Page 13 - Monografia_HM
P. 13

Historický vývoj    13
             Bola tu objavená keramika z obdobia kultú-
                                     ýber archeologických nálezov v chotári obce
                                     ýber ar
                                     ýber archeologických nálezcheologických nálezoov v chov v chotári obcetári obce
                                     ýber ar
                                               v v cho
                                                 tári obce
                                              o
                                        cheologických nález
                                     V V V V Výber archeologických nálezov v chotári obce
            ry s lineárnou keramikou. Výskum tu odkryl
                                         a z mladše
                                             j dob
                                               y k
                                       eramikamika z mladšea z mladšej dobj doby ky kamenneamennejj
                                        amik
                                        amika z mladšej doby kamennej
                                               amenne
            okrem niekoľkých zásobnicových jám a obil-      K K K K Ker erer eramika z mladšej doby kamennejj
                                          (4000-4500 p.n.l.)
            níc aj zahĺbené obydlie štvoruholníkového
            pôdorysu vypletanými stenami a šesťkolovou
            podpornou konštrukciou strechy. Nájdená
            rímskoprovinciálna i germánska keramika, že-
            lezná spona, prasleny, kamenný brúsok
            dokladajú osídlenie na tejto lokalite v dvoch
            časových horizontoch: na prelome staršej
            a mladšej doby rímskej, približne v 2. polovici
            2. storočia n. l., a zhruba o dve storočia neskôr
            – v druhej polovici 4. storočia n. l., záverom           K K K K Ker erer eramika z doby rímskejj
                                                a z dob
                                               amika z doby rímskej
                                               amik
                                              eramikamika z doba z doby rímsky rímskeejj
                                                     e
                                                   y rímsk
            mladšej doby rímskej a v počiatkoch doby             (2. polovica 2. storočia n. l.)
            sťahovania národov.
             Význam skúmanej lokality bol zvýraznený
            aj tým, že v blízkom okolí prechádza tzv. dlhý
                                                y včasného s
                                            amika z doby včasného stredoveku
                                            amik
                                           eramikamika z doba z doby včasného sy včasného strtredoedovvekekuu
                                             a z dob
                                                    edo
                                                      v
                                                      ek
                                                    tr
            val (nazývaný aj spečený val podľa stôp jeho         K K K K Ker erer eramika z doby včasného stredoveku u
                                              (5.-6. storočie n.l.)
            prepálenia), ktorý je súčasťou valového systému
            tiahnuceho sa od Dunaja popri brehu Ipľa od
            Hokoviec okolo vrchu Plieška, krajom honu
            Nad záhrady cez obec bývalé Opátove
            Moravce, smerom cez hon Hrobľa, západne
            popri Súdovciach cez hon Roveň k Žem-
            berovciam a odtiaľ ďalej na sever. Tento val je
            ešte stále neobjasnenou záhadou archeológie
            na Slovensku. Dr. Titus Kolník, DrSc. hypoteticky
                                       Dlhý val - nazývaný aj sopečný val
                                        ý v
                                         al
                                       Dlhý vý val al
                                       Dlhý val
                                       Dlh
                                       Dlh
            pripúšťa, že tento dosiaľ nespoľahlivo datovaný
            dlhý val je spoločným dielom Kvádov a
            Rimanov z 1. polovice 4. storočia. Domnelý
            Limes Quadorum mal pravdepodobne tvoriť
            ochrannú hrádzu proti nomádským kmeňom,
            najmä Hunom z východu.
             Súdovsko-moravský úsek týchto valov tvoril
            podľa nestora slovenskej archeológie Ing.
            Štefana Janšáka, ktorý ho skúmal v roku 1938,
            drevozemný val široký, resp. už deštruovaný
            do šírky 13-16 m a zachovaný do výšky
            2 m. Pôvodná výška bola pravdepodobne
            dvojnásobná – 4 m. Popri vale paralelne bola
            priekopa široká 4-5 m, hlboká 1,3-2 m, z ktorej
            bola vykopaná hlina na výplň telesa valu, ktorý
            bol vystužený drevenou roštovou alebo   Podľa Samuela Bobála Samuela Bobála v knihe Moravská dolina to nebol
                                    Samuela Bobála
                                    Samuela Bobála
                                    Samuela Bobála
            komorovou konštrukciou. Sekundárnym hore- val, ale rímska cesta, ktorá viedla od Szobu cez Moravskú
                                 dolinu do Pečeníc. O tejto ceste za zachovala povesť, že
            ním tejto drevenej kostry po zániku valu došlo
                                 keď bola cesta hotová, kňažná, ktorá pri stavbe cesty
            k prepáleniu hlinenej výplne, z čoho vznikol mnohých prenasledovala, sa pri svojej prvej ceste po nej na
            aj názov spečený val.           koči pri Szobe utopila v Dunaji.
     kniha_cast 1_2.p65    13                      19.1.2005, 19:10
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18