Page 10 - Monografia_HM
P. 10

10       Všeobecné údaje
             ohľad na osadu Mačkáš
             P P P P Pohľad na osadu Mačkáš (fotené z cesty do opátovských pivníc) jaročky vody. No pri veľkých lejakoch v Štiav-
             ohľad na osadu Mačkášad na osadu Mačkáš
              ad na osadu Mačkáš
             ohľ
             ohľ
                                    nických horách či v chotári obce sa naplnia
                                    po okraj a hrozia vyliatím z koryta. Východnú
                                    hranicu kostolnomoravského chotára tvorí
                                    koryto Porošínskeho potoka.
                                    1.3.  Klimatické pomery
                                    Obec Hontianske Moravce sa nachádza
                                    v teplej klimatickej oblasti. Priemerná ročná
                    1977-1995           teplota je + 9,2 stupňov Celzia, pričom sa
                                    pohybuje v rozmedzí od 8,6 do 9,8 stupňov
            Mesiac Teplota Relatívna Slnečný Zrážky Oblačnosť
                                    podľa jednotlivých ročníkov. Najvyšia priemer-
                    vlhkosť svit
                                    ná teplota je v mesiaci júl (+ 20, 0°C) a naj-
                (°C)  (%)   (h)  (mm)   (%)
                                    nižšia v mesiaci január (- 2,7 °C). Suma teplôt
             I.  - 2,1  83   61,4  41   66   nad 10° C je 2900 °C, celková tepelná hod-
             II.  0,0   79   90,9  30   60   nota vo vegetačnom období je 245 dní (2769
             III.  5,0   74  136,3  37   59   hodín), začiatok mrazov býva obyčajne okolo
                                    1. októbra a koniec okolo 10. februára. No
             VI.  9,6   68  181,3  39   55
                                    neskoršie zimné, ale hlavne jarné mrazíky sa
             V.  15,1  69  230,7  59   53
                                    vyskytujú pomerne často, čo nepriaznivo pô-
             VI.  17,9  71  238,9  68   52
                                    sobí na teplomilné stromy a vinič.
             VII.  19,9  68  265,2  48   47    Väčšie premŕzanie pôdy za priemerných zím
            VIII.  19,3  70  245,9  47   42   nebýva, no za mimoriadnych zím premŕza
             IX.  14,7  75  185,6  42   46   pôda do hĺbky 50-60 cm.
                                    Ročné zrážky sa priemerne pohybujú okolo
             X.  9,4   78   141,1  40   51
                                    550 mm. Výpar vody sa pohybuje v rozpätí
             XI.  3,2   83   61,0  52   70
                                    400-500 mm, a tak obec a jej okolie zara-
             XII.  -0,2  86   44,2  44   72
                                    ďujeme do oblasti mierne až stredne suchej.
            Rok   9,3   75  1882,4  546   56
                                    1.4.  Rastlinstvo a živočíšstvo
              Absolútne extrémy v rokoch 1977-1995
                                    Z hľadiska fytogeografického členenia je
           Maximálna teplota .............................. 38,4..... (1. 8. 1994)
                                    úzenie obce zaradené do oblasti panónskej
           Minimálna teplota.............................. - 30.0..... (13. 1. 1987)
                                    flóry – Panonicum k obvodu pramatranskej
           Maximálny denný úhrn zrážok..... 56,3 mm..... (25. 8. 1994)
                                    xerotermnej flóry (matricum), ktorý tvorí Ipeľsko-
           Maximálny mesačný úhrn zrážok ..153 mm..... (máj 1984)
                                    rimavská brázda. Väčšia časť chotára obce je
              ohľ
              ohľ
              ohľad na choad na chotár obce Hontiansktár obce Hontianske More Moraavvce z východu,ce z východu,
              P P P P Pohľad na chotár obce Hontianske Moravce z východu, odlesnená. Len na svahoch a jarkoch sú agá-
              ohľad na chotár obce Hontianske Moravce z východu,
               ad na cho
                         e Mor
                   tár obce Hontiansk
                           a
                           v
                            ce z východu,
               v pozadí les Kováčov
               v pozadí les Koovváčáčoov v
               v pozadí les Kováčov (fotené z honu Nad Burinou)
               v pozadí les K o v áč o v         tové a dubovo-hrabové lesíky. Väčšie zalesnené
               v pozadí les K
                                    plochy sú v západnej časti chotára (Mačkáš).
                                    Zo stromov prevláda agát biely (Robinia pseu-
                                    doacacia), dub plstnatý (Quercus pubescens),
                                    dub cerový (Quecus cerris), hrab obyčajný
                                    (Carpinus betulus), ojedinele borovica sosna
                                    (Pinus silvestris) a buk lesný (Fagus silvatica).
                                    Okolo potokov rastie vŕba biela (Salix alba),
                                    jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Z krovín je to
     kniha_cast 1_2.p65    10                      19.1.2005, 19:10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15