Page 2 - ANTILL DGB
P. 2

2                                           Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018
 Curaçao


 Willemstad - Twee dieven zijn in de Bewaker schakelt dieven uit             çaoënaar R.C.M. Ook de bewaker, de 68-
 Van een onzer verslaggeefsters
                                              jarige E.R.S. uit Bonaire is in de boeien
 nacht van zondag op gisteren ernstig                           geslagen voor het overtreden van de
 gewond geraakt toen zij tijdens een in- De politie trof een van de verdachten ach- van het Sint Elisabeth Hospitaal getran- Vuurwapenwet. Ook is hem poging tot
 braak bij Porto Mari door een bewaker ter de horecatent aan en verderop werd de sporteerd, waar zij na medische behande- moord ten laste gelegd.
 werden betrapt. Toen de dieven er van- andere man liggend in de mondi aange- ling zijn opgenomen. De twee mannen Alle drie de verdachten zijn voorgeleid
 door wilden gaan, trok de bewaker zijn troffen. Beide mannen hadden schotwon- zijn aangehouden voor genoemde in- aan een hulpofficier van justitie en wor-
 wapen en schoot vervolgens op beide ver- den aan de romp opgelopen. Met een am- braak. Het gaat hierbij om de 31-jarige den vastgehouden in afwachting van na-
 dachten.           bulance is het tweetal naar de polikliniek Bonairiaan R.A.E. en de 26-jarige Cura- der onderzoek.

 Financiën
 begin 2018
 op koers
 Cashflow overheid Curaçao neemt verder af
 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - De gewone dienst van Curaçao sluit tot en
 met de verslagperiode voor het actuele dienstjaar 2018 -
 tot en met februari jongstleden - voorlopig met een De aan het trainingsweekend deelnemende leiders van Scouting Antiano en Scouting Aruba.
 geconsolideerd voordelig saldo van 48 miljoen gulden.                        FOTO SCOUTING ANTIANO
  Daarmee zit Cu-        2018 beslaat. In Dialoog voor vrede bij Scouting Antiano
 raçao op koers. De        zijn aanbiedings-
 prognose was een         brief van 7 mei aan
 iets hoger over-         het parlement, Van een onzer verslaggevers Dialoog en communicatie is tekenden de wereldorganisatie
 schot van 50,7 mil-       geeft bewindsman Willemstad - Afgelopen week- volgens de organisaties een van Scouting WOSM en het
 joen. De financiële       Gijsbertha hier end namen de leiders van Scou- methode om individuen binnen centrum voor dialoog KAICIID
 norm is dat de ge-        geen uitleg over. ting Antiano samen met de een conflict tot andere inzichten een samenwerkingsovereen-
 wone dienst ten          Belangrijk zijn leiders van Scouting Aruba deel te brengen. ,,Als scouting is het komst om te werken aan dia-
 minste sluitend is.       de uitgaven en de aan een introductieweekend ons doel om onze jongeren loog. Daaruit is de training
 Dat blijkt uit de        (belasting)inkom- met het thema ‘Dialoog voor deze kwaliteiten en competen- ‘dialoog voor vrede’ geboren”,
 jongste, gisteren        sten. Over de eer- Vrede’.      ties bij te brengen. In 2013 aldus Scouting Antiano.
 door minister Ken-        ste twee maanden
 neth Gijsbertha         zijn in totaal 6,5              Advertentie
 (MAN), aan de Sta-        miljoen meer be-
 ten gepresenteerde Kenneth Gijsbertha lastingontvangsten
 Financiële Mana-    FOTO ARCHIEF gerealiseerd in ver-
 gement Rapporta-         gelijking met de
 ge (FMR). Wel neemt de liquidi- prognose. Bovendien is in deze
 teitspositie, cashflow, verder af. prognose al met 15 miljoen aan
 Het saldo van de feitelijk be- surplus-ontvangsten rekening
 schikbare liquide middelen gehouden in verband met het
 (‘netto’) bedraagt aan het einde compliance-traject, dat wil zeg-
 van de verslagperiode 205,7 mil- gen inspanningen van de zijde
 joen. Van het beschikbare saldo van de fiscus om belastingbeta-
 is vervolgens nog 47,2 miljoen lers aan hun belastingplicht te
 afkomstig van al opgenomen ex- houden.
 terne financiering, welke gelden ,,Deze meer-ontvangsten zijn
 volledig zijn geoormerkt voor verder in het bijzonder toe te
 het doen van de (voorgenomen) schrijven aan de loon-, inkom-
 investeringen in de bouw van sten- en winstbelasting.” Aldus
 het nieuwe ziekenhuis Hospital de FMR van het ministerie van
 Nobo Otrobanda (HNO).  Financiën. Er werd dit keer met
  De  beschikbare liquide extra aandacht uitgekeken naar
 middelen voor de operationele de uitkomsten van de Uitvoe-
 (overheids)bedrijfsvoering be- ringsrapportage over begin
 lopen dus een bedrag van 158,5 2018, aangezien 2017 is afgeslo-
 miljoen. Dat is onder de zogehe- ten met een tekort van - naar het
 ten liquiditeits- of current ratio- zich nu laat aanzien - 121,3 mil-
 norm. Gewenst is een current joen.
 ratio van minimaal tussen de 1,0 In verband daarmee dreigde
 en de 1,5. Per ultimo februari is even het advies van het College
 de current ratio van de Curaçao- financieel toezicht (Cft) aan de
 se overheid 0,9. Dat is inclusief rijksministerraad om een aan-
 de gereserveerde HNO-liqui- wijzing te geven. In de begroting
 diteiten, maar zonder rekening 2018 wordt 48 miljoen van het
 te houden met openstaande nog tekort 2017 gecompenseerd. De
 inbare belastingvorderingen. Gewone Dienst volgens de eer-
  Normaal betreft de FMR de ste prognose sluit op jaarbasis
 periode van een kwartaal; dus daarom op 48 miljoen.
 drie maanden. Het is niet duide-
 lijk waarom deze FMR slechts Op pagina 6
 de eerste twee maanden van Opmerkelijke geldstromen
   1   2   3   4   5   6   7