Page 3 - Monografia_HM
P. 3

Predslov

                Kniha, ktorú práve otvárate, bola napísaná najmä preto, aby vytvorila
               predpoklady na získanie základných poznatkov z oblasti geografie a histórie
               obce Hontianske Moravce. Na pozadí dejín Slovenska a Hontu otvára
               v jednotlivých kapitolách obraz našej obce v historickej, politickej, hospodárskej,
               náboženskej, vzdelanostnej, kultúrnej oblasti i v ostatných sférach ľudskej činnosti
               až do dnešných dní.
                Na získanie komplexnejšieho pohľadu na uvádzané skutočnosti sú stránky
               knihy rozdelené do dvoch stĺpcov. Vo vnútornom stĺpci sú zaznamenané udalosti,
               ktoré sú historicky podložené. Vo vonkajšom stĺpci sú zaznamenané udalosti,
               ktoré sú historicky podložené. Vnútorný stĺpec je určený na pohotové doloženie
               udalostí a na oživenie a spestrenie knihy. Sú v ňom zaradené kópie historických
               dokumentov (alebo ich častí), výňatky z kroník a kníh, fotografie prostredia
               a osôb, ktoré sú spojené s našou obcou, v rozličných prameňoch spomínané,
               ale neoverené udalosti, ďalej povesti, poviedky, spomienky zo života v obci
               a podobne.
                Staršia časť histórie sa opiera hlavne o historické dokumenty písané po latinsky
               alebo po maďarsky, prvá polovica 20. storočia najmä o údaje z pamätnej
               knihy Opátových Moraviec a o rukopis Samuela Bobála Moravská dolina,
               udalosti od roku 1948 do súčasnosti predovšetkým o údaje z kroniky našej
               obce. Určité medzery zavinené nedostatkom konkrétnych historických informácií
               bolo potrebné pre ucelenie historického obrazu zaceliť interpretáciou na
               všeobecnej úrovni. Údaje získané sprostredkovane od pamätníkov bolo treba
               overiť, ak to bolo možné, u viacerých osôb. Udalosti podávam objektívne,
               nehodnotím ani nerobím závery.
                Verím, že sa časom nájdu takí, ktorí opíšu nielen ďalšie dejiny Hontianskych
               Moraviec, ale prehĺbia a zdokumentujú poznatky aj o dejinách starších, ktoré
               sa nepodarilo v tejto knihe celkom odkryť.
                Ak si čitatelia všimnú statočnosť a pracovitosť predkov obyvateľov našej obce,
               poučia sa z ich chýb a budú chcieť pokračovať v tom dobrom, čo oni začali,
               splní táto kniha svoj účel.


                                          Ing. Miloslav Naď
                                                  autor


               „Plnohodnotne žiť v prítomnosti znamená poznať svoju minulosť,
               „Plnohodno
               „Plnohodnotne žiť v príttne žiť v prítomnosomnosti znamená poznať svti znamená poznať svooju minulosťju minulosť,,
               „Plnohodno   tne žiť v prít omnos  ti znamená poznať sv   o ju minulosť
               „Plnohodnotne žiť v prítomnosti znamená poznať svoju minulosť,,
                    poučený z nej s vierou a nádejou hľadieť do budúcnosti.”
                    poučený z neený z nej s vierj s vierou a nádeou a nádejou hľjou hľadieť do budúcnosadieť do budúcnosti.”ti.”
                    pouč
                    pouč
                                       jou hľ
                                                      ti.”
                                          adieť do budúcnos
                       ený z ne
                    poučený z nej s vierou a nádejou hľadieť do budúcnosti.”
                            j s vier
                                ou a náde
     kniha_cast 1_2.p65    3                       19.1.2005, 19:10
   1   2   3   4   5   6   7   8