Page 10 - ANTILL DGB
P. 10

10                                          Antilliaans Dagblad Dinsdag 8 mei 2018
 Curaçao


                                    STILTE: EXAMEN!

                          Examens havo en vwo begonnen
 Tyrol-Carolus

                         Door Agnes van Bergen
                           isteren zijn de eindexa-
 bij Curinde                     menkandidaten gestart
                         Gmet het examen infor-
                         matica op zowel havo- als vwo-
                         niveau. Op het Radulphus
                         College vertoeven de examen-
                         kandidaten in de nieuwbouw,
 herbenoemd
                         waar vroeger de barakken ston-
                         den. Een prachtige locatie, met
 Van een onzer verslaggevers           airco gekoelde lokalen, ver weg
 Willemstad - Stichting Bureau Toezicht en Normering     van het
 Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft geen bezwaar tegen    rumoer van
 de herbenoeming van Daisy Tyrol-Carolus als voorzitter   de overige
 en financieel deskundige van de Raad van Commis-      leerlingen. Havo-kandidaten RC, vlnr.: Jeremy Vrolijk, Jingxi de Groot en
 sarissen (RvC) van de Curaçao Industrial & International  Dertien leer- Clayton Olaria.      FOTO AGNES VAN BERGEN
                               lingen van
 Trade Development Company (Curinde).            het vwo en 21
                         leerlingen van de havo zullen
  Wel moet de mi-        nistration af te ron- zich over de examenopgaven
 nister van Economi-       den. Op basis van buigen. Het examen vindt
 sche Ontwikkeling,        haar opleiding en plaats van 7.30 tot 10.30 uur,
 Steven Martina         werkervaring vol- maar rond 10.00 uur verlaten
 (MAN) ervoor zor-        doet Tyrol-Carolus de eerste havo-kandidaten reeds
 gen dat de informa-       aan het profiel van het lokaal. De vwo-kandidaten
 tie over de RvC van       financieel expert.” blijken de volledige tijd nodig te
 Curinde bijgewerkt        Doorslaggevend hebben. Bij navraag vertelt
 wordt in het han-        voor SBTNO is dat Greijmans, vakdocente infor-
 delsregister van de       Tyrol-Carolus twee matica: ,,Het vwo-examen was
 Kamer van Koop-         beoordelingen niet direct moeilijk, maar wel
 handel (KvK).          heeft gehad van de wat aan de lange kant. Geen De examenkandidaten RC verlaten druppelsgewijs de lokalen via de
  Martina moti-         RvC waaruit blijkt van beide examens vallen onder trap van de moderne nieuwbouw.  FOTO AGNES VAN BERGEN
 veert de herbenoe-        dat zij haar taken ‘de lastige jaren’. Met betrek-
 ming van Tyrol-Ca- Daisy Tyrol-Carolus als lid en voorzitter king tot de havo-kandidaten is ma’s en punten werken. De en de open vragen goed te ver-
 rolus als volgt: ,,Zij FOTO ARCHIEF naar alle tevreden- mijn bezorgdheid, of zij wel laatste vraag, over het Ping delen. Sommige vragen waren
 heeft sinds het jaar       heid heeft vervuld. alles goed lezen. Soms kijken Ping-robotje, was bijzonder super gemakkelijk, maar er
 1992 verschillende leidingge- Het adviesorgaan: ,,Ook heeft de zij over bepaalde informatie leuk. De kandidaten moesten waren ook echte denkvragen
 vende en bestuurlijke functies adviseur het op 12 maart 2018 heen. Ook werken sommigen daar zelf een programmaatje bij, waarvan de antwoorden niet
 vervuld. Zij heeft een uitgebrei- door de kandidaat ondertekende niet nauwkeurig genoeg. De voor in elkaar zetten.” Drup- in het boek staan. Dan zélf na-
 de kennis en ervaring als finan- overzicht van nevenfuncties en vwo-kandidaten laten over het pelsgewijs komen de havo-kan- denken en concluderen. Een-
 cieel expert en heeft verschillen- zakelijke relaties en de eveneens algemeen een andere studie- didaten als eersten de trap van maal klaar heb ik de resterende
 de functies van bestuurder en op 12 maart 2018 door de kandi- houding zien, die zich ook de nieuwbouw af. Drie havo- tijd gebruikt om na te lezen en
 van toezichthouder vervuld. Zij daat ondertekende onafhanke- manifesteert in het maken van kandidaten die reeds om 10.00 te controleren. Ik denk, dat ik
 heeft gedurende de afgelopen lijkheidsverklaring aangetrof- het examen: zij lezen nauwkeu- uur klaar waren vertellen over het voor een voldoende ge-
 26 jaar ruime ervaring opge- fen.”       riger en nemen meer de tijd hun ervaringen. Jeremy Vrolijk: maakt heb. Voor de school-
 bouwd in het besturen van orga- Curinde promoot en facili- om alles nog eens extra na te ,,Informatica vind ik gemakke- onderzoeken sta ik een dikke
 nisaties en het behalen van con- teert bedrijven in de exportin- lezen. Een voorbeeld daarvan is lijk. Ik heb er veel interesse zes. Daar ben ik tevreden mee.”
 crete resultaten. Zij heeft haar dustrie die zich willen vestigen een opgave op havo-niveau: bij voor, daarom was ik vroeg Op het MIL doen 8 leerlin-
 heao aan de Bedrijfshogeschool of gevestigd hebben in de vrije SQL (Styructured Query Lan- klaar. Ook heb ik er hard voor gen van de vwo-afdeling en 21
 Katholieke Leergangen positief zones, te weten Curaçao Econ- guage), een gestandaardiseerde gestudeerd.” Jingxi de Groot leerlingen van de havo-afdeling
 afgerond en ze is bezig de oplei- omic Zones en Industrial Park programmeertaal, moet men heeft veel oefenexamens ge- mee aan dit examen. Alvorens
 ding Master of Business Admi- Brievengat.   echt nauwkeurig met de kom- maakt: ,,We hebben veel ge- het examen begint, worden de
                                     daan tijdens examentrainingen procedures in alle rust doorge-
                 Advertentie              op school. Ik vond dit examen nomen met de leerlingen, zodat
                                     niet echt moeilijk.” Clayton zij zich op hun gemak voelen
                                     Olaria vertelt hetzelfde verhaal: en er alle vertrouwen in hebben
                                     ,,Ik wist al veel van informatica. dat het gaat lukken. De rector
                                     Het met elkaar studeren helpt start samen met een ochtendge-
                                     goed. We delen informatie via bed om als rooms-katholieke
                                     WhatsApp. Ik vond de school- school ook op het spirituele vlak
                                     examens moeilijker.” De vwo- de kandidaten te ondersteunen.
                                     kandidaten verlaten vrijwel Na een flinke voorbereiding
                                     allen tegelijk het examenlokaal. gedurende de laatste weken en
                                     Miadin Wu vond het werk niet goede rust in het weekend zijn
                                     echt veel: ,,We hadden genoeg de leerlingen aan de slag
                                     tijd om alles af te krijgen. Wel gegaan. De kop is er af. Er zijn
                                     heb ik goed opgelet om de tijd nog vele spannende dagen te
                                     tussen de multiplechoicevragen gaan.                                     Examenkandidaten van het MIL buigen zich geconcentreerd over de
                                     stof.                  FOTO MIL
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15