Page 7 - ANTILL DGB
P. 7

Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018                                       7
                                                      Curaçao


 Dean Rozier gaat in hoger beroep
 Van een onzer verslaggevers  Zakenman verzet zich tegen uitspraak faillissement       roep ten nadele van hun klant
 Willemstad - Zakenman                                     uitvallen.”
 Dean Rozier heeft beroep 2005 waarbij alle betrokkenen, aan het vonnis voor betaling van speelt, verklaarden de advocaten Voor hen is deze kwestie zo
 ingesteld tegen de uit- onder wie Rozier, alle voor- het geldbedrag, maar als het van Rozier dat hier ‘zeer princi- principieel en van belang voor
                         geld aan deze personen wordt
                                                 de lokale advocatuur dat de drie
             schriften hebben nageleefd”,
                                     piële zaken aan de orde zijn’.
 spraak van de rechter in legt het persbericht uit over de uitgekeerd dan is de kans groot ,,Niet alleen hebben zij beroep advocaten Rozier van hun kant
 eerste aanleg waarin hij achtergrond.     dat de zakenman, als hij de be- aangetekend, zij zullen er ook geen factuur zullen presenteren
 persoonlijk failliet is ver- ,,Elf jaar later startten twee roepszaak wint, naar zijn geld niet voor terugdeinzen om deze voor hun werkzaamheden in de-
 klaard.         personen uit Venezuela een pro- kan fluiten.” kwestie aan hogere instanties ze zaak.
             cedure tegen deze veiling van Na evaluatie van de complexe voor te leggen, mocht onver- Het persbericht verder: ,,De
  ,,De drie advocaten die Rozier 2005. Dit leidde er op 5 februari materie die op de achtergrond hoopt het vonnis in hoger be- heer Rozier had zich eerder al
 in de eerste zaak bijstonden zien jongstleden toe dat er vonnis is              teruggetrokken uit het bedrijf
 voldoende aanleiding om in be- gewezen dat betrokkenen bij die                van zijn vader om plaats te ma-
 roep te gaan tegen de faillietver- veiling deze twee Venezolanen Collectemaand Rode Kruis geopend ken voor zijn zoon, maar dat
 klaring van Rozier”, aldus een een som geld moeten betalen.”                 neemt niet weg dat de hele fami-
 persbericht namens Rozier De familie Rozier tekende me-                   lie Rozier in deze kwestie geheel
 waarin het hoger beroep wordt teen beroep aan tegen dat von-                 en al achter Dean Rozier staat en
 bekendgemaakt. Rozier is be- nis, vervolgt het persbericht.                  hem steunt om deze affaire voor
 kend van onder meer Kortijn IJs, Hangende de uitkomst van de                 hem gunstig af te sluiten.”
 maar in het verleden was hij ook beroepszaak, bood Rozier een                  Juist omdat de zaak opnieuw
 politiek actief als fractievoorzit- bankgarantie aan of om het geld              onder de rechter is en om de be-
 ter voor destijds regeringspartij op een rekening bij een notaris               handeling van deze zaak niet in
 MFK totdat hij brak met de partij te storten. ,,Op die manier blijft             de wielen te rijden, verkiezen
 van Gerrit Schotte en daarmee het beschikbaar voor de partij                 Rozier, zijn familie en zijn advo-
 zelfs het kabinet-Schotte van die in hoger beroep wint. De Ve-                caten het om zich in dit stadium
 MFK/PS/MAN ten val bracht. nezolanen verwierpen het voor-                   van verder commentaar te ont-
 Rozier was ook enige tijd Staten- stel en daarop heeft de rechter               houden, aldus het persbericht,
 voorzitter.       Dean Rozier failliet verklaard.”                    ‘hangende de uitkomst van het
  De raadslieden van Rozier De drie advocaten hebben na                    vonnis in hoger beroep’.
 hebben woensdag 2 mei bij het lezing van de argumenten van
 Hof van Justitie een beroepsver- de faillissementsrechter in eer-               Op pagina 11
 zoek ingediend, nadat op 25 ste aanleg geconcludeerd dat er                  Dispuut over Kortijnweg 50
 april het persoonlijk faillisse- ‘gerede gronden zijn’ om dit
 ment werd uitgesproken. Het vonnis voor te leggen aan het                       Advertentie
 Antilliaans Dagblad deed hier Hof van Beroep met de hoop zo Een delegatie van het Rode Kruis Curaçao was onlangs bij de gou-
 verslag van op 28 april. spoedig mogelijk een uitspraak verneur van Curaçao en heeft daar de eerste donatie in ontvangst Uw woning
  ,,Er loopt sinds 2016 een te krijgen. ,,Daarmee kan het genomen. De maand mei is de collectemaand voor het Rode Kruis verkopen?
 rechtszaak rond een openbare faillissement ook zo snel moge- Curaçao en dit jaar is het doel om met de fondsenwerving en de
 veiling van een huis op Kortijn lijk worden opgeheven. Het is donaties een nieuwe ambulance aan te kunnen schaffen voor de V.a. 1% makelaarscommissie.
 dat heeft plaatsgehad op grond goed te benadrukken dat het niet post te Barber. Om te kunnen voorzien in haar activiteiten is zij uit- Meldt uw woning aan via
 van een vonnis van oktober zo is dat Rozier niet kan voldoen sluitend afhankelijk van donaties. FOTO KABINET VAN DE GOUVERNEUR www.dushihomes.com,
                                                  info@dushihomes.com
           Advertentie                   Advertentie
                                                   of bel 736-4466.
                                                  Dushi Homes de nummer 1
                                                 kwaliteitsmakelaar op Curaçao!

                                                     Advertentie                                                 DE LEKKERSTE KROKETTEN EN HAPJES
                                                    VAN HET EILAND
                                                 Op kantoor,school of thuis bezorgd !!!
                                                 PARTYBOX FL. 74,= (incl. OB)
                                                      ( excl. bezorgen fl .5,=)
                                                 70 warme hapjes met 3 sausjes
                                                 10 Kipsate’s
                                                 10 mini Saucijzenbroodjes
                                                 10 Kip nuggets
                                                 10 Kaasballen
                                                 10 mini Conchkroketjes
                                                 10 Rundvlees bitterballen
                                                 10 mini Kipkroketjes
                                                 Checks t.n.v. Christoffel Int’l foods n.v. ,
                                                   Kaya Cupido 9, Curacao,
                                                  Tel. 7377422 / 5605088  Fax: 7368129
                                                  Website: www.pointsnack.com
                                                  Email: pointsnack@hotmail.com
                                                    Crib nr. 122288531
                                                     Advertentie
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12