Page 12 - Monografia_HM
P. 12

12       Historický vývoj
              cheologický výsk
              cheologický výskum v kum v katasatastri obce Hontiansktri obce Hontianske More Moraavvcece
                               v
                               a
                             e Mor
              cheologický výskum v katastri obce Hontianske Moravce
              cheologický výsk
                                ce
                   um v k
             Ar Ar Ar Ar Archeologický výskum v katastri obce Hontianske Moravce 2. Historický vývoj
                       tri obce Hontiansk
                     atas
           lok
           lok. č. 1 Devničky (rok 1982)
                  ok 1
               vničky (r
                   982)
           lok. č. 1 Devničky (rok 1982) – kultúra s lineárnou keramikou
            . č.
              1 De
           lok
           lok. č.. č. 1 De1 Devničky (rvničky (rok 1ok 1982)982)
                   982)
            . č.
              2 Hr
               obľ
                a (r
           lok
           lok. č.. č. 2 Hr2 Hrobľobľa (ra (rok 1ok 1982)982)
           lok. č. 2 Hrobľa (rok 1982)
           lok. č. 2 Hrobľa (rok 1982) – mladšia lineárna keramika 2.1. Predhistorické obdobie
                 ok 1
           lok
           lok
           lok. č.. č. 3 Na k3 Na konopiskáchonopiskách
              3 Na k
           lok. č. 3 Na konopiskách
            . č.
           lok. č. 3 Na konopiskách – nálezy zo st. doby rímskej (archeologické nálezy, ústne
           lok
                onopiskách
                986)
               rok 1986)
               ok 1
                  (
                  (rok 1986) – z ml. doby rímskej a z doby a písomné tradície)
                  (r
                  (
                  (rrok 1ok 1986)986)
                      veľkomoravskej
                Ar Ar Ar Ar Archeologické nálezy pred rokom 1982 Osídlenie v chotároch obce bolo už v mlad-
                 cheologické nálezy pr
                 cheologické nálezy pred rokom 1982
                 cheologické nálezy pred red rokokom 1om 1982982
                 cheologické nálezy pr
                        ed r
                            982
                         ok
                          om 1
               uzalem
           lok
              4 Jer
           lok. č. 4 Jeruzalem
           lok. č.. č. 4 Jer4 Jeruzalemuzalem
            . č.
           lok
           lok. č. 4 Jeruzalem               šej dobe kamennej (neolite) ľudom kultúry
           lok. č. 5 Pod Paučím
           lok. č.. č. 5 P5 Pod Pod Paučímaučím
           lok
           lok . č. 5 P od P aučím
           lok. č. 5 Pod Paučím
                                    s mladšou lineárnou keramikou. Bolo to
           lok
           lok. č. 6 Porošín
           lok . č. 6 P or ošín
           lok. č.. č. 6 P6 Pororošínošín
           lok. č. 6 Porošín
                                    v rokoch približne 4000 - 4500 pred naším
                  ený) v
               ý (s
                 peč
              7 Dlh
           lok. č.. č. 7 Dlh7 Dlhý (sý (spečpečený) vený) val – Limes Quadoral – Limes Quadorumum
                    al – Limes Quador
            . č.
                          um
           lok
           lok. č. 7 Dlhý (spečený) val – Limes Quadorum
           lok
           lok. č. 7 Dlhý (spečený) val – Limes Quadorum
                                    letopočtom.
                        ce
                       v
                    olné Mor
                       av
                   os
           lok. č. 8 Intravilán – Kosttolné Moravce
            . č.
              8 Intr
           lok. č.. č. 8 Intr8 Intraavilán – Kvilán – Kososttolné Morolné Moraavcece
           lok. č. 8 Intravilán – Kostolné Moravce
           lok
           lok
               a
                vilán – K
           lok
           lok. č. 9 Nad Záhrady
            . č.
           lok
           lok. č. 9 Nad Záhrady
           lok. č.. č. 9 Nad Záhr9 Nad Záhradyady      Na hone Jeruzalem bol v roku 1916 nájdený
                  ady
              9 Nad Záhr
                                    bronzový čakan, ktorý bývalý notár z Hokoviec
                                    Tomor predal do Národného múzea v Bu-
                                    dapešti.
                                    Začiatkom 20. storočia v roku 1928 našiel
                                    bývalý učiteľ Vojtech Bodnár na hone
                                    Konopiská dve urny z čiernej hliny. Pozostatky
                                    urien, črepov a náradia z doby kamennej sa
                                    našli aj v katastrálnom území v Kostolných
                                    Moravciach na honoch Nad Tôvom, v Porošíne
                                    a Za Pavčím.
                                    Podrobnejšie a vedeckejšie archeologické
                                    skúmanie osídlenia uskutočnili až v rokoch
                                    1982-1986 pracovníci Archeologického ús-
                                    tavu Slovenskej akadémie vied z Nitry.
                                    Jedno také osídlenie skúmali povrchovými
                                    nálezmi Dr. Peter Šalkovský a Jozef Császta
                                    v roku 1982 na pravobežnej terase Lišovského
                                    potoka na hone Dolné Devničky (oproti hos-
                                    podárskemu stredisku poľnohospodárskeho
                                    družstva Kostolné Moravce), kde bolo nájdené
                                    torzo kamenného sekeromlatu, kamenný drvič
                                    a radiolaritová čepieľka. Druhé skúmané
                                    osídlenie bolo na pravom brehu Veperského
                                    potoka severne od obce Opátove Moravce,
            Čr Črepepy ky kultúrultúry s lineárnou knou kereramikamikou ou  kde boli nájdené črepy kultúry s mladšou
            Čr
            Črepy kultúry s lineárnou keramikou
             ep
                     er
                     amik
                       ou
                   nou k
               ultúry s lineár
              y k
            Črepy kultúry s lineárnou keramikou 4000-4500 p..n.l. (mladšia doba
                y s lineár
                     kamenná)
                   olné Moravce - Dolné Devničky
                           vničky
                      av
                 K K K K Kos osos ostt tolné Moravce - Dolné Devničky lineárnou keramikou, neúplný dvojkónický
                      ce - Dolné De
                      v
                   olné Mor
                  osttolné Morolné Moraavce - Dolné Dece - Dolné Devničkyvničky
                                    praslen, kamenná oslička a výrazný včasno-
                   čepieľka, drvič, sekeromlat
                                    stredoveký črepový materiál.
                                    V roku 1986 skúmal v rámci archeologického
                                    výskumu zemnými sondami Dr. P. Šalkovský
                                    z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie
                                    vied v Nitre (AÚ SAV) staroveké sídlisko na
                                    pravobrežnej terase potoka Veperec na hone
                                    Konopiská pri severnom okraji intravilánu obce
                                    Opátove Moravce.
     kniha_cast 1_2.p65    12                      19.1.2005, 19:10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17