode di Nos Tur), Gisette Seferina houden, was de parlementariër Ayoubi (PAR), Wimbert Hato missievergaderingen niet ko-
 heeft de parlementariër tien (PAR), Yeser El Ayoubi (PAR) en van KdNT bij slechts één aanwe- (MAN), Curtley Obispo (PAR), men opdagen. Andersom heeft
 keer schriftelijk vragen gesteld William Millerson (PAR) geen zig. Van de vijf openbare verga- Ana Maria Pauletta (PAR), Yael Stephen Walroud (PAR) alle
 aan de regering.    gebruik van hun vragenrecht deringen heeft hij er drie bijge- Plet (MAN), Elsa Rozendal Centrale Commissievergaderin-
  Dat blijkt uit een overzicht hebben gemaakt.  woond.        (MAN) en Gisette Seferina gen bijgewoond, maar was hij
 van de prestaties van Statenle- Dos Santos was ook het minst Statenvoorzitter William Mil- (PAR) waren bij alle vergaderin- niet bij alle openbare vergade-
 den in de eerste drie maanden aanwezig tijdens bijeenkomsten lerson (PAR), Giselle Mc Wil- gen - zowel Centrale Commissie ringen aanwezig; daarvan heeft
 van dit jaar.      van de Staten. Van de vijf Cen- liam (MAN), Rennox Calmes als openbaar - aanwezig.  hij er één gemist.

                            Cursus over kennis van het lichaam afgerond


 PdVSA laat olietankers
 terugkeren
 Van onze correspondent
 Kralendijk - Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA
 durft het niet aan om nog olietankers naar de eigen
 installaties in het Caribisch gebied te sturen.
  Persbureau Reuters zegt dat ken over de nationalisering in Kinderen in de leeftijd 6-8 jaar en 9-11 jaar hebben in april bij Sentro Hubentut i Famia een cursus over
 het bedrijf vrijdag alle tankers 2007, van zowel ConocoPhillips het lichaam afgerond. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zijn in de cursus onderwerpen behandeld als
 opdracht heeft gegeven terug te als ExxonMobil.Omdat Venezu- persoonlijke hygiëne, de ontwikkeling van een foetus, veranderingen in het lichaam tijdens de pubertijd.
 keren naar Venezuela. Dat zou ela en PdVSA armlastig zijn en Ouders die hun kind voor de cursus willen opgeven kunnen dat telefonisch doen via het nummer
 blijken uit documenten die het niet betalen wordt beslag gelegd 7157200.           FOTO SENTRO HUBENTUT I FAMIA
 persbureau heeft ingezien. op bezittingen buiten Venezue-
 PdVSA vreest meer inbeslagna- la. De olie en de terminals van
 mes nadat het Amerikaanse be- Bopec en andere vestigingen Vervolg van pagina 2        geen relevante afwijkingen tus-
 drijf ConocoPhillips vrijdag be- zouden volgens een bron van fmr   Opmerkelijke      sen de realisatie en de prognose
 slag liet leggen op de olie en in- Reuters zelfs verkocht kunnen In februari waren er twee op- (-0,2 miljoen) over de eerste
 stallaties van de olieterminal worden door ConocoPhillips. merkelijke geldstromen. Ener- geldstromen twee maanden van het actuele
 Bopec op Bonaire en NuStar op Bopec heeft een capaciteit van zijds werd 15,9 miljoen aan deel- dienstjaar.
 Sint Eustatius. Ook blijkt beslag 10 miljoen vaten olie. Er is ook nemingsdividend ingevolge de zijn ook de geconsolideerde ba- Tegenover de lager gereali-
 te zijn gelegd op de tegoeden en beslag gelegd bij NuStar op Sint Belastingregeling Nederland - ten en lasten van de zogeheten seerde lasten van de collectieve
 activa van PdVSA op Curaçao en Eustatius, dat een capaciteit Curaçao ontvangen; betrekking collectieve sector, althans voor sector van 11,3 miljoen staan wel
 Aruba. De Amerikanen willen heeft van 4 miljoen vaten. En hebbend op de belastingjaren zover het de Sociale Verzeke- lager gerealiseerde premieop-
 zo betaling van de schadeloos- ook bij de Isla-raffinaderij op 2015 tot en met 2017. Ander- ringsbank (SVB) betreft, opge- brengsten van 9,1 miljoen. Per
 stelling van 2,04 miljard dollar Curaçao willen de Amerikanen zijds is in februari de subsidie nomen in de FMR. Afgezien van eind februari wordt per saldo 2,9
 afdwingen die door de Interna- beslag leggen. Bopec en NuStar voor het tweede kwartaal (april, de lager gerealiseerde lasten van miljoen onttrokken uit het
 tional Chamber of Commerce waren volgens ingewijden in mei en juni) aan toeristenbu- de collectieve sector van 11,3 mil- Schommelfonds - beschikbaar
 (ICC) aan ConocoPhillips is toe- 2017 samen goed voor ongeveer reau Curaçao Tourism Develop- joen (voordelig dus) - in het bij- saldo daarna 32,3 miljoen - om
 gekend. Het Bestuurscollege 10 procent van de Venezolaanse ment Foundation (CTDF) van zonder voor de basisverzekering de exploitatie van de sociale
 van Bonaire heeft de noodscena- export, de Isla bracht 14 procent 7,7 miljoen vooruitbetaald.  ziektekosten (bvz) van 9,4 mil- fondsen sluitend te maken. De
 rio’s voor de levering van elektri- binnen.   Met ingang van het jaar 2016 joen - zijn er volgens Financiën prognoses op jaarbasis volgens
 citeit weer uit de kast getrokken                               de SVB bedraagt 16,4 miljoen.
 omdat Bopec de enige leveran-              Advertentie               De kapitaaldienst tot en met
 cier is van olie voor de elektrici-                              de verslagperiode voor het lo-
 teitscentrale van ContourGlobal                                pende dienstjaar 2018 sluit met
 Bonaire. ConocoPhillips zegt de                                een geconsolideerd nadelig sal-
 gevolgen voor Bonaire te willen                                do van 22,8 (prognose was 32,9
 beperken, maar gesprekken                                   miljoen). ,,Er is (nog) geen nieu-
 daar- over zijn nog gaande.                                  we financiering opgenomen.”
 Daarom houdt het Openbaar Li-                                 De Kapitaaldienst volgens de
 chaam Bonaire ook de alterna- FOLD CREST >                          eerste prognose sluit op jaarba-
 tieve scenario’s achter de hand        FOLD CREST >                  sis voorlopig op 12,5miljoen in

