Page 8 - ANTILL DGB
P. 8

8                                           Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018
 Curaçao/Service


         Expositie Floating geopend in Maritiem Museum                  HET WEER OP
                                                  DE ANTILLEN

                                                 Verwachting voor N
                                                 vanmiddag 12 uur
                                                        W   O
                                                 windkracht 4 - 5 bft
                                                 golfhoogte 1.5 - 2 m Z
                                                  BOVENWINDSE EILANDEN
                                                      Sint Maarten
                                                 Saba   Philipsburg 27
                                                 The Bottom 25
                                                       Oranjestad
                                                   St. Eustatius 27
                                                 BENEDENWINDSE EILANDEN
 Directeur van het Maritiem Museum Curaçao, Thamara Moreno-Vervuurt, en de commandant van Zr.Ms. Holland kapitein-luitenant ter
 zee Jeroen van Zanten hebben zaterdag de expositie ‘Floating’ geopend. De afgelopen weken diende de Zr.Ms. Holland al als een varende
 galerie. Op uitnodiging van de commandant exposeerde het marineschip aan boord namelijk de werken van zes leden van de Nederlandse
 Vereniging van Zeeschilders. Een deel daarvan is nu tot en met 25 juni te zien in het museum aan de Brandhofstraat 1.  FOTO’S JEU OLIMPIO 28 28
                                                 Oranjestad
                                                   Aruba Willemstad
                                                       Curaçao
 Oppositie: Weg met het Cft                                            28

