Page 3 - ANTILL DGB
P. 3

Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018                                       3
                                                      Curaçao


 Van een onzer verslaggevers Zevende    de situatie van de chauffeur Nieuwste uitvinding Heineken
 Willemstad - Bij een tweezij-        van de pick-up is kritiek. Hij
 dig verkeersongeval op de          ligt in het Sehos voor de nodi-
 Kaminda Mitologia is zon- verkeersdode   ge medische zorg.
 dagavond de 44-jarige Cura-         Verschillende media spre-
 çaoënaar Otmar Vicente van het jaar   ken van de ‘negende ver-
 Francisca om het leven geko-        keersdode’ van dit jaar. Maar
 men. Dat heeft de politie een pick-up vanuit de rich- omdat van twee eerdere
 gisteren bekendgemaakt. ting Sta. Catharina op de Ka- slachtoffers niet duidelijk is
  Rond 21.21 uur kwam er minda Mitologia reed en wil- wat hun exacte doodsoorzaak
 bij de politiecentrale een mel- de afslaan. Daarbij botste die is, gaat de politie daar niet in
 ding binnen van het ongeluk, tegen de linkerkant van een mee. In de buurt van Sta.
 waarna een patrouille direct blauwe personenauto, die uit Cruz, bij Helfrichdorp, wer-
 ter plaatse is gegaan. Bij aan- de richting van Beurs kwam. den begin april twee overle-
 komst gaf de chauffeur van De bestuurder van de perso- den mannen aangetroffen in
 de personenauto al geen te- nenwagen, Francisca, liep een auto die was doorzeefd
 ken van leven meer, zo wordt hierbij verschillende verwon- door kogels. Het is nog niet
 in een officieel bericht ge- dingen op en is daaraan vastgesteld of zij door de ge- Bij slijterij Bottles aan de Caracasbaai-weg vond gistermiddag een exclusief
 steld.        acuut overleden. Dat stelde volgen van het ongeval, of evenement plaats. Wie wilde weten hoe de perfecte Heinken gemaakt werd,
  Uit een eerste onderzoek een dokter van de politie om door de schoten, om het leven kon tijdens het ‘Heineken Green Carpet Event’ de nieuwste uitvinding van
 van de politie is gebleken dat 22.45 uur ’s avonds vast. Ook zijn gekomen. Heineken bewonderen: de Brewery Fresh Draught.       FOTO JEU OLIMPIO

 Advent Ziekenhuis in overtreding
 Van een onzer verslaggevers een kort geding ook een bodem- kir mag van de inspecteur-gene- namestop voor de afdeling inter- tegendeel, dr. Bakir is in 2013 na
 Willemstad - De Inspectie procedure aangespannen, om raal Jan Huurman uitsluitend ne geneeskunde van het Advent klachten van collega’s en patiën-
 voor de Volksgezondheid van de rechter een voorlopige onder supervisie van een colle- afkondigde voor de duur van ten uit het Sint Elisabeth Hospi-
 verplicht het Advent voorziening te kunnen vragen. ga-internist patiënten zien. Ter- twee maanden. Deze maatregel taal gezet, en is, nadat hij in het
                         wijl zijn collega met vakantie
             Directrice van het ziekenhuis,
                                                 Advent aan het werk ging, weer
                                     is nu weer van kracht: de afde-
 Ziekenhuis tot het betalen Cenaida Panneflek, doet vooraf was, ging Bakir door met het be- ling interne geneeskunde is op in opspraak gekomen. Het lag
 van 20.000 gulden boete geen uitspraken over de zaak. handelen van patiënten. Dit leid- non-actief. ,,Volgens de directie niet in de bedoeling van de In-
 voor een eerste overtreding De last onder dwangsom is op de op 16 april tot een nieuwe geheel onterecht”, zegt inspec- spectie om publiekelijk zijn
 van de aanwijzing van de 19 april jongstleden door de In- aanwijzing, en drie dagen later teur-generaal Huurman. doopceel te lichten, maar dat zal
 inspectie. De kliniek pro- spectie opgelegd, nadat was ge- tot een aanvullende maatregel, In een uitgebreide schrifte- er maandag in de rechtbank wel
 beert via de rechter onder bleken dat internist Nagy Bakir, de last onder dwangsom, waar- lijke reactie heeft de directie van van komen. Het kort geding is
                                     het Advent bij de Inspectie aan-
                         na ook die werd overtreden. Een-
                                                 openbaar. Persoonlijk vind ik
             en met hem het Advent Zieken-
 de ‘last onder dwangsom’ huis, opnieuw in overtreding is. malig tot nu toe, wat het Advent gegeven dat dr. Nagy Bakir een het jammer, dit alles was niet
 uit te komen.      De internist is het niet toege- op een boete van 20.000 gulden excellente arts is. ,,Maandag zal nodig geweest.”
             staan om zelfstandig patiënten is komen te staan.  dit voor de rechter worden ver- De Inspectie gaat maandag
  Aanstaande maandag wordt te behandelen, sinds hij vorig De controverse rond Bakir re- dedigd”, zegt Huurman. ,,De In- bestrijden dat de zaak een
 de zaak voor de rechter bevoch- jaar in opspraak raakte wegens sulteerde er in december vorig spectie is niet overtuigd van de spoedeisend belang heeft. ,,Tij-
 ten. Het Advent heeft behalve de dood van een patiënt. Dr. Ba- jaar in dat de Inspectie een op- kwaliteiten van de specialist. In- dens de eerdere opnamestop
                                                 van twee maanden heeft de In-
                       Advertentie                    spectie geen enkel signaal ont-
                                                 vangen dat de zorg voor patiën-
                                                 ten in gevaar kwam, er zijn vol-
                                                 doende alternatieven op het
                                                 eiland”, zegt Huurman. Voor de
                                                 Inspectie heeft het prioriteit
                                                 dat het Advent de tijd neemt
                                                 om de medische dossiers op or-
                                                 de te brengen, ervoor te zorgen
                                                 dat de administratie medisch in-
                                                 houdelijk klopt.
                                                  ,,Een goed medisch dossier
                                                 geeft inzicht in het hele denken
                                                 van de arts, in de wijze waarop
                                                 hij een patiënt ontvangt, diagno-
                                                 ses stelt, welke behandelingen
                                                 hij overweegt, om welke rede-
                                                 nen, en wat de arts ertoe be-
                                                 weegt om een patiënt door te
                                                 verwijzen voor vervolgonder-
                                                 zoek. Uit een compleet dossier
                                                 blijkt de kwaliteit van de arts. Op
                                                 de patiëntendossiers van dr. Ba-
                                                 kir valt echter veel, heel veel aan
                                                 te merken.”
                                                     Advertentie
   1   2   3   4   5   6   7   8