 in overleg met de betrokken mi- z Gift Card z                         de plus.
 nisteries in Den Haag.    Amount  Card No.     Surprise                Het  kasstroomoverzicht
  De gevolgen van de inbeslag-                                 maakt de financiële analyse
 names kunnen ernstig zijn voor                                 compleet met informatie over de
 PdVSA, zegt een deskundige te- Date   Signature                      liquiditeit van Curaçao. De mu-
 gen Reuters. De al met twee der-   This Gift Card is valid for 6 months after date of issue. taties op de gewone dienst, de
                             the best mom!
 de gekelderde export zakt nog             zz                    kapitaaldienst (investeringen en
 verder in, waardoor het bedrijf                                vaste financiering) en de (vlot-
 nog dieper in de problemen                                   tende) financiering (mutaties
 raakt. Vanuit Bonaire wordt veel                                van de debiteuren, crediteuren
 geëxporteerd naar China en an-                                 en overige vlottende activa en
 dere Aziatische landen. Conoco-                                passiva) hebben tot en met de
 Phillips had in de arbitragezaak                                laatste verslagperiode samen ge-
 bij de ICC 22 miljard dollar ge-                                leid tot een afname van de liqui-
 ëist en kreeg door ICC weliswaar                                de middelen (cashflow) met -
 maar 2 miljard toegekend. Maar           visit us at Schout bij nacht Doormanweg 55 • like us on facebook 42,6 miljoen in 2018 (en -74,5
 er lopen nog andere arbitrageza-                                miljoen in 2017).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11