Page 12 - ANTILL DGB
P. 12

12                                          Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018
 Curaçao/Sport


 Supersnelle
 tijden bij
 dragraces Henriquez: De hele wereld kijkt mee
 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - Het baanrecord van de piste werd niet
 gebroken. Maar tijdens de dragraces bij Ronde Klip wer-
 den in het laatste weekeinde van april wel ‘extreem snel-
 le’ tijden gereden. De Curaçao International Raceway
 stond drie dagen lang wereldwijd in de spotlight.
                         De Curaçaose Jennevieve Abath won zaterdag 28 april in de categorie JR Dragster met haar racemon-
  ,,De hele wereld heeft meege- Corvette van Joselin Pizarro uit ster Genesies tijdens de dragraces bij Ronde Klip.  FOTO SPORT.CW
 keken”, zegt Achim Henriquez, Puerto Rico, raakten in de pro-
 bestuurslid van organisator van blemen. ,,Een reactie op het Cu- zoals de racebaan officieel heet. nieuw leven ingeblazen. ,,Dra- Drag Fest 2018 aan als het groot-
 het evenement Curaçao Extreme raçaose klimaat en de wind”, ,,Dan wordt het gemakkelijker gracen is van oudsher diep ge- ste dragrace-evenement in de re-
 Foundation. Want de verwach- zegt Henriquez. ,,Maar zes se- om in de toekomst grotere auto- worteld in de Curaçaose samen- gio. Drie dagen lang - 27, 28 en
 ting was hooggespannen.  conde en een lage zeven is toch ’s naar het eiland te trekken”, leving”, zegt Henriquez. ,,Wij- 29 april - hebben honderden
  Nog nooit eerder had een heel snel. Beide coureurs komen zegt Henriquez. ,,En dat is ook len Paul Wederfoort en Frankie deelnemers uit Curaçao, Aruba,
 auto de kwart mijl op de Cura- volgend jaar terug om het op- goed voor Curaçao, want autora- Brandao hebben de sport groot en Bonaire, maar ook uit Puerto
 çaose piste in vijf seconde weten nieuw te proberen. Dan zijn ze cen kost veel geld en er komen gemaakt op het eiland. In de ja- Rico, Venezuela, Colombia en
 af te leggen. Die kans was nu beter voorbereid en gaat het ze- vermogende mensen opaf. Die ren tachtig was het een enorm de Verenigde Staten, het tegen
 reëel. Maar de twee snelste auto- ker lukken.” willen we graag hebben op het spektakel maar daarna is het in elkaar opgenomen. Duizenden
 ’s van het circuit, de Toyota Dat er inderdaad baanrecords eiland.” de vergetelheid geraakt.” raceliefhebbers zijn komen kij-
 Camry van de Amerikaan Ga- sneuvelen, is belangrijk voor de Curaçao Extreme Foundation Drie jaar later kondigt de or- ken. De laatste dag zijn alle
 briel Rodriguez en de Chevy Curaçao International Raceway, heeft in 2015 het autoracen weer ganisatie het Curaçao Extreme 10.000 kaarten uitverkocht.


