Page 14 - Monografia_HM
P. 14

14       Historický vývoj
                  ykopávky z včasného sopávky z včasného strtredoedovvekekuu
                          edo
                           v
                           ek
                         tr
                 V V V V Vyk ykyk ykopávky z včasného stredoveku u O osídlení obce v časnom stredoveku sved-
                   opávky z včasného stredoveku
                   opávky z včasného s
                 (Opátove Moravce - severný okraj obce) čia aj pozostatky črepov nájdené vrchovým
                                    zberom v intraviláne obce cca 50 m severne
                                    od kostola. Podobne boli povrchovým zberom
                                    nájdené pozostatky črepov na hone Nad
                                    záhrady.
                                    Nájdený keramický materiál pri archeolo-
                                    gickom výskume na severnom okraji intravilánu
                                    obce Opátove Moravce v roku 1986, rám-
                                    covo datovaný do 9. až 10. storočia, dáva
                                    predpoklad vzniku prvej slovanskej osady na
                yk Lo
               Henryk Lowmianski
              Henr
              Henryk Lowmianski vo svojej historickej práci k popisu
            Historik HenrHenryk Loyk Lowmianswmianski ki  mieste obce bývalých Opátových Moraviec,
                     ki
                  wmians
            krajín bavorského geografa k roku 843 píše:
                                    teda v období Veľkej Moravy, okolo roku 833,
                       Po násilnom pripojení Pri- ako jednej zo služobných osád zakladaných
                       binovho nitrianskeho knie-
                                    počas upevňovania moci staromoravským
             PRIBINA PRIBINA PRIBINA PRIBINA PRIBINA nitrianske knieža žatstva okolo roku 833 Mojmírom I. po násilnom pripojení Pribinovho
                       k starej Morave Mojmírom I.
                                    nitrianskeho kniežatstva k svojej ríši.
                       rozmiestnil Mojmír I. na
                                    Podľa dvoch na sebe nezávislých písomných
                       Slovensko svoje vojenské
                       oddiely Moravanov, pre-
                       važne jazdecké družiny, ktoré zmienok z kníh napísaných v polovici 19. sto-
                                    ročia a na začiatku 20. storočia je možné
                       mali ochraňovať teraz už jeho predpokladať osídlenie v kostolnomoravskom
                       krajinu. A podľa Moravanov
             MOJMÍR I. MOJMÍR I. MOJMÍR I. MOJMÍR I. MOJMÍR I. moravské knieža v miestach ich usadenia sa chotári na lokalite Jeruzalem v podobe
                       tieto osady nazývali po
                                    hradiska, hrádku či opevneného panského
                       slovensky Moravce (Mora-
                                    dvorca.
                       vany). Takto sa okolo roku
                                     Pozostatky tohto hradiska spomína česká
                       833 ujal pre našu obec názov
                       Moravce.         spisovateľka Božena Němcová vo svojej knihe
                                    Črty z Uher, napísanej po tom, ako v roku
                                    1852 navštívila Kostolné Moravce.
            Česká spisovateľka Božena Němcová vo svojej knihe „Črty V druhej zmienke v knihe Moravská dolina
            z Uher”, napísanej po tom, ako v roku 1852 navštívila
            Kostolné Moravce, o „hrade” píše takto:    od seniora Samuela Bobála, ktorá je v ruko-
                                    pise, sa dozvedáme od najstarších obyvateľov
            Nad Moravci jsou po vrších vinice a na jednom z nejbližších vrchů,
            asi čtvrt hodiny od dědiny, vidět zříceniny hradu súdovského, bývalých Kostolných Moraviec na začiatku
            o němž ale neslyšela sem více, než že ho Turek zrútil. 20. storočia, odvolávajúc sa na ústnu tradíciu,
            Keďže Božena Němcová zrejme pri pohľade smerom na o bývalej existencii tohoto hradu, hradiska či
            sever, keď jej ukazovali na Jeruzalem, kde mali byť opevneného panského dvorca.
            zrúcaniny hradiska, počula i to, že tým smerom je obec Historicky tie zrúcaniny alebo pozostatky
            Súdovce, dala mu vo svojej knihe názov Súdovský hrad. základov, na ktoré narazili obyvatelia Kos-
            Zrútenie hradu Turkom, o ktorom počula, zrejme už bola tolných Moraviec, keď si zakladali vinice, môžu
            pravdepodobne len ústna ľudová povesť.
                                    byť ešte staršie, o čom môže svedčiť na
                                    Jeruzaleme nájdený bronzový čakan v roku
            O skoro sto rokov neskoršie o tomto hrade píše i Samuel
            Bobál v knihe Moravská dolina:         1916, ktorý podľa seniora Samuela Bobála
                                    predal notár Tomor múzeu v Budapešti.
            Kedysi dávno bol celý Jeruzalem obkolesený veľkým múrom a
            používaný od pradávna ako pevnosť, hradisko. Hradisko malo Presnejšie lokalizovať toto hradisko, (hrádok
            dve brány, jedna bola smerom na juh a druhá na sever. či opevnený panský dvorec) na Jeruzaleme,
            Zrúcaniny hradu nad terénom už však neexistovali. No pri resp. západnejšie na Borház, určiť dobu vzniku
            zakladaní viníc niektorí roľníci údajne narazili na a zániku dnes ešte, pokým sa nenájdu ďalšie
            pozostatky základov veľmi širokého múra stavaného na historické písomné doklady alebo neurobia
            výbornú vápennú maltu.     kniha_cast 1_2.p65    14                      19.1.2005, 19:10
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19