                                                   PM 25 Kralendijk Bron: www.weather.com
 Van een onzer verslaggeefsters ren van goede jaarrekeningen, ,,We willen niet dat Nederland geleiding en het doen van aanbe- Bonaire
 Willemstad - De oppositie, zo concludeerde het Cft de voor- in onze keuken kijkt.” velingen ten aanzien van de be- Venezuela
 bij monde van Charles  bije jaren, waarin jaarrekenin- Marilyn Moses (MP) is het grotingscyclus, ook voor wat be-
 Cooper (MFK), Marilyn  gen te laat werden aangeboden daar volmondig mee eens: ,,Met treft beleid en financiën, zo staat
                                     geformuleerd in een motie die
             voor controle en ‘onvoldoende
                         oppressie en supervisie schieten
 Moses (MP) en Jaime   betrouwbaar’ zijn gebleken om we niets op. Er moet een manier ingediend werd ten tijde van de
 Cordoba (PS), wil af van te toetsen waar het geld naartoe zijn om hier onderuit te komen. coalitie PS, MAN, MFK en PNP.
 het College Financieel is gegaan. Dat Curaçao dit jaar Meer niet. Wij gaan ervoor zor- De begrotingskamer zou be-
 Toezicht (Cft). ,,Opdoeken, afstevent op een tekort op de be- gen dat Curaçao een begrotings- staan uit vijf lokale financieel ex-
 beter gisteren dan van- groting van meer dan 100 mil- kamer krijgt, zodat we kunnen perts.
                                      Moses: ,,Wat we van Neder-
 daag. We moeten onze  joen gulden, baart niet alleen zeggen: ,,Daaag Cft, doei, doei.”  land nodig hebben is technische
             zorgen, het Cft heeft er weinig
                          Sinds 2014 ligt er, op initiatief
 eigen begrotingskamer in- vertrouwen in dat het gat kan van de toenmalige regeringspar- bijstand. Meer niet.” Volgens de
 stellen.”        worden gedicht. Eerst moet het tij PAIS, een uitgewerkt plan oppositie is het Cft medeschul-
  De overheidsfinanciën van begrotingstekort van 2017 nog voor een eigen begrotingskamer dig aan de economische malaise VANDAAG
 Curaçao staan er ondanks finan- worden aangevuld.  die het Cft zou moeten vervan- en, volgens Meindert ‘Menki’
 cieel toezicht slechter voor dan Volgens de oppositie in de gen. Het te ontwikkelen staats- Rojer (KdNT) aan ‘Babylonische Overwegend half bewolkt en
 in 2010, bij de oprichting van Staten is de woordkeuze van het orgaan wordt belast met de be- financiële verwarring’. enigszins heiig. De oostelijke
 het Land Curaçao. MP-Statenlid Cft veelbetekenend; door mel-                  wind is matig tot vrij
 Marilyn Moses concludeert dat ding te maken van gebrek aan                   krachtig: windkracht 4 tot 5
 het Cft ‘het land niet vooruit vertrouwen geeft de toezicht- ‘Stop met zwaaien met      met af en toe krachtige uit-
 heeft geholpen’. Dit ligt aan houder blijk van zwakte, aldus                  schieters van windkracht 6
 de Nederlandse toezichthouder MFK stelt Charles Cooper dat vertrouwelijke informatie’     tot 7. De zee is vrij rustig tot
             de Statenleden. Namens de
 zelf, vindt Moses. ,,Als jaarreke-                               vrij ruw met golfhoogtes van
 ningen keer op keer worden af- het Cft zo snel mogelijk moet                  1,5 tot 2 meter.
 gekeurd, hoe kan het land dan worden opgedoekt ten behoeve PAR-Statenlid Stephen Wal- Rekenkamer Curacao, die een
 vooruitgaan? Dat is niet con- van de oprichting van ’s lands ei- roud heeft tijdens de Staten- week eerder achter gesloten MORGEN
 structief.”       gen begrotingskamer. Elk zich- vergadering over de landsbe- deuren had plaatsgevonden,
  De regering moet het financi- zelf respecterend land regelt zijn groting gistermiddag, collega- in de vaste commissievergade- Half bewolkt met kans op
 eel beheer nog flink verbeteren financiële zaken namelijk zelf, parlementariërs opgeroepen ring van Financiën. Nu liggen een bui in de vroege ochtend.
 en vlotter zijn met het presente- aldus de fractie van de MFK. te stoppen met citeren uit die cijfers op straat.” Minder wind.
                          vertrouwelijke documenten. Damage control is niet moge-
           Advertentie         ,,De informatie is niet voor lijk, stelt hij vast. ,,Je kunt
                          niets vertrouwelijk.” Hij gaat alleen maar signaleren,
                          ervan uit dat de Statenleden achteraf, en er melding van
                          niet opzettelijk de code of maken. Statenleden zijn on-
                          conduct schonden, zegt Wal- schendbaar, dus het blijft
                          roud. ,,Ik denk niet dat het zonder gevolgen voor de per-
                          hun intentie was, maar niette- soon in kwestie, maar ik hoop
                          min, collega’s deelden te pas dat iedereen voortaan nadenkt
                          en te onpas informatie die en nalaat om in een openbare
                          afkomstig was van een pre- vergadering uit vertrouwelijke
                          sentatie van de Algemene documenten te citeren.”
  Wijziging openingstijden

              Instituut Renata    LTE-prepaid event Digicel

    In verband met hemelvaartsdag zal     Van een onzer verslaggevers Digicel App en bonusdata wil Maandag 7 mei
    Instituut Renata op donderdag 10 mei    Willemstad - Telecommunica- krijgen met de Digicel LTE pre- 7644
                         tiebedrijf Digicel organiseert paid bundle via de My Digicel
    en vrijdag 11 mei 2018 gesloten zijn.   morgen een LTE-prepaid evene- App moet langskomen”, aldus
                         ment bij het kantoor in Sambil het bedrijf. Het evenement is 8115
                         waar de vele vragen over het LTE van 16.00 tot 19.00 uur en wie
    Vanaf maandag 14 mei 2018 zullen zij    prepaid plan van het bedrijf wor- meedoet krijgt de kans een Sam-
                         den toegelicht en men vragen sung Galaxy S8 te winnen.
    weer open zijn voor patiënten.       kan stellen. ,,Wie graag meer            8951
                         voordeel wil behalen uit de My- i www.digicelcuracao.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13