Page 8 - Monografia_HM
P. 8

8
                                    1.2.  Prírodné pomery
                                       (rozloha, nadmorská výška, reliéf,
                                       pôdy)

                                    Celková výmera chotára obce je 1783 ha
                                    (17,84 km 2), z toho katastrálne územie
                                    Opatové 890 ha a katastrálne územie Kostolné
                                    Moravce 793 ha.
                                    Najnižšie miesto v katastroch obce 140 m
                                    nad morom je južne na hranici katastra
                                    s Dudincami na ceste smerom do Dudiniec.
                                    Okolo obce je pahorkatina, ktorú tvoria
                                    miocénne, väčšinou tufitické uloženiny, pokryté
                          Mačkáš - pivnice vyt
                          Mačkáš - pivnice vyt esané sprašou a sprašovými hlinami. Svahy pahorkov
                          Mačkáš - pivnice vytesané
                          Mačkáš - pivnice vytesané
                          Mačkáš - pivnice vytesanéesané
                               v v v v v br brbr bralách
                                braláchalách
                                alách
                                alách
                          (letecká snímka, foto 2001) sú miestami dlhé 200-400 m so sklonom 5 až
                                    10°, väčšinou exponované smerom na juh,
                      Jedna z pivníc vyt
                      Jedna z pivníc vyt esaná v br alách juhovýchod. Východne v tesnej blízkosti obce
                      Jedna z pivníc vytesaná v bralách
                      Jedna z pivníc vytesaná v bresaná v braláchalách
                      Jedna z pivníc vytesaná v bralách
                      nad Mačkášom
                      nad Mačkášom
                      nad Mačkášom
                      nad Mačkášom
                      nad Mačkášom
                                    je najvyšší bod na hone Malá Tabla 213 m n.
            V časti chotára, kde sa hon Korbás skláňa k honu Rybník smerom m. Severne  už na hranici katastra s Lišovom
            k honu Opatová, býval medokýš, ktorý sa vyrovnal i santov- na hone Jeruzalem je najvyšší bod 254 m n.
            skému. Dnes je už neuržiavaný, čo je len na veľkú škodu obce. m. Západne najvyšší bod je na hone Barbora
                                    Krčmárka (234 m n. m.)
            V minulosti, kedže Veperec a Lišovský potok boli v obci Chotár je odlesnený, len na svahoch
            nezregulované a lúky okolo nich zamokrené, bolo územie a v jarkoch má agátové a dubové lesíky. Väčšie
            medzi bývalými obcami Opátove Moravce a Kostolné Moravce
            pri sútoku týchto potokov zamokrené a zarastené hustou zalesnené plochy sú v západnej časti chotára
            vrbinou. Ak chceli gazdovia nájsť kone, ktoré sa tu niekedy pri bývalých Opátových Moraviec. Spolu je v ka-
            pasení potratili, museli vystúpiť na kostolnú vežu, aby ich uvideli. tastroch obce 193 ha lesov. Na pahorkatine
                                    sú úrodné hnedozemné, na nive lužné pôdy.
            Pred zregulovaním Nadošanského potoka a odvodnením honu Celková výmera poľnohospodárskej ornej
            Nadošanské lúky bolo na tomto hone sedem teplých pôdy je 1382 ha, z toho 1109 ha ornej pôdy,
            pramenov, ktoré ani v zime nezamrzali. (Pamätná knika
            Opátove Moravce – Vojtech Bodnár)        35 ha viníc, 15 ha záhrad a 222 ha a trvalých
                                    trávnych porastov.
            Veľké nebezpečenstvo záplav hrozieva pri prudkých a výdat- Od Súdoviec smerom na juh pretína chotár
            ných lejakoch zo suchého jarku, ktorý zberá všetku povrchovú obce i samotnú obec na dve časti Veperský
            vodu z honu Hopkov a jarku, ktorý zberá povrchovú vodu od
            honu Borina.                  potok. Pramení na okraji Štiavnických hôr. Jeho
                                    koryto je neupravené, hlboké, s nízkym
                                    priemerným prietokom. Breh potoka je obras-
                          Opát
                          Opát
                          Opátomoromoraavvské viniceské vinice
                          Opátomoravské vinice
                          Opátomoravské vinice
                              v
                               ské vinice
                              a
                            omor
                                    tený jelšami, vŕbami, krovím, čo pôsobí
                                    prírodne esteticky. Z pravej strany od neho,
                                    keď sa postavíme tvárou smerom na sever, tečie
                                    od Lišova Lišovský potok, ktorý sa do neho
                                    vlieva v strede obce. Jeho koryto je v časti obce
                                    regulované. Z ľavej strany od potoka Veperec
                                    z Hontianskych Trstian tečie popri okraji obce
                                    Trstiansky potok, ktorý je tiež zregulovaný.
                                    Prietoky vo všetkých týchto potokov sú pomerne
                                    nízke a v lete sa javia len ako malé kľukaté

     kniha_cast 1_2.p65    8                       19.1.2005, 19:10
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13