Page 4 - ANTILL DGB
P. 4

4                                           Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018
 Curaçao


                Opstapeling miljardenclaims                    tankers zouden de opdracht
 ANALYSE                                            ging daarop te voorkomen. Alle
 Vervolg van pagina 1                                      hebben gekregen terug te keren
 pdvsa
                                     PdVSA, via de Amerikaanse naar de ‘veilige’ Venezolaanse
    e problemen van PdVSA                       dochter Citgo te San Nicolas, wateren om verdere instructies
    zijn gerelateerd aan de                      een opslag- en overslagterminal. af te wachten. Veilig omdat hier
 D gigantische problemen                        Maar vooral ten aanzien van geen claims zouden kunnen
 van het land Venezuela, dat                      Curaçao zijn de Venezolaanse worden gelegd in verband met
 onder het socialistische bewind                    belangen het grootst: met de onbetaald gebleven rekeningen.
 van eerst wijlen president Chá-                    Isla-raffinaderij (met een top- Maar ‘veilig’ in de territoriale
 vez en later onder de zittende                     productie van 335.000 vaten per wateren van Venezuela betekent
 president Maduro zo voor Sin-                     dag, maar in de betere jaren ook: geen afzet en misschien
 terklaas hebben gespeeld en                      gemiddeld 200.000 tot  wel erger, het niet kunnen vol-
 tegelijkertijd zo weinig oog                      250.000 vaten) en de Bullen- doen aan de beloofde volumes
 hebben gehad voor het bedrijfs-                    baai-terminal was Curaçao tot waar het land zich toe heeft
 leven - dat zelfs grotendeels De problemen van PdVSA zijn gerelateerd aan de gigantische pro- voor kort goed voor 14 procent verplicht, zoals aan megaschul-
 werd genationaliseerd - dat de blemen van het land Venezuela.     van alle exporten. Samen ver- deiser China. Het houdt echter
 economische motor stil kwam                      tegenwoordigen de Nederlands- ook in dat de toevoer aan Cura-
 te staan. Onderwijl werd ver- plichtingen. Het recent beslag toch moeten worden afgere- Caribische eilanden daarmee al çao stokt en dat de raffinage stil
 zuimd te investeren in ver- van ConocoPhillips van 2 mil- kend. Met een sputterende snel een kwart van de olie-out- komt te liggen.
 nieuwing en onderhoud van de jard dollar - waar nu zoveel om productie wordt dat echter put van Venezuela. Een vrijwel uitzichtloze
 melkkoe: de petroleumindus- te doen is omdat ze ook dichtbij steeds lastiger, zo niet onmoge- Sinds afgelopen week geldt situatie voor PdVSA, waar
 trie, waar in Venezuela álles om huis doel treffen, namelijk op lijk. echter een nieuwe werkelijk- onze eilanden - in het bijzonder
 draait. Gevolg: ineenstorting Bonaire (Bopec) en op Sint Dat is - in principe - het pro- heid. Volgens het internationale Curaçao, met nog altijd een
 van de productie(capaciteit), Eustatius (NuStar) - blijkt bleem van het buurland, en niet persbureau Reuters zou PdVSA paar duizend werknemers die
 kelderende inkomsten - ook slechts een fractie van de totale van de ABC-eilanden, ware het inmiddels zijn toevoer van olie voor hun brood afhankelijk zijn
 mede door de reeds jarenlange claim van 33 miljard dollar dat niet dat de nabijheid, verweven- naar het Caribische gebied van PdVSA - op voorbereid
 lage(re) wereldolieprijs - en dus dit Amerikaanse olieconcern via heid en de afhankelijkheid juist hebben stopgezet om beslagleg- moeten zijn.
 een nóg slechter functioneren- allerlei internationale gerechten door de olie-industrie zo groot
 de economie met tekorten aan reeds toegewezen kreeg. Om is. Tegelijkertijd zijn Venezuela Advertentie
 vrijwel alles. Terwijl het land een idee te geven: die 2 miljard en vooral Curaçao tot elkaar
 afhankelijk is van olie-exporten, dollar zou ruim een vijfde ver- veroordeeld, althans is de afhan-
 zouden deze volgens Reuters tegenwoordigen van alle buiten- kelijkheid wederkerig. Want
 sinds de hoogste stand met een landse deviezenreserves, zo hoe klein Bonaire, Curaçao en GET CYBER INSURANCE
 derde zijn teruggevallen en berichtte persbureau Associated in dit geval ook Sint Eustatius
 draaien de raffinaderijen op Press onlangs. En er zouden ook zijn, in olietermen zijn ze BEFORE IT’S TOO LATE!
 amper 31 procent van hun kun- méér multinationals, zoals uiterst voornaam voor PdVSA.
 nen. Dat was de situatie gedu- Exxon Mobile, met claims die in Zo zou op Statia op 4 miljoen
 rende het eerste kwartaal van de rij staan. Zo zouden nog een vaten beslag zijn gelegd. Op
 2018.          twintigtal arbitragezaken lopen Bonaire beschikt de maatschap-
  En daarenboven komen de bij onder meer de Wereldbank, pij over 10 miljoen vaten opslag-
 miljardenclaims, vaak als gevolg aldus AP. Om maar te zwijgen capaciteit. Beide eilanden zou-
 van onteigeningen een decenni- over de megaschuld die Vene- den vorig jaar een tiende van de
 um terug door de Bolivariaanse zuela heeft aan de Volksrepu- Venezolaanse olie-uitvoer voor 17DAYS UNTIL
 Republiek of het op andere bliek China. Dat alles kán niet hun rekening hebben geno-
 wijze niet nakomen van ver- ongestraft blijven. Eens zal er men. Ook op Aruba heeft GDPR ENFORCEMENT!
                 Advertentie
                                       Effective on 25 May 2018, the EU General Data
                                       Protection Regulations (GDPR) will affect all
   hemelvaartsdag                             businesses in the Dutch Caribbean who process
                                       personal and corporate data of EU citizens and
                                       companies. Failure to comply can lead to costly
   Aanbieding                               fines of up to 20,000,000 euros.

                                       Cyberbloc helps you get ready for the GDPR
                                       regulations and offers the following solutions:
                                       • DATA PRIVACY RISK ASSESSMENT
                                       • REGULATORY COMPLIANCE
                                       • INSURANCE PROTECTION ASSESSMENT
                                       a. Legal and lawsuit expenses arising from
                                         security failure to protect privacy data
                                       b. Costs associated with responding
                                         to a data breach
                                       c. Costs to notify affected individuals AFFORDABLE
                                       d. Regulatory fines       PREMIUMS
                     KORTing               e. Crisis Management and public
                                         relations costs
                     op het gehele assortiment*     f. Network extortions   24/7 LOCAL
                                       g. Data Replacement Costs
                                                    EMERGENCY
                                                     HOTLINE


   Kooyman Megastore Zeelandia & Jan Noorduynweg open van 8 AM - 3 PM
         & Kooyman Santa Rosa open van 9 AM - 1 PM
     *Korting geldt alleen op cash aankopen. Korting geldt niet op lopende aanbiedingen, volume kortingen, special orders,
       cement, betonmatten en betonijzer. Aankopen op 10 mei moeten dezelfde dag worden meegenomen.
   Kooyman Megastore Zeelandia & Jan Noorduynweg
   Non-stop open van 7am - 7pm & zondag 9am - 2pm WWW.KOOYMANBV.COM       www.cyberbloc.com
   Kooyman Santa Rosa       KOOYMAN.CURACAO
   Non-stop open van 8am - 6pm & zondag 9am - 1pm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9