Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 15 nr. 127 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                   Dinsdag 8 mei 2018
  Financiën begin 2   Huurman: Advent 3   Avianca: vier   5  Prestaties Staten 6  In Cuba: voorstel 18
  2018 op koers     in overtreding     extra vluchten     eerste kwartaal     homohuwelijk
 Ook beslag op Curaçao
                              •
 • ConocoPhillips kreeg verlof van gerecht   Kans tijdelijke exploitatie Isla door derden

 Van een onzer    dag juist wel gedaan. De gedacht. Het is niet duide- rect zo’n 1.200 en indirect gen dat er een moment vanwege de beslagleggin-
 verslaggevers    deurwaarder op Curaçao is lijk wat dit op korte en lan- nog eens ruim zoveel per- kan aanbreken waarop gen. De short term strate-
 Willemstad - Er is vrijdag ook direct met de ge termijn betekent voor sonen werkzaam zijn.  derden tijdelijk de exploi- gic partner vormt voor het
 door ConocoPhillips beslagleggingen begon- de bedrijfsvoering van de Premier Eugene Rhug- tatie van de Isla-raffinade- kabinet nu de grootste uit-
 ook beslag gelegd op nen. Daarmee zijn de ac- Isla-raffinaderij, die voor genaath (PAR) laat weten rij over moeten nemen. daging. Ik heb de opdracht
                                         Voorwaarde is wel dat gegeven om samen met
                     de productie en toevoer dat het kabinet op grond
           ties en gevolgen van de ac-
 de tegoeden en activa ties van ConocoPhillips te- afhankelijk is van de van de beslaglegging reke- de tijdelijke exploitanten Curoil, RdK en het directo-
 van PdVSA op Cura- gen PdVSA nog verstrek- Venezolaanse staatsolie- ning houdt met een worst- de zogeheten ‘operational raat voor risicobeheer aan
 çao en Aruba. Dat  kender dan aanvankelijk maatschappij en waar di- casescenario; dat wil zeg- risks’ zoals prijsfluctuaties alle scenario’s te werken”,
 weet het Antilliaans                             en onderhoud aan de in- aldus de premier.
                                                    De levering van diesel,
 Dagblad uit goede                               stallaties, voor hun reke- benzine en gas is ondanks
                                         ning nemen. Overheids-
 bronnen.             Verboden te vissen              nv Refineria di Kòrsou de beslagleggingen gega-
  Dit betekent dat de Isla-                          (RdK), de eigenaar van de randeerd door de reserve
 raffinaderij in het Schotte-                          raffinaderij, is namelijk die Curoil heeft met de
 gat en de olieterminal bij                           niet in staat om deze risi- floating storage. Rhugge-
 Bullenbaai op Curaçao en                            co’s te dragen. RdK is op naath merkt op dat het
 het olieoverslagstation van                          dit moment in gesprek niet de eerste keer is dat
 Citgo/PdVSA bij San Ni-                            met in ieder geval twee dat er beslagleggingen bij
 colas op Aruba nagenoeg                            groepen die - mocht het PdVSA zijn. ,,Eind van het
 lam zijn gelegd.                                zover komen - interesse jaar was er beslaglegging
  In antwoord op de be-                            hebben om de tijdelijke op tankers met ruwe olie.
 slagleggingen door het                             exploitatie op zich te ne- Het is nu belangrijk om de
 Amerikaanse olieconcern,                            men.        situatie nauwgezet te mo-
 op grond van een toegewe-                            ,,De regering heeft het nitoren”, zo stelt de mi-
 zen claim van ruim 2 mil-                           liefst een oplossing waar- nister-president die gister-
 jard dollar, op PdVSA-be-                           bij we met de Isla samen- avond van woordvoerder
 zittingen en -voorraden op                           werken maar we moeten Earl Balborda heeft begre-
 Bonaire (Bopec) en Sint                            ook het landsbelang voor pen dat bij de Isla nog
 Eustatius (NuStar Energy)                           ogen houden. Daarom alles normaal verloopt. Af-
 - zoals in het weekend be-                           heb ik de opdracht gege- gezien van het noodscena-
 kend werd - en naar nu                             ven om te werken aan een rio van een tijdelijk exploi-
 blijkt ook op Curaçao en                            zogeheten short term stra- tant is het ook belangrijk
 Aruba, heeft PdVSA de                             tegische partner die tijde- dat de CRU binnen twee
 olietankers geïnstrueerd                            lijk de raffinaderij exploi- maanden in staat is om de
 naar Venezolaanse wate-                            teert. Het kabinet moet re- continuïteit van de lever-
 ren te komen. Wat tot nu                            kening houden met een ing van utiliteiten aan de
 toe niet bekend was en                             worstcasescenario waarbij raffinaderij te garanderen.
 ook door de Isla/PdVSA-                            de Isla op een bepaald mo-
 woordvoerder niet werd                             ment niet meer de ver- Op pagina 6
 gemeld - sterker: feitelijk                          plichtingen kan nakomen PdVSA haalt tankers terug
 werd ontkend - is dat de
 beslagleggingen al sinds
 vrijdag aan de orde zijn op
 Aruba, Bonaire, Curaçao                                Voorbereiden op
 en Sint Eustatius. De rech-
 ter op Curaçao heeft op                             verergeren PdVSA-crisis
 vrijdag, net als op de ande-
 re eilanden, gewoon verlof
 tot beslaglegging verleend.                           ANALYSE      belang om op alle sce-
  Het bericht van persbu-                                     nario’s voorbereid te
 reau Reuters van gister-                            De situatie voor de zijn, zoals een eventuele
 middag - ‘Conoco expec-                             Venezolaanse staatsolie- ‘early step in’ - voor
 ted to soon temporarily                             maatschappij PdVSA zover dat realistisch is -
 seize PdVSA Curacao as-                             wordt met de dag nij- mocht Isla/PdVSA niet
 sets’ - klopt daarmee dus                            pender en daarmee de in staat zijn tot en met
 niet. Er is al sinds het       Nietsvermoedende voetgangers lopen er waarschijnlijk ge- risico’s voor de eilanden het einde van de loop-
 weekeinde sprake van be-       woon voorbij als zij vanuit Punda via de Prinses Amaliabrug voor de kust - in het tijd van het huidige
 slag. Het is onjuist dat de     het Waaigat oversteken. Maar daar staat sinds kort een op- bijzonder Curaçao dat leasecontract per ultimo
 rechter in Willemstad zou      merkelijk bord dat waarschijnlijk een primeur is voor het met de Isla-raffinaderij 2019 aan zijn verplich-
 hebben geweigerd beslag-       eiland: verboden te vissen. Deze versie van het visverbod is en de olieterminal bij tingen jegens Curaçao
 verlof te geven (volgens       duidelijk anders dan een van de borden die in Nederland Bullenbaai erg afhanke- te voldoen.
 Reuters omdat een ver-        worden gebruikt. Op Curaçao is gekozen voor een hippe jon- lijk is van PdVSA -
 keerde entiteitsnaam zou       gen met een petje op, die relaxt een visje binnenhaalt, terwijl steeds groter. Het is Op pagina 4
 zijn opgegeven). Dat heeft      op een Nederlands bord een, zo lijkt, wat verkleumde oude- daarom van cruciaal Miljardenclaims
 de rechter afgelopen vrij-      re man, gespannen in het water staart.    FOTO JEU OLIMPIO
   1   2   3   4   5   6