Page 6 - etmol_04
P. 6

‫רב י רו ש ל מי הציע לפני ‪ 102‬שנה תבנית מפורשת‬
‫ליי שוב א ר ץ־י ש ר א ל על־ידי חברת מניות • הבטחון‬

   ‫יהיה בידי אנשי הלוחמיא״ל והשומריא״ל‬

‫קומי אורי‬               ‫ההתעוררות הלאומית שפקדה את אירו­‬
                    ‫פה המערבית במאה הי״ט ועברה בהדר­‬
‫בחודש אב בשנת תר״ל )‪ (1870‬לפני‬     ‫גה גם למזרחה לא פסחה על היהודים‪.‬‬
‫שבת־נחמו הגיע לארץ‪ ,‬עלה לירושלים‬    ‫עוד קודם שהחלו להתרקם תאיה הרא­‬
‫והתיישב בבית על‪-‬יד הכותל המערבי‪.‬‬    ‫שונים של תנועת התחיה הלאומית‪ ,‬הו­‬
‫בבית־מדרשו התכנסו תלמידים שהקדי­‬    ‫פיעו אישים בודדים מקרב היהודים וב­‬
‫שו עצמם ללימוד התורה ולקירוב הגאו­‬   ‫פיהם בשורת שיבת ציון‪ ,‬שנראתה בעי­‬
‫לה‪ .‬עקיבא שלזינגר החל לרקום את‬     ‫ניהם כהתפתחות היסטורית שתחול על‬
‫תכניתו ליישובה של הארץ‪ ,‬עליה חלם‬    ‫עם י?‪4‬ראל כפי שחלה על עמים אחרים‬
                    ‫והביאה לחידוש עצמאותם‪ .‬הם ביקשו‬
        ‫עוד בהיותו בחוץ לארץ‪.‬‬ ‫להתנער מההשלמה הכפויה עם הישיבה‬
                    ‫בארצות הגולה כגזרת שמים‪ ,‬והעלו תכ­‬
‫בשנת תרל״ג )‪ ,(1873‬שנת ״קומי אורי‬   ‫ניות לחידוש היישוב היהודי בארץ־יש­‬
‫כי בא אורך״‪ ,‬פירסם חוברת בת ל״ח‬
‫עמודים בשם ״כולל העברים‪ ,‬קול קורא!‬                      ‫ראל‪.‬‬
‫פנו דרך ה׳ ישרו בערבה מסילה לאלקי־‬   ‫בין הראשונים שהחלו לטפח את רעיון‬
‫נו״‪ .‬בחוברת זו הוא מתווה תכנית ל­‬   ‫ישוב ארץ־ישראל מחדש ולעשות נפשות‬
‫גאולת אדמת הארץ‪ ,‬יישובה ובניינה‪ ,‬תכ­‬  ‫למענו היה הרב עקיבא יוסף שלזינגר‪,‬‬
‫נית לבניין ירושלים וייסוד מושבות‪ .‬ב­‬  ‫שפרד מחשבה במעשה‪ ,‬עלה לארץ והחל‬
‫תכניתו זו אין הוא מתעלם מן הקשיים‬
‫הכרוכים ביישוב הארץ ואומר‪ ,‬שלא כל‬             ‫לפעול למען תקומתה‪,‬‬
‫אדם זוכה לקליטה‪ ,‬שכן יש אדם אשר‬    ‫עקיבא יוסף שלזינגר‪ ,‬שנולד ב׳ בכסלו‬
‫הארץ ״לא תקלטהו כל ימי חייו רחמנא־‬   ‫תקצ״ח )‪ (1837‬בפרסבורג )הונגריה(‪ ,‬נו­‬
‫ליצלן‪ ,‬וזה גורם להוצאת דיבה״‪ ,‬על כל‬  ‫דע כבר בצעירותו כעילוי‪ .‬הוא היה תל­‬
‫העולה לארץ לדעת לדרוש ממנה הרבה‬    ‫מיד חכם‪ ,‬עסק בקבלה‪ ,‬חיבר ספרים ב­‬
‫מבחינה כלכלית‪ ,‬כי חז״ל הסמיכו לימוד‬  ‫נושאים דתיים‪ ,‬נאבק ב״מתקני הדת״ ו­‬
‫תורה לארץ־ישראל‪ ,‬ללמדנו‪ ,‬כמו שתורה‬   ‫פעל להעמקת האמונה בקרב בני עמו‬
‫נקנית ביסורים‪ ,‬כך גם ארץ־ישראל‪ .‬למי‬
‫שאינם מזדרזים לעלות ויבואו רק לכש­‬                    ‫בהונגריה‪.‬‬
‫יגיעו למצב של ״כל איש אשר לו נושה‬   ‫כל פעולותיו אלו לא היה בהן כדי לב­‬
‫וכל מר נפש״‪',‬הוא פונה בתביעה! ״עד‬   ‫לום את רצונו לעלות לארץ־ישראל‪ ,‬שכן‬
                    ‫ברי היה לו שאין תקנה לחיים היהודיים‬
                    ‫בארצות הגולה‪ .‬הוא דחה הצעות לכהן‬
                    ‫ברבנות ב ח ח לארץ ואמר! כבר כתבתי‬
                    ‫תנאים עם כלה אחרת והיא ארץ־יעזראל‪,‬‬

                             ‫אשר לא אוכל לביישה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11