Page 11 - Monografia_HM
P. 11

Všeobecné údaje     11
                                  Chr
                                  Chránené ránené rasastlintliny y
                                  Chránené rastliny nachádzajúce sa v severnej časti chotára obce
            trnka obyčajná (Prunus spinosa), hloh obyčajný Chr ánené r as tlin y
                                  Chránené rastliny
            (Crataegus oxyocantha), bršlen európsky   Poniklec jarný Diablik močiarny Vstavač obyčajný
            (Evonymus europaea), svíb krvavý (Cornus
            sanguinea). Zo vzácnych a chránených rastlín
            sa ojedinele vyskytuje v severnej časti chotára
            (Jeruzalem a Stráne) poniklec jarný (Pulsatilla
            arvensis), diablik močiarny (Calla palustris),
            veronika štítovitá (Veronica scutellata)
            a vstavač obyčajný (Orchis morio).
             Z hľadiska členenia výskytu živočíšnych
            druhov patrí územie obce do oblasti Panónskej
            – juhoslovenský obvod. V tejto oblasti sa vysky-
            tuje z hadov užovka stromová (Elaphe lon-
                                 V minulosti, keďže boli potoky nezregulované a lúky okolo
            gissima), slepúch obyčajný (Anguis fragilis), nich neodvodnené, v chotári obce hniezdilo viacej rodín
            ďalej jašterica obyčajná (Lacerta agilis) a ďal- bocianov a na poliach rozdelených medzami sa vyskytovalo
            šie. Z vtákov sú to všetky druhy sýkoriek rodu veľké množstvo malej zveri, ako sú prepelice, jarabice, králiky
                                 a zajace.
            Parus, vrabec domový (Passer domesticus),
            drozd čierny (Turdus merula), sova obyčajná Odvodnením zamokrených lúk prevedním meliorácií sa zhoršili
            (Strix aluco) myšiak hôrny (Buteo buteo), kaňa podmienky pre výskyt bocianov, ktorých počet od toho času
            sivá (Circus cyaneus), bažant obyčajný (Pha- začal klesať. V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa
            sanius colchicus) a ďalšie. Cicavce sú zastú- odsťahoval i posledný pár bocianov, ktorý hniezdil na
                                 opatomoravskom stredisku miestneho jednotného roľníckeho
            pené bežnými druhmi, ako je jeleň obyčajný
                                 družstva.
            (Cervus elaphus), srna hôrna (Capreolus
            capreolus), divá sviňa (Sus scrofa), zajac poľný Vznikom jednotného roľníckeho družstva v obci pri sceľovaní
            (Lepus europaeus), muflón (Ovis musimon), pozemkov rozoraním medzí, chemickou ochranou ako aj
                                 intenzívnym hnojením priemyselnými hnojivami, prepelice
            divá mačka (Felis silvestris), líška obyčajná
                                 a králiky prakticky vymizli.
            (Vulpes vulpes), jazvec obyčajný (Meles meles)
            a iné.                  V súčasnosti je v chotári obce značne rozšírená srnčia zver,
                                 o čom svedčia aj vyše pädesiatčlenné stáda pasúce sa
                                 v zimnom období na honoch, na ktorých sú zasiate oziminy.

              Obec Hontianske More Moraavvce - ce -    Obec Hontiansk e Mor a v ce -
              Obec Hontiansk
                                    Obec Hontianske More Moraavvce - ce -
                                    Obec Hontianske Moravce -
                                    Obec Hontianske Moravce - pohľad zo západnej strany
                                    Obec Hontiansk
                     a
                      v
                      ce -
                   e Mor
              Obec Hontiansk
              Obec Hontianske Moravce - les v lokalite Mačkáš
              Obec Hontianske Moravce -

     kniha_cast 1_2.p65    11                      19.1.2005, 19:10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16