 Van een onzer verslaggevers   WK-boek in Papiaments                     ‘meten’ dat ‘ie er qua kennis op
 Willemstad - Het boek ‘Fifa                                  vooruit is gegaan. ,,Nu al hebben
 Wereldkampioenschap Voetbal                                  we een groot succes te vieren:
 2018 met Rusland als gastland’ formatie over de geschiedenis, len. De toets bestaat uit 85 meer- is de bedoeling dat de vragen Curaçao won de Caribbean Cup
 is vertaald naar het Papiaments. economie en het klimaat. keuzevragen en heeft als doel voor het lezen van het boek inge- 2017 en is daardoor de regeren-
 ‘Fifa Kopa Mundial 2018 i su an- Hoofdstuk 2 gaat over het begin om de kennis van het WK voet- vuld worden, zodat de lezer na de kampioen van het Caribisch
 fitrion Rusia’ is een educatief van het gereglementeerde, mo- bal te bepalen van de lezer. Het het uitlezen als het ware kan gebied”, zo schrijft Koster.
 boek en wordt op zaterdag 12 derne voetbal in Engeland. Dit
 mei om 10.00 uur gepresen- waaide over naar Europa en later          Advertentie
 teerd in het auditorium van de ook naar de andere continenten,
 Openbare Bibliotheek Frank wat in 1930 leidde tot het organi-
 Martinus Arion.     seren van een wereldkampioen-
  Auteur van het boek, Erwin schap.                   OPENBARE AANBESTEDING
 Koster, vindt het van belang dat In het derde hoofdstuk wordt
 er ook op Curaçao over het WK beknopte informatie gegeven         STATEN VAN CURAÇAO
 gediscussieerd kan worden op over alle WK’s; van de eerste tot
 basis van betrouwbare informa- de laatste in 2014. Ook worden
 tie. Vandaar het boek dat als doel van Rusland de steden en sta-    Uitzending Statenvergaderingen
 heeft om informatie te verschaf- dions gepresenteerd waar de
 fen waarmee de lezers op niveau wedstrijden gespeeld zullen De Staten van Curaçao maken hierbij bekend de aanbesteding van Statenproject no.
 een gefundeerde mening kun- worden. Hoofdstuk 4 gaat in op 2018/01
 nen vormen.       de Fifa-wereldranglijst en inte-
  Het WK-boek bevat zes hoofd- ressante statistieken, zoals de re- “DIRECTE RADIO-UITZENDINGEN VERGADERINGEN STATEN CURAÇAO”
 stukken en twee bijlagen. In het cords van de wereldkampioen-
 eerste hoofdstuk maakt de lezer schappen.       De Staten van Curaçao roepen hierbij radio-omroepbedrijven op, die zorg willen dragen
 kennis met Rusland; er wordt al- Hoofdstuk 5 behandelt het voor het uitzenden van de vergaderingen van de Staten.
 gemene informatie over het land kwalificatiesysteem voor het WK
 gegeven en meer specifieke in- en de landen die zich geplaatst BESTEK
             hebben voor Rusland. Hierin is Vanaf maandag 7 mei 2018 bestaat de mogelijkheid om een exemplaar van de beschrijving
             ook het wedstrijdschema opge-  van de opdracht (bestek) op te halen bij het Statengebouw te Breedestraat nr. 10.
             nomen dat de lezer vanaf de   Op 24 mei 2018 wordt een inlichtingenbijeenkomst gehouden.
             tweede ronden zelf kan blijven
             bijhouden. Tot slot worden in  INSCHRIJVING EN AANBESTEDING
             hoofdstuk 6 alle nationale teams Uw offerte dient uiterlijk op 8 juni 2018 vóór 11.00 uur v.m in een gesloten enveloppe,
             die aan het WK deelnemen uit-  waarop duidelijk het projectnummer vermeld is, in een daarvoor bestemde en als zodanig
             gebreid geanalyseerd. De infor- aangeduide bus bij de ingang van het Statengebouw te Wilhelminaplein 4 te worden
             matie bestaat per land uit eerde- gedeponeerd.
             re deelname aan het wereldkam-
             pioenschap, het verloop van de Direct na dit tijdstip zal de opening van de inschrijvingen een openbare bijeenkomst in de
             kwalificatie, de sterspelers, de vergaderzaal van de Staten aan de Breedestraat (P) nr. 10 (La Bonanza-gebouw)
             positie op de Fifa-ranking, de plaatsvinden.
             spelers en de sterke en zwakke
             punten van het team.
              De twee bijlages bestaan uit 1)              De Griffier van de Staten van Curaçao,
             een toets en 2) de goede ant-
             woorden en verschillende for-                mr. S.R. Cijntje
             mules om het resultaat te bepa-
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17