Page 18 - ETMOL_117
P. 18

‫לאחר התפילה‬

‫ונוהגי בתי״הכנסת‪ ,‬ייצג שיח׳ מוסלמי את היהודים‪,‬‬                 ‫בחתונות היו זוכים למתנות נאות‪ ,‬כל בית חתנים היה שולח‬
‫והאחראי לביצוע ההסכם היה גם הוא שיח׳ מוסלמי‪.‬‬                  ‫למקמץ‪ ,‬שעבד ברחובם‪ ,‬סעודה אחת לו ולבני ביתו‪.‬‬
‫בסיכסוך אחד שהובא לפני הרב הראשי של צנעא‪ ,‬שימש‬                 ‫הסעודה כללה כמה רקיקי לחם‪ ,‬קדירת בשר ובקבוק‬
‫שיח׳ מוסלמי כבא״כוחם של יהודי עקבה ונבח בעת כתיבת‬                ‫עראק‪ .‬בפי ההמון היה המקמץ מכונה מיג׳חיף‪ ,‬שמשמעותו‬
‫ההסכם בין הצדדים‪ .‬לפי אותו הסכם אנו למדים על סדרי‬                ‫גורף‪ ,‬מנקה מחראות‪ .‬המלומדים והמכובדים קראו לו‬
                                        ‫בלשון נקיה מטיב‪ ,‬שהוראתו מנקה ואחרים כינו אותו‬
                       ‫החינוך ב׳׳חדר׳׳‪:‬‬
‫״זה מה שסוכם בנוכחות אדוננו אחמד אלתור )השיח׳‬                                   ‫מקמץ‪ ,‬שהיא לשון חכמים‪.‬‬
‫המוסלמי( שהוא בא־כוח יהודי הכפר‪ .‬נתרצו הכל שהמלמד‬                ‫מן המסמכים מתברר כי היהודים היו נזקקים הרבה‬
‫ב׳׳חדר״ יהיה חיים בן סעיד אלקאפח‪ ,‬וכיוון שמספר‬                 ‫לשופט המוסלמי‪ ,‬אולם על״פי־רוב לא כדי לערער על גזר‬
‫הילדים ‪ -‬גדולים וקטנים ‪ -‬עשרים וחמישה‪ ,‬הרי שמוטל על‬               ‫דינם של הרבנים‪ ,‬אלא כדי לאשרו ולהבטיח את ביצועו על'‬
‫כל אחד )מההורים( ארבע בקש כסף פחות רבע )לשבוע(‪,‬‬                 ‫ידי הטלת קנס לאוצר המדינה או לקופת הקהל על המפר‬
‫והואיל ויש בהם גדול וקטן הרי יש להוסיף בתשלום השכר‬               ‫אותו‪ .‬כאשר המחלוקת היתה בין רבני ישראל עצמם שפנו‬
‫על אבי הילד הגדול ולהפחית מעט מן השכר המוטל על אבי‬               ‫אל הערכאות המוסלמיות ‪ -‬כמו במריבה הגדולה שפרצה‬
‫הבן הקטן‪ .‬והותנה שיציאת הילדים תהיה כשהחמה בלב‬                 ‫בראשית המאה ה״‪ 20‬סביב הקבלה וקדושתו של ספר‬
‫הרקיע )בחצות היום( ואז יסעדו סעודת צהריים ויחזרו‪.‬‬                ‫הזוהר‪ ,‬בין אלו שכונו ״עקשים״ הנוטים לקבלה מדורות‬
‫ולעת ערב יתפלל עמהם‪ ,‬ויוציאם לביתם בשעת תפילת‬                  ‫ובין המכונים ״דרדעים״‪ ,‬שפסלו את תורת הסוד ‪ -‬היה‬
‫מנחה‪ .‬ילדים שהם בני דעת‪ ,‬ילכו עם המלמד לתפילה בבית‬               ‫הטיפול המשפטי נתון בידי הערכאות המוסלמיות והעטה‬

                        ‫הכנסת הגדול״‪.‬‬                  ‫חרפה על חכמי תימן וביזה את הדת היהודית‪.‬‬
‫המחלוקת שקדמה להסכם היתה כנראה גדולה מאוד‪ ,‬שכן‬
‫השלטונות הציבו חייל מיוחד כדי שישמור שהמחנות לא‬                       ‫מחלוקת דרדעים ועקשים‬
‫יבואו לידי התנגשות ביניהם‪ .‬ההסכם קובע כי בעלי‬
                                        ‫היתה זו מחלוקת חמורה מאוד שהתרחשה עד ימיה‬
         ‫המחלוקת ישלמו לחייל דמי מזונותיו ושכר‪.‬‬             ‫האחרונים של יהדות תימן והיא גרמה לתוצאות חמורות‪,‬‬
‫ועוד מלמדים המסמכים על עיסקת חליפין שעשו יהודי‬                 ‫עד״כדי״כך ‪ -‬כפי שמגלה אחד המסמכים ‪ -‬שאחד ממושלי‬
‫עקבה עם אחד מערביי הכפר‪ ,‬כי תמורת הזבל המצטבר‬                  ‫תימן היה צריך לפנות ליהודי מחוזו לאחר קטטות שהתחול'‬
‫בבתיהם ‪-‬אפר תנורים‪ ,‬תבן ואשפה‪ ,‬שיעבירו לו לזיבול‬                ‫לו ביישובים שונים‪ ,‬והודיע )הצו הוא משנת ‪ :(1933‬״ידע‬
‫שדותיו‪ ,‬הוא נותן להם את הכבשנים‪ ,‬אדמות החימר‬                  ‫כל פרט מן היהודים הדרים במחוזנו שאם יראה מצדו מעשה‬
‫והמגרשים שביניהם‪ ,‬כולל בית״הכנסת ששם‪ .‬כמה מהתעו­‬                ‫סכלות או קללה ‪ -‬והוא נמנה עם אחת הכיתות עקשי או‬
‫דות מוסרות על בני המקום‪ ,‬העניים לכשעצמם‪ ,‬השולחים‬                ‫דרעי ‪ -‬בעניין שהם חלוקים בו‪ ,‬הרי שהפוגע באחר אין‬
‫כספים ליישוב ירושלים למרות הסכנה כי השלטונות לא‬                 ‫מנוס מהענשתו ותשלום קנס״‪ .‬במחלוקת שפרצה בין‬
‫יראו בעין יפה משלוח כספים מתימן לארץ אחרת‪ .‬ועוד‬                 ‫הדרדעים לעקשים בעקבה הגיעה לשיאה התערבות‬
‫ועוד תעודות החושפות קצת מחיי יהודים בכפר־עיירה‬                 ‫הערכאות המוסלמיות ושופט מוסלמי מינה לשני הצדדים‬
‫רחוקה בין הרי תימן רחוקים ונידחים‪ ,‬אמונתם במורשתם‪,‬‬               ‫מנהיגים בבית״הכנסת‪ ,‬הסדיר להם הלכות דת והטיל קנס‬
‫עקשנותם בקשר לדעותיהם וקשריהם עם אחיהם בארץ״‬
                                                     ‫כבד על כל מי שיעבור על התקנות‪.‬‬
                            ‫ישראל‪.‬‬          ‫בהרבה מעניינים יהודיים טהורים כמו נושאי חינוך‬

‫לעיון נוסף‪ :‬חיי כפר יהודי במרכז תימן לאור תעודות חדשות‬

                         ‫‪ -‬י‪ .‬רצהבי ב׳׳ספונות״ ד׳)יט(‬

                                                                      ‫‪18‬